Nemere, 1883 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1883-11-01 / 88. szám

__ __ f t t) — HIRDETMÉNYEK. 4< Moll János os. кif. udvari maláta-kószitniónyok gy árosa, os. k. udvari .szállító, os. kir. tanácsos Mécsben. X­•Sí*. Щ éx- Ш ' > .* ян­'gX- 3»­GO О « GO £ 0 =0 -­■cö S f— ^ »Û cö 2 S 1 V 2 S Д2 _- -ís ° __ о Ч ь r > 00 _re < 00 Ю GO о ■— _o — rt •СЙ — Д4 o> bo CÖ .. £ —4 "3 — — 3 ir _ ^ 2 vO a> 1—1 'CÖ r-J GO £ 0) rK TJ w ^ -О E 2 С Й ‘Я ► E "c ~ — :5. tf-r J ! s;|9-2 ._ c « _r rt о s*-t 7“ .Я *—-2Î G, Я -«í * ■* -3 ~ о Л -i rt 3 -rt ® ^ î s 2 sc-í* A C *-a> С о 3 .. и •— íj -o >-3 O -.ri ~ о *t о W-. ■ 2 ■£Srt з| ;й |-5 §| . Я .* Ё о ьЬ и, ­0)N»TO^­м уО X tu С 1 а о Д-» с, CD Д2 Й О +> ft со со со ей -i £ £ 3 ’-о •а> с a й ti 30 Я .22 «ц2 > t: :0 о о з 00 £ ° ® .-О -о ÊQ fcc "ft ^ Х g 2 5 S43 * Г *D ел ►"“» Я bß‘0> ЬХ) *" а?.­2 *-» £ а> 2 ^ Щ ш 2 С fcO-TÎ N v«í о а> ,2 *° *■>.> a = Л .2о " J ^ »d ^ N Д>й-rt « * 2 С ел W ‘ф ^ £ Я ао з .. я а о)*.* 2 «в «в _ 3 д я •-1 a s-Sï^ 2f г. •О) Гм Д4 i ■ м „ _ _ а. _ is jrf с j « sas'ä-js е~ «-5 из: . ÎJ .N KJ >>« I £:£**§ “ I bt 2-1 g- > g '<и аЗ да in « аГ^ 3 S«4 2 ^ :3 о J* -*-? 3 S з| «a^ 33 ± л G - = '5 2 о «ll-SP N ^Jí С N ° i-2 = x*22 'ÿ -Z. -?3 '73 5ч w .--, > *Ö C3 *­'rt a a O " ^ dP 0) O) S* P 2 o g 'CÍ >3 .2 -£-и • £. о ^ <U =0 =ß — >, ca ^ iT wjq tiO ai __ -J NJ !£ ,-ti boj c g: й D 15 tû fl NJ '-^ -cS СЛ -7, Pî t> • 1—I >» — _ЬЙ .'Ф :3 . bû cO '<D O c/j - N3 ^ ő « _§-S 'S« S u E Art ÿ '•°* S ДЗ rt да да ej •*—1 P« bû SJD-rt а я _ а N к я 4­, ф о ьо-î bo £ ЧС о о S с S :о5 W er. — *— Of СЛ 'Oí l2 ■£ о •N N ^ ел ai ел Я a ‘5 'S ^ S I О I g “ ьс o.j T­ьо Sf.. Я я я СЛ ^ so oo ^ N g 2 *q3 '^ ^ -J > -о С С Й ^ 51: ^ N ей ^ — ■- IO : 00^2 > cl Ф '5 'S Д- 3 Я-g N t: » a> ^ M a.?° o)i2 s “ я $ 3 3 S-E '' g « §|) й sí* <S ’rt <î ¥ 'Si 8 ’S S S 'i?'E ЯС .« -5 я ев -Я .ÿ „ '3 s*Jd S rt Д4 :o-o 3 P! ^ g et ^ ai' Ö ­<D —* 15 ^ •- *05 «-5^ ..•15 я­я . ■Ö w Д <ô * I .S è: r- a> si я j< а » 4 3 _я "3 a a; о а 7 а £2 S q rt era ecv .3 N oo 2 N X A u era -s _ to O « ° oi Jd ^ >,:= « g Я s "" S •rt 3g в S te-û 'i3 3 a ® .ËP'g 05 "rt с'-Я •» ■*-* ai O M ai D . et-bd со <w . ^ ai fc0;o 3 O w'0 J g et C*^ bü Ф 15 K Í3 ai w bÛ >> O 05 —; ' Л G0 O CO CD Я0 ей , я -.о — be c-~ vï м~ iS®,' P 2 N 53 •rt J; Й 2 3 3 s, bc ^ о >5 bû-o fct, bû Да Да ей ■? bű :3 ЯЗ :3 beu 03 v3 я : > .ïï ^ s 1 « ’S я i ® Ю о 'Ä 0) u а я I tn c 3 N « _ jf i et C £ a.'7i K CO I i® J2 -X — ‘et «5 й 2 «w et 42 — ai •O et ^ ^ ^ 2 S P •>* bß 15 b0j=3 • — So ф .> bo N * ел я ^ £ -^ • ^ C5 ’ 'Ь0 c , s 05 Я ic : A 3 И . - f-1 . /—ч «5 Ö* *r* O ‘g 3 s *я S .2 a*'« ai >-> .2 -a S3 •— ti-5 ^2 rt-c« И О to c a p-Я ® -5 % Í t* »- -u я » -3 ¥ en я S'S)­» ü .2 ° 11 CO - ­^3 bJD-4-J *<D <cj Д ) 2 5 < ^ И g, ^ «’l'S.Î a .2 N •rt X 9 -о I 3 ® -rt _. — 5 Jd йЬ Я я я bo ^5 *- Ь0 C5 5 05 ^ 3^5­N! « .2 S rt ü — _o Ji3 —1 1/ £ .5 H3 С ft 05 a> N n; сл /. ■ g ^5 я 2 « C ^ ГЯ :0 Я ел S-- »g £°-s * Ё ? .и Л ^ ■“ ’a дГдз ■>. « с_ S оо 'С -л 8ь§* 3.5 S 3 ■|л Й.2 >.3,fSt bû > ю "я •15 ^ '­я 'D _г^ G ~ 50 *03 3 ■л W Я CW ‘Й NÎ 3"S b-, ® bt) et DC л >*ct О , et 3 S3 .21 2 s-S = s '"ll'l OSA 7 — Xi — A ï i (B 3 jd’; Я bc rt • .-U ^ . :% 2 • 5 C-Я S D ^ : J* ■ et-ft O-2 S ^ о; Й rt Jd a* _ S Jd j Ó9 5 rt Pd o îd я — -я .2 ьрс; .S я 'S-£ N rt rt ^ ^ ел о Æ ^ *я C ’t c ­O ? - Jj ГЛ U rt^-b g s-*-» о *a*i et Я w ft t>> D r—• N Q> гл гЯ ft» i« Ь0 -et -О w ft» **t bû î> J S •D Г ев ft с N3 Я _ld N *-ч ел N С JC 2 ьо ов ев. Я a ; :5 а о м 'S С Е •л я at а м О .ЙЙ Я N ni м< rt .я rt я — .5 2 « ;о я U Pd О -a; bíj-S 2 ^ 3^£TrtÛ ‘ s 5pd 3 8 3SS2S — • 'Ï S А ^ Pdj^ Я •£ ^d-et ft о с-а M *D *Г ^ Э c#-^ X­!* MX­-X­rtf sjt ef X­яХ £* MX­дХ­Й«. p«j яХ­Mx­1 OA I.IJIIU )П| |1!}|I! >| О Л ЦМ [ >| SO '|0.n:zsl!s.) J|,l| .lOZS-gC AU31U}IZS.IA[-1H1![T!III 0[0)-S(>m!jC ||0|| 1Л'|ШЛ1Ш1|«Д Sk ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ••• ♦ ♦ ••• ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ Bernstein Mark SEPSI-SZENTGVÖRGVÖN К о ajánlja, a kor igényeinek; és a közönség kívánalmainak minden tekintetben meg­felelő Ízléssel berendezett, gyorsaság szempontjából két gyorssajtóval ellátott a y Tiio isiiif, mely elvállal minden e szakmába vágó munkákat, úgymint mrjagjaélksíko ssa&mllmlkg когИв^гвИвТко Мар©1к0 ‘Ьтшюагвзтйвкв '1тЪ s2Iimka ©älkwoi ёш bmîli m«^lbwi]k9 ®Hjegya©si9 шкш«9 Иа^Ф^вгЬ©« Is Ъ ®>gJ®Jb0 ss©m®oy®H®sa1k®s®k s*lh09 továbbá mindennemű, itt elő nem sorolt nyomtatványok gyors, csinos és olcsó áron való elkészítését. Gyászjelentések s egyéb kisebb munkák egy óra alatt készitcetnek el. HrS ©зау^г©]к9 rojparmtsl Nyomtatványaim kiállítása bármely készítményekkel kiállja a versenyt, olcsó áraim pedig minden konknrrencziát túlszárnyalnak ! «4M! így például készítek csinos kiállítással, jó minőségű papiron : Tabellát vagy más nyomtatványt hi­vatalok és irodák részére: Fogalmi papiron 500 iv . . . 5 frt. 1000 iv . . . 7 frt. Irodai fehér papír 500 iv . . . G frt. 1000 iv . . . 9 frt. Étlapot : Gyászjelentést : Menyegzői vagy báli 100 drb 3 frt nagyobb 100 drb keskeny szeg 2.— lYiegáh.i'vól^a.t ; 200 drb 5 frt 100 drb 4 frt 200 darab , . . . 3.— 100 drb levélp. 200 darab . . 1.50 500 drb 7 frt 500 drb 9 frt 500 darab .... 7— 2.— Számlát : 100 drb széles, finom 2.50 500 darab . . 4.— 500 darab féliv . . 3 frt. 200 darab , . . . 4.50 100 drb finom . 1.80 1000 drb „ . . 5 frt, 500 darab .... 9,­200 darab . . 3.— 500 drb negyediv 2.20 1000 darab „ 4.— 100 drb egész finom 200 darab . . , , 3,— 5,— 500 darab . . 6.— 1000 drb nyolezad 3.— 1 500 darab .... 10.— 100 drb fin. angol 2. _ Ib-T éTrj eg-yeik:, eljegyzési kártyák : 100 drb kisebb 50 kr. 100 db finomabb 60 kr. 100 db nagyobb 70 kr. 100 drb márványozott vagy színes 60 krtól 80 krig. Nagyobb megrendeléseknél még tetemes árleengedés. Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek, az árak legjHiányosabban számíttatnak. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ••• ♦ ••• ♦ Ф ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ф ♦ ♦ ♦ ♦ Ny. Bernstein Márknál S.-Szentgyörgyön.

Next

/
Oldalképek
Tartalom