Nemere, 1883 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1883-04-08 / 29. szám

endői meggátolnak a kis gyermekére való felvigyá­zatban, egy nagy aggodalomtól menti meg az a tudat, hogy gyermeke biztonságban van. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a helybeli kisdedóvó inté­zet Nagy Olivia к. a. vezetése alatt f. hó elsején megnyílt. Újabb adományok a csángók javára. Benke An­drás úrtól kaptunk a fenti czélra 2 irtot. Mihály Ká­roly apáczai állomásfó'nök ur gyűjtéséből újabban (j frí 42 krt kaptunk. Az egyes adományozók ne­ve : Mihály Károly állomásfőnök 1 frtot, Mandl Komán, Mátyás Lajos pályafelvigyázók 50—50 krt. Pál Ferencz tanító 50 kr, Péterfy Sándor körjegy ző 42 kr, Szabó és Móritz 35 kr, Luka Bálint, Pé­ter János, Biró és Boda 30—30 kr, Bosin Antal 25 kr, Hedvig Péter, Hentze Richard, Gligor Bosin és Lázár Mihály 20—20 kr, Biró József és Theil gyógyszerész 10—10 krt; tehát összesen 0 frt 42 kr. A legutóbb kimutatott 17 frt 90 krral eddigi gyűj­tésünk tesz 20 frt 32 krt. A helybeli takarékpénztár 18S3. márczius havi forgalma. A múlt hóról kp. áthozat 2728 írt 90 kr. 127 tak. betétből 9378 frt 55 kr. Befiz. váltókból 115.411 frt. Bef. előlegekből 30 frt. Kamatokból 3192 frt 88 kr. Illetékekből 799 frt 88 kr. Részvény át­íratásból 20 frt. Kölcsönökből 15.753 frt. Bélyeg­dijakból 2 frt 82 kr. Összesen 140.323 frt 09 kr. Kiadások: 75 takaréki betétre 10.073 frt 41 kr. Folyó kamatokra 47 frt 04 kr. Leszámítolt váltókra 119.052 frt. Leszámítolt előlegekre 040 frt. Oszta­lékra 27 frt 50 kr. Kezelési költségek, nyomtatv., hirdetések stb. 100 frt 08 kr. Tiszti és szolgai fi­zetésekre 188 frt 33 kr. 3% államilletékre 00 kr. Tieztelettdijak a baróthiakkal 040 frt. Erdővidéki takarékpénztár szövetkezetnek 100 frt. Jótékony czélokra 252 frt 70 kr. Vezérigazgató és a tiszt­viselők °/0 554 frt 05 kr. Igazgatók °/o 1635 frt 34 kr. Felügyelők % 700 frt 8G kr. Visszleszámi- tolt váltók kifizetésére 10.820 frt. Visszleszámi- tolt váltók kamataira 175 frt 91 kr. Postadijakra 0 frt 08 kr. Pénzkészlet 703 frt 73 kr. Összesen 146.323 frt 09 kr. Megtörtént. Lapunk egy barátja közölte velünk a következő történetkét, melynek hőse egy aggle­gény s meséje a „Nemere“ 10. és 17-ik számában közölt „Agglegény“ czimü rajznak reá gyakorolt hatása. X. ur, ki A ... s faluban lakik, több ba­rátjával mulat. Barátai mulatás közben boszantani kezdték, hogy az agglegényekre ezentúl adót fog­nak vetni, s mint ilyen, X. ur is adózó lesz. X. ur nevetve az ötleten, olyanforma nyilatkozatot tesz, hogy szivesen aláveti magát az uj adónak, de meg nem nősül. Beszéd közben egyik barátja nevetve nyújtja elébe a „Nemere“ említett számait s az „Agglegény“ czimre mutatva így szól : „ez tárgyalja az adóügyedet, olvasd!“ X. ur figyelemmel kezdi olvasni. — Arcza derülni kezd s nevetve igy szói : „valóban, igen elmés ötlet, ha a nőegylet lenne megbízva az adóvégrehajtással.“ Tovább folytatja az olvasást azon hiszemben, hogy talán mindjárt rá tér az agglegények adóztatására. De minél to­vább olvassa, arcza annál jobbéin kezdi elveszteni élénk színét. Szemöldei összébb húzódnak s ajkai gúnyos mosolyra nyílnak. Midőn a czikk végére jut, igy szól: „Már ez több a soknál s több az adónál is, s mintsem ilyen legyek — inkább megnősülök, ügy is lett. Másfél hét múlva mint nős ember kez­dett szerepelni A . . . s faluban. A „Nemere“ illető számait ereklyeként tartogatja-------neje. M ajláth gyilkosai. A borzasztó véget ért or­szágbíró gyilkosai az eddigi hírek szerint négyen voltak, kik a gyilkosság előtt egymással benső ösz- szeköttetésben állottak és sűrűn érintkeztek. Ezek : Berecz, Spanga vagy mint közönségesen nevezték, „Gyémántos Pali“, Pitély vagy Oláh Miklós, és Já­vor vagy Nagy János, olykor Pista, vagy mint Mednyánszkynál való szolgálata közben ennek ku- j tyáival való hecczelései miatt társai elnevezték, „kutyás báró.“ Pitélyt a rendőrség előtt következő gyanuokok terhelik, mint a gyilkosságnak Spangá- val együtt közvetlen részesét: 1-ször, hogy a gyil­kosság éjjelén nem volt otthon, csak reggel felé vetődött haza, s akkor átöltözés és mosakodás után lefeküdt. 2-szor, hogy lefekvés előtt babrált lábán és azt megvágta ugyan, de erős gyanuokok vannak rá, hogy ezt csak az egy szálláson levő' fehércse­lédek lélrevezetése miatt tette, mert nemcsak ott borogatta hideg ruhával, a hol megvágta, hanem fölebb is, mert haza jöttekor kissé sántított. A czin- kosság gyanúja úgy keletkezett ellene, hogy a For­tunából, hol a Kövér K. ezüstnemüinek ellopása mi­att volt letartóztatva, kezesség melletti szabadlábra helyezése óta folytonosan érintkezett Spangával, holott azelőtt a gavalléros Gyémántos Pali az e fajta népséggel nem törődött. Érintkezésük minden­napos volt, s a mikor csak ideje volt, Berecz is velők tartott. Az inastanyán is gyakran sugtak- bugtak együtt, a gyilkosság előtt pedig csaknem állandó volt érintkezésük. Pitély ép azon volt, hogy megszökik, mint Spanga, a kivel pénteken együtt ebédeltek, majd a Friedmann-féle kávémérésben fe- ketéztek, és csak azért ment haza, hogy megtudja, nincs-e valami, „rósz hir“, a mikor Nagy Pál elő­ször magával vitte. Jávor János letartóztatására az a gyanú vezetett, hogy neki tudni kellett a gyil­kosságnak mind tervéről, mind keresztülviteléről, mert azóta igen óvatos volt, minden neszt megfi­— na ­gyeit, a nyomokat takargatta, és olyanféle nyilat­kozatokat tett, melyek alig zárják ki, hogy ne tu­dott volna a dologról, annál inkább, mert Spanga gyakran fordult meg nála és a gyilkosság után is rejtegette. Berecz ellen érdekesebb vallomást Pal- lavicini gróf egyik nőcselédje tett, ki este 0 órakor látott egy urat fölmenni az országbíró lakosztályába. Az idegen levetette felsőjét, kalapját és Berecz bevi­tette azt saját szobájába. A huszárra gyanakodtak j a palotában és igy a cselédnek annál inkább fel- ' tűnt, hogy Berecz nem megy fel Pallavieini gróf­hoz, hogy az ott időző országbírónak jelentést te­gyen a vendégről. Figyelemmel kisérte tehát a hu­szárt, látta, a mint bement a fürdőszobába, ott hosz- szabb ideig maradt és miután valami gyanúsat nem vett észre a cseléd, eltávozott. Spangát egyre nyo­mozzák, de sehol nem találják. Tűvé teszik érte az egész fővárost s ez is látta, amaz is látta, csak a rendőrség nem látja. — A képviselőházban egy élez járja, hogy hova tűnt el Spanga. Kérdé egyik képviselő a másiktől a szerdai ülésen, úgy hogy Tisza is meghallotta, ha akarta : „Tudod-e, miért nem fogták el SpangátV“ „Miért?“ „Mert beállt rendőrbiztosnak és maga keresi maga-magát.“ A csángók hazajövetele. Bukovinai véreink ut- jokban az egész hazában mindenütt a legvendég­szeretőbb fogadtatásra találtak. A városok, hol ke­resztül mentek, vetélkedtek abban, hogy minél job­ban vendégelhessék őket s az útra is gazdagon el­látták élelemmel. Szeged nem elégedett meg a fé­nyes fogadtatás rendezésével, hanem arról is gon­doskodott, hogy a csángók legalább két hétig ne lássanak szükséget élelemben. Körülbelül 300 ta- lyigakerék nagyságú kenyeret, tiz egész szalonnát, mintegy 50—00 zsák lisztet, krumplit, főzeléket szállítottak a hajóra. Ezenkívül egy mázsányi szap­pant, 50 font gyertyát, zsírt, pecsenyéket, füstölt húst, szóval : minden a háztartáshoz szükséges szert. Azonfelül iveket bocsátottak ki a gazdák, melye­ken az április- és májusban hazavándorló csángók részére vetőmagot és gazdasági eszközöket gyűjte­nek. Az ily módon gyűjtött gabonát és gazdasági eszközöket soha sem kell visszafizetni a gazdáknak. Éljenek a szegedi gazdák ! A második csapat ked­den indult el Hadiklalváról. A bucsuzás megható volt. Alig lehetett elindulni, a nép egy részét erő­nek erejével kellett visszamaradásra bírni, Húsz kocsi sem lett volna elegendő a jönni akarók fel­szedésére. Sirva-riva esdekeltek, hogy csak jöhesse­nek haza. Egy asszonynak közvetlen az indulás I előtt halt meg kis gyermeke. A szerencsétlen, hogy észre ne vegyék s hogy csak jöhessen, magához szorította holt kisdedét, úgy mászott föl a kocsira. — Ezek hétszázötvenen vannak. Ezeket is minde­nütt szívesen fogadják s megvendégelik. Nagy-Mi- hályra szerdán reggel 6 órakor érkeztek ; Fiizesséry Tamás szolgabiró s Gulácsy Ignácz városi főbíró magyar díszben fogadták őket. Itt megreggeliztek, mi közben az intelligens polgárság, sőt a tót ajkú köznép is versenyezve iparkodott az uj magyarok apraja-nagyja iránt érzett testvéri igaz jóindulatnak, megérkezésük feletti örömének nyájas arczczal, édes szóval, étellel, itallal való kiszolgálással ki­fejezést adni. Sátoralja-Ujhelyen 750 czipót, 200 csupor meleg ételt, 2 hordó bort s 400 szivarat osztottak ki közöttük. Nyíregyházára d. u. 31/2 óra­kor érkeztek s közel 45 perczig ott tartózkodtak. Itt megvendégelték őket. Debreczenben, hova este 61/3 órakor értek, mintegy 30 ezerre menő közön­ség, élén a hatósággal fogadta őket zászlóval, ze­neszóval. Sonka, kolbász, szalonna, perecz, bor volt unos-untig. — A harmadik csoport elindítását Som- sicli egy Klopphoz intézett távirattal letiltotta s fölkérte Odescalchit is, hogy Klopphoz hasonértel- mü táviratot intézzen. Odescalchi azonban ezt ke­reken megtagadta. A harmadik transzport számá­ra a vonat már megrendeltetett s a transzport le­tiltása 7000 forint kárt okozna. Különben e csapat is megindult már kedden d. u. 2 órakor Hadik- falváról, mint „E—s“-nek sürgönyzik. A hadikfalvi bíró az induláskor taraczkokból húszat lövetett Óriási néptömeg gyűlt össze a pályaudvaron, hol sok küny hullott, azonban csak addig, mig a vonat elindult. Azután felvidultak, mindenütt tisztesség­gel tréfálkoznak az őket bámuló néppel, mely vi­szont kíváncsian nézi a két nemzeti szinü lobogó­val, pántlikás fenyőágakkal földiszitett mozdonyt. A csángók folyton „Éljen Magyarország“-ot han­goztatnak. — Szerdán a csángó bizottság is ülésezett, melyen Odescalchi jelentést tett küldeté­séről. A beköltözők legnagyobb része magával hozta családját is. A kik családjukat otthon hagyták, azokra Tomka Károly lelkész visel gondot. A józsef- falviak, honnan 750 ember jön, előbb rendbe akarják hozni minden ügyeiket, addig Drusbáczky lelkész ügyel rájok s védui fogja őket zaklatások ellen is. A józseffalviak megigértették a herczeg- gél, hogy őket nem felejtik ottan magyarországi testvéreik. E nélkül az ígéret nélkül talán már el­jöttek volna mostan. A rövid időn érkező gazdák terve az, hogy mindenekelőtt házakat építenek Ma­gyarországra érkezésük után és pedig olyanformán, hogy közös erővel előbb felépitik a legnagyobb csa­láddal bírónak, azután a másodiknak, harmadiknak és igy tovább, mig egész falut nem építettek. Bi zonyára igen takaros falu lesz, mert odakiinn is olyan szép házaik vanuak, mint nálunk a legmó­dosabb s tiszta magyar vidékeken. Házaik kivid Ny. Bernstein Márknál S.-Szentgyörgyön, igen csinosak, belül tiszták és kényelmesek, sőt éke­sek is. A „Képes Családi Lapok “27-ik számának tartal­ma: Délibáb; beszély, irta Hevesi Lajos — Szo­morúan ül ; költemény, irta Szántay Aladár. — Bacsó Klára szerelme ; eredeti elbeszélés, (folyt, köv.) irta Riesz Hennin. — Egy kis tévedés; hu- moreszk, (vége köv.) irta Cserjés László. — Hon­nan ered a dohány? (Növény mythologia) közli Sz. L. — Phylax; beszély, irta Kielland L. Sándor; a norvég eredetiből fordította: Philantrop. — Heti tárcza; (Vidéki színészek Budapesten. A Teleky pá­lyázat.) — A leczke ; elbeszélés, irta Magdics Ká­roly. —- Nőalakok a mondából és a történelemből ; (folyt, követk.) irta E. Illés László. — Ejféli órá­ban; költemény, irta Kovács Laura. — Képmagya- rázat.— Mindenféle. Képek : Hering-berakás Wickí- ben (Skótország). A mentés. Bizalmas csevegés. Hivatalos árfolyamok a budapesti áru- és értéktőzsdén, 1883. ápril Magyar arauyjàradék 6°/0............................................. Magyar aranyjáradék 4°/0............................................. Magyar papirjáradék 5°/0............................................. Magyar vasúti kölcsön................................................... Magyar keleti vasúti államkötvény, 1. kibocsátás Magyar keleti vasúti államkötvény, 11. kibocsátás . Magyar keleti vasúti államkötvény, 111. kibocsátás . Magyar földtehermentesitési kötvény ............................ Ma gyar földteherment. kötvény záradékkal . . . Temes-bánáti földtehermentesitési kötvény . . . Temes-bánáti földteherment. kötvény záradékkal . . Erdélyi földtehermentesitési kötvény ...................... I lorvát-szlavon földtehermentesitési kötvény . . • Magyar szőló'dézsmaváltsági kötvény ...................... Ma gyar nyereménysorsjegy-kölcsön............................ T iszaszabályozási és szegedi sorsjegy . - . . . Osztrák járadék papirban............................................ O sztrák járadák ezüstben............................................ O sztrák járadék aranyban............................................ 18 G0-iki osztrák államsorsjegyek.................................. Osztrák-magyar bankrészvény....................................... M agyar hitelbank-részvény............................................. Osztrák hitelintézet-részvény....................................... E züst.................................................................................... Cs. és kir. arany .............................................................. 2 0 frankos arany (Napoleond’or).................................. N émet birodalmi márka . . ........................................ L ondon ................................................................................... Felelős szerkesztő: Nagy Géza. 0-án. 120.30 136.— 91 25 110.75 96 — 110.— 96.— 98 75 97 25 98. - - 97.25 98.50 99, — 97.75 116.25 78.30 78.50 97.50 131.— 830.— 830. 311.50 811.70 5.62 947 58.45 119 55 Kiadótulajdonos: Bernstein Márk. ELADÓ HÁZ.-ЗШ0 Sepsi-Szentgyörgy ön a piacz-soron 401. sz. a. levő (régi patika-féle) épület, mely földszint 2 szoba, konyha és kamara fílt- tőkkel, az emeleten szintén 2 szoba, kony­ha, futtok és takarékkemenezé vei, pmezével tökéletesen jól el van látva, a telken levő közös kút, sertés- és majorságpajta, istálló, nyári konyha, szintén takarék- és kenyér- sütőkemenczével, úgy az udvaron levő be­rendezéssel együtt mostantól kezdve a felső rész udvarral bérbe adandó, vagy pedig az egész telekrész örök áron eladó. Bérbe venni vagy örök áron vásárolni kiváltók értekezhetnek a háztulajdonosnál. 1-2 Jakóta, cs. kir. nyug. hadiiü со-CD СО CD èt P S > >>§ § !C s 'и Z2 Zï S3 u "jgй-t-а d p > ÍÖ о -d 5 N ^ d ® bJD ~ >*R bJD S > ;= h* p p s :o Cv bß 2 « ^ H “ ;o 'O O U ND D — Sa G * - ? p . ci Cßjr1 > чз 44 44 t» p D -d Z- 7J2 ~ о ^ t, >^'p PP cïjjp> -О о? " .5 P bjj S о 02 r« S3-+-» 45 44 >- Ф p- s 0 Д D U -et :p ^ et cîj'-1-M p ЬО D > SJ D rá S ■es D JS s bß g F—* N0 S -2 >*'p bD Д- P c p Í-4 •x 08 44 «4 O ” %. о A4 > D ’SS 44 •o bc ■4-Э Г* "o ._ ci P * — S3 SJ G о a> ^ — 4-> A4 .Д p ^ 44 ^ •1 'I -s. 0 bß л f=\ o d LO tsi Д d 4-1 •a a> l-i H :жжжжжжжжжжжжжжж:

Next

/
Oldalképek
Tartalom