Nemere, 1872 (2. évfolyam, 1-104. szám)

1872-11-28 / 95. szám

ó szászok) — melyet a „Bach Zsarnokság-1 (veletek) követett — mert hát Magyarországon „még érvényes a históriai jog!“ Úgy látszik azonban, hogy ezek a rodomantandok, melyeknek az éle úgy is mind az ó-szászok ellen for­dult, csak némileg nyugtaták meg az ó-szászokat, kivált miután eszükbe jutott, hogy 1871-ben ötödször tértek le — a legújabb korban is — a Lipóthitlevél teréről s ezért allegálni kezdék: a votumokat nem csak számlálni de mérlegelni is kell, még pedig azért, mert az 1871 egyetemben az ó- szászok voltak kissebbségben s igy „a többség termé­szetellenes“ vala. Még egyszeri meghallgáttatást kíván­tak, s azt, ki ellenkező véleményen lenne, jó előre „kép­telen tanácsadónak“ keresztelték; mert a magyar kor­mánynak kétségtelen erkölcsi kötelme megóvni a szász nemzetet akár a haláltól, akár az öngyilkosságtól. Tehát legelőbb a meghallgattatás iiju-szászok által is constatált tényét tagadták el ; azután a kiváltságot keresték, hogy belekapaszkodhassanak: majd lázas vi- sióik rémképeivel akartak szánalmat gerjeszteni, mig végül azon fenyegetésbe törtek ki: „a szász egyetem feltámadott 1784 után, fel Bach után, s feltámadna ismét és ismét a benne rejlő életerő­nél fogva, ha az erőszak a szabad fejlődés e korszakában öt meggyilkolni igyekeznék ; akár teljesen megszüntet­nék, mint az 1784-ki absolutismus (Schmerling a ti bál­ványotok !) tévé, akár pénztárhivatallá degredálná, mint az 1854-ki absolutismus cselekvé. Mert a jog halhat- lan! (S. d, Wbltt. 44.) Legújabban az ötödik hatalmas tromfot is kijátsz- ták az ó-szászok. Most már nem tagadják, hogy a bel- iigyér meghallgatta volt az egyetemet 1871-ben; hanem azzal mentegetőznek, hogy akkoron az ő kis törzsüket „mesterségesen táplált“ párttusa osztá meg, s azért azon egyetem nem volt a „népesség egészséges meggyőződé­sének kinyomata“; akkor a megkérdezett nem volt azon állapotban, hogy „nyugodt, tárgyilagos és igazságba!“ véleményt adhasson, s hogy akkor a Comes egy hal­doklónak vélttöl erőszakolta ki a végrendelet aláírását. Az újabb fegyverek tehát, a melyekkel az ó-szá­szok győzni remélnek: az ifjú szásztöbbség elmezavart- nak declaralása, bevádolása a Comesnek, s a csak imént törhetlen erejű szász nemzetnek, mint haldoklónak fel­tüntetése, csakhogy a belügyérhez felküldött operatumok olybá tekintessenek, mint egy lázas „betegség produc - tumai.“ De rövid ezeknek az uraknak az ő emlékező te­hetségűk ! Roszul játszanak, pedig helyén az eszök. Az 1871-ben felküldött operatumok közt ott van az ó-szász kisebbségé is, melyet utóbb a medgyesi con­federation adoptáltattak az ifjakkal is, s a melyet most az egyetemmel akarnának megszavaztatni. Már most, ha a miniszter elgondolja, hogy az ó-szászok akkor is ép észszel lehettek, legkisebb oka sincs az ismert dal­lam másodszori „fortissimo“ eljátszását kívánni; ha pe­dig azon föltevésből indul ki, hogy ezek is lázba lehet­tek, mai ide s tova kapkodásukból arról kell hogy meg­győződjék, hogy most legmagasabb fokára hágott a cri­sis, ők tehát meg nem hallgathatók. Azt allegálják legutóbb az ó-szászok, hogy a mi­niszter tjavaslata a beküldött véleményekre nem támasz- kodhatik, mert annak készítői is feladták e müvet, s az már születésekor se bírta a népesség támogatását, sőt a medgyesi confoederatio óta mesterei is kötelesek azt megtámadni; ha tehát a kormány az „igazságra“ akar építeni, hallgassa meg még egyszer a „Királyföld népességét“ mert a jelen egyetem sokkal „öszhangzóbb nyilatkozatot“ fog adni, A miniszter azoknak a szaván a legjobb akarattal sem indulhat el, a kik, mint fennebb kimutattuk, a való tényeket, az egyetemben történteket is megtagadták, kiktől tehát igazságot várni, hasztalan kísérlet lenne. Különben könnyen szavukon foghatná. Például : az ó-szászok egyetlen megállható argu­mentuma az, hogy a Királyföld népessége nem támo­gatja az 1871-ben felküjdött operatumokat ; ezt kellene ad nótám venni és igy szólani : én a Királyföld népessége alatt nemcsak a szász ajkuakat értem, de nem is érthetem; lesz gondom meg­tudni, hogyan vélekednek az uj szervezésről amazok is, miután azt, mit akarnak az ő- és ifjú-szászok úgy is tudom; e szerint fogom tjavaslatomat módosítani a Ki­rályfid népességének érdekeit, de az országét is tartván szem előtt.' Rögtön az ó-szászok felelnék elsők: gestren­ger, wohlweiser Herr! elég volt már abból a meghall­gatásból! Meg kell próbálni. Tárgysorozata a maros-vásár helyi Jogász-egylet 1872. évi] de ez ember hó 4-én tartandó közgyűlésének. 1. A múlt évi elnök megnyitó beszéde és a napi­rend előadása. 2. A múlt évi titkárok jelentése a lefolyt évi mű­ködésről. 3. Korelnök és jegyző vezetése alatt a rendes el­nök, alelnökök és titkárok megválasztása. 4. A rendes ülések véleményei és javaslatai az általok letárgyalt tudományos és más tartalmú indít­ványok fölött. A szakosztályokhoz bejelentett indítványok a kö- ! vetkezők : a) Illyés Károly k. táblai pótbirónak indítványa , a perkivonat készítése kötelezettségének eltörlése iránt. b) Csongvai Károly kir. törvényszéki kirónak in­dítványa az ausztriai büntető perrendtartás 156. §. a) ' pontjának módosítása (a vizsgálati fogság korlátozása) iránt. c) Illyés Károly indítványa a mesgye-igazitási és sommás visszahelyezési kereseteknek a községi bírósá­gok hatáskörébe való utasítása iránt. d) Dr. Soos Kálmán k. táblai segédfogalmazónak indítványa a köteles föeskünek mellőzése, illetőleg az esküvel való bizonyítás tárgyában. e) Dr. Székely József kir. főügyészi helyettesnek indítványa a bűntény által károsult biztosithatási joga tárgyában. f) Dr. Soos Kálmánnak indítványa a kihágási jog­sértések és törvényszegéseknek elintézési módja s az azok fölötti kizárólagos hatósági illetékesség megáilapi­; tása iránt. g) Varga György kir. táblai segédfogalmazónak indítványa, az igénypereknek itéletileg való elhatározása iránt. h) Az I. szakosztály határozati javaslata a birtok fogalma, tárgya és az ebből folyó következmények iránt, különös tekintettel a birtokháborításra és az elbirtoklásra di*. Endes Gábor k* táblai biró által. i) Kutliy Albert h. ügyvéd indítványa a magyar törvénykezési rendtartás 587. §-a azon intézkedésének módosítása iránt, mely szerint az örökösödési eljárásban j a perreutasitó végzés ellen perorvoslatnak nincs helye. k) Dr. Soos Kálmánnak indítványa a magyar tu­domány-egyetemek jogi- és államtudományi karainak s a jogakadémiáknak rendezése tárgyában. 5. A számvizsgáló bizottság jelentése az egylet pénztári állása iránt. 6. Az igazgató választmány által előterjesztett ja- 1 vasiatok fölötti határozás és az 1873. évi költségvetés I ° J megállapítása. 7) Az egylet tisztviselőinek és az igazgató választ­mánynak megválasztása. 8. Az egylet közlönye, a „Székely Hírlap“ és ] egyéb szükséges tudományos czélu eszközök iránti in- j tézkedés. 8. Szabályszerű időben és helyen bejelentett önálló indítványok. 10. A közgyűlés bezárása. Az igazgató választmánynak 1872. évi november hó 20-káp tartott ülése határozatából B. Apor Károly, egyleti elnök. Dr. Soos Kálmán, egyleti titkár. Vidé к. Háromszék, november 24-én. A kézdi-orbai kerületben megtörtént a választás, joboldali jelölt volt dúló Bálint József ellenében balol­dali jelölt Dr. Cseh Károly nyerte a többséget. Előre látható, hogy a baloldali lapok harsány hangon fogják kürtölni ezen győzelmet, csak azon oknál fogva is, hogy azt érvül használhassák fel annak bebizonyítására, miszerint a kovásznai zendülést előidézni nem az ők, hanem a jobboldal érdekében állott; mi azonban a bírálni tudó közvéleményt tévútra nem fogja vezetni, miután ezen ügyre nézve a törvényszabta Íté­letet fogja mérvadóul tekinteni. Hogy jelenben a baloldalé lett a gyözedelem, an­nak oka főleg a Deák-pártnak, valamint általánosan a közügyekben, úgy a jelen választás alkalmával is ta­núsított megbocsáthatlan közönye és részvétlensége volt. Mert a Deák-párt intelligentiájának nagy és be- folyósabb része — lehet azért, hogy a baloldal erőszakos­kodása által Tisza miniszter megválasztása megkiusitta- tott, vagy pedig azért, mert a baloldal piszkolódásainak újabban magát kitenni nem akarta — a választásnál nem csak hogy közre nem működött, de meg sem jelent. * Ellenben a baloldal vezérférfiai teljes számban jelentek meg és a legnagyobb tevékenységet fejtették ki, egyszersmind a választókat nagyszerű Ígéreteik mel­lett még jó ellátásban is részesítették, mig a Deák-párti választók a tarisnyájukban hozott sovány árpakenyérre voltak utalva — már pedig csak igaz marad az a ma­gyar közmondás: „A búcsút pénzzel járják.“ Am legyen övék a dicsőség — a Deák-párt sem az ily módon nyert diadalt, sem pedig a megválasztott kép­viselőt tölök nem irigyli. Deák-párti. Konst antinápolybana szultán roncsolt egész­ségi állapota végzetes befolyást kezd gyakorolni a köz ügyek vezetésére, s hogy e tüneménynyel együtt a ké­nyes trónörökösi kérdés is újból előtérbe került. Bizo­nyosnak tekintik, hogy a szultán fia fog trónutódul ki- kiáltatni, még pedig közvetlenül atyjának e czélból már kilátásba vett lemondása után. A legfőbb egyházi or­gánum, ki az illető fetva kibocsátására vau jogosítva, beleegyezett az eddigi törvényes örökösödési rend meg­változtatásába. A fr an fur ti egyezményben a franczia kor­mány kötelezte magát, hogy £ é. deczember 31-ig át­szolgáltatja Kémetországnak azon elsass-lotharingiai la­kosok névsorát, kik Francziaország mellett optáltak, E névsorozat a „Soir“ szerint 300 ezer nevet tartal­maz, 9000 lapra terjed' és legkevesebb 120,000 frankba fog kerülni. Az államnyomdában már szorgalmasan dolgoznak annak elkészitésén. Yersaillesben nov. 19. Thiers baloldali kép­viselőket fogadott és kifejezte azon óhaját, hogy gyen­gült egészsége miatt a neki adományozott és a jobbol­dal üzelmei által megnehezített hatalmat letehesse. A hatalom másra ruházása hála a csodálatosan szervezett, a törvényhez és kormányhoz híven ragaszkodó hadse­regnek minden zavar nélkül fog megtörténni. О csak akkor fog helyén maradni, ha formaszerü bizalmi sza­vazatot és bizonyos reformok életbeléptetése iránt biz­tosítást nyer. A jobboldal folytatja ellenállását a vég­leges köztársaság kikiáltása ellen, de egyszersmind je­lenleg visszautasít minden monarchikus combinatiót. A jobboldal hallomás szerint, hajlandó a bordeauxi alku határain belül foganatosítandó különös rendszabályok által Thiers hatalmát megerősíteni. — A Thiers által 18-án tartott fogadáson az „Ag. Hav.“ szerint sok kép­viselő volt jelen, kik ostromolták, hogy maradjon meg hivatalában. — A minisztérium a válsággal szemben szilárd, elszánt és egyetértő. A magyar pénzügyminiszternek a magyar dota- tiók fölemelésére vonatkozó jegyzéke már az osztrák bankhoz érkezett, és valósziniileg az igazgatóság mai ülésében fog tárgyaltatni. Vegyes. (fiézdi-Orbán dr. Cseh Károly) baloldali jelölt 1291 szavazattal Bálint József 449 szavazatával szembon kép­viselővé választatott. (Kőhalomban) tiszti szerződés megkötése s 200 frt készpénzbeni óvadék letétele mellett egy postamesteri, a n.-szebeni kir. törvényszéknél egy végrehajtói s a segesvári kir. törvényszéknél egy jegyzői állomás betöl­tendő, melyekre pályázás van kihirdetve. (Uj lapok.) Id. Ábrányi Kornél újévkor újra meg­indítja a „Zenészeti lapok“-at. — Deczember elsején „Tüzérségi és tornaujság“ indul meg Vogel L. A. szer­kesztése alatt. (A világíárlati) magyar kiállítási tartalékalapra a frank-magyar bank 1000, a magyar hitelbank 500, gr. Festetich György 300, gr. Karácsonyi Guidó pedig 100 frtot adtak. (Maros-Vásárhelyről) Írják, hogy az „Erdélyi ke­reskedelmi és hitelbank“ alaptőkéjének üzlete terjedel­méhez mért növelés czéljából 2500 drb. 80 frtos értékű névértékű uj részvényt szándékozik 120 forint árfo­lyammal kibocsátani. A választmány, hogy az e kér­dés felett döntendő, s jövő hó 3-ára összehívott közgyű­lést, a kibocsátás eredményéről elölegesen is biztossá tehesse, próba aláírást eszközölt s mint illetékes forrás­ból értesülünk, a kibocsátandó 2500 darab részvény máig már 824 darabbal felül jegyeztetett. A mint hall­juk. a bank ezen kibocsátásból eredő 100,000 forint tiszta nyereségét tartaléktőkéje gyarapítására forditandja. Az eddig is becses részvényeknek ezen eljárás csak nevelni fogja értéküket. (Ujegyházon) Bruckner helyébe, ki a szebeni kép­viselőséget fogadta el, Ernst Frigyes választatott meg a szász nemzeti egyetembe képviselőnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom