Nemere, 1873 (3. évfolyam, 1-80. szám)

1873-10-31 / 63. szám

— 254 — Pályázat. Тагкоя községében (Brassóvidék) a második rendes néptanítói állomás megüresedvén, pályázat hirdeti et ik. Évi fizetése 300 frt. о é., mely összeg ne- gyedévenkint utólagosan fizettetik ki »z iskola­szék pénztárából, szabad lakás s y* bold kert. Pályázni kívánók kéretnek iolyamodásukat kellőleg felszerelve f. é. november 25 ig az is­kolaszék elnökségéhez benyújtani. Tíirkös, 1873. oct 28. Fejér István. ^25) 1_3 iskolasiéki elnök. Á rverési hirdetmény. S.-Szent-györgyi Málnási Antal hagyatékának Kétyi Székely Kata ellen 820 ft. követelés kielégítése végett 1873. május 6 án lefoglalt ingóságoknak elár- vereztetése folyó évi deczember hó 2-ra kitüzetvén ; az alábbi ingóságok fognak Réty községében elárusi- tatni. — 1 Két fehér ökör ....... 240 frt. 2 Két kancza..................................160 „ 3 Egy lószekér...............................60 „ 4 Egy gazdasági szekér .... 29 л 5 Dtto lajtorjával.............................20 „ 6 Két tehenbival egyik 3 éves .100 „ 7 Egy télién borjúval ..... 50 „ 8 Két hámosló ..............................120 „ У 10 darab sertés...........................46 „ 1 0 Festett szán....................................Ю „ 1 1 Egy eke felszerelve és még egy eke 10 „ 12 Egy fali óra....................................О л 13 Egy vasfiitő...................................26 „ 1 4 Egy farámos tükör.................... 8 „ 1 5 6 karosszék....................................16 „ 16 Egy díván.................................... 8 „ 17 Egy fűtő.......................................39 „ 1 8 Egy pár arany rámáju tükör . . 25 „ 19 Egy díván kerek háttal .... 15 20 Két támlásszék............................ 6 21 Egy egyenes hátú díván. ... 6 „ S.-Szentgyörgy, 1873. okt. 13-án. f (22) 4—5 KétSZeki. végrehajtó. Tudósítás. O brassé i zöldfaszálloda szomszédságában levő 660-ik szám alatt e hó 28-ától kezdve eg^f só-nagraktár MAROS-ÚJVÁRI KÖ-SÓVAL fog megnyittatni, a bécsi mázsa 4 frt. 70 kr. és a bécsi font 5 krajczár, egy kupa vastag vagy finom só ára pedig 17 krajczárral számítva, . Brassói vagy vidéki kisebb só-árusok a fennirt árban a helyi vagy környékük magy. %Fr pénzügyérségi biztosság által kiállított utalvány folytán bár mily mennyiségű sót minden időben kaphatnak. Brassó, 1873. október 24-én. ■ 24) г-a Brassó és vidéki só-nagyáru raktár. в " 3 *!•§•• FAFF ЖЖЖЖМСЖ, butorraktára Brassóban, klastromutcza 2-ik szám alatt ajánlja mindennemű e szakba vágó asztalos-, kárpitos- és esztergályos BÚTOROK ELKÉSZÍTÉSÉT valamint NÀDSZÉKEK BEFONAsAT. ‘ , » j . ' i Lakását és műhelyét a Remenyik István ur házából nagy utczába 504. sz. a. Beer-íóle butorraktárral szembe lüsr BRASSOBAN újonnan berendezett nyomdai üzletünket megnyitottuk, és minden e szakba vágó munkák elkészítésére ajánlkozunk. Alkalmas munkaerőkkel, uj gyorssajtóval, a legújabb alakú kiválóan csinos betűk­kel, jó és szép papírral rendelkezvén, minden megrendelés pontos, gyors, ízléses, és jutányos áron való teljesítését Ígérhetjük, Kisebb fordítások és fogalmazásokat ingyen eszköz] nnk, hivatalos nyomtatványokat postadij-mentesen küldünk be. Az üzlet szellemi részét a „Nemere“ szerkesztője Herrmann Antal vezeti, ki is a nyomtatványok szövegének hibát!anságáról kezeskedik. A technikai részt jónevü gyakorlott nyomdász Pollák Mór kezeli. Üzlethelyiségünk a Halpiaczon 311-ik szám alatt, a Zlatko-féle házban, hol Herrmann Antal irodája is van. Brassó 1873. szeptember hó 1-én. 1) tfhUáfe. és tßtermaim nyoindatulajdoiiosolí. ily. Tolláit és Herrmann Brassót) an.

Next

/
Oldalképek
Tartalom