Napi Hírek, 1944. január/1

1944-01-05 [0551]

71 tt Bárd Miklós özvegye meghalt* o P2 Özv, leveldi Kozma, Ferencné szül. Nyiry Erzsébet szerdán délután 3 órakor 86 éves korában Budapesten a Matolay-klínikán hosz­szas betegség után meghalt. Az elhunyt nagyasszony néhai ,leveldi Kozma Ferenc tábornoknak, a Bárd Miklós nevén ismert kiváló katona­költőnek volt az özvegye és édesanyja néhai leveldi Kozma Miklós ~ nyug,b|£ügyminiszternek és a Magyar Távirati Iroda elnökének. Vele • á régi magyar uri világ köztiszteletben 4114 nagyasszonya tünt el az élők sorából* Nemcsak költői ihletője volt Bárd Miklósnak - ő volt a Bárd-versék Zsók-ja -, de ő maga is sok kisebb-nagyobb essayt és elbeszélést írt. Ura életében élénk társadalmi életet élt, házukban megfordult a századvégi magyar politikai, irodalmi és művészeti élet najdnem valamennyi kiválósága* "Eendkivül finomlelkületü, nagyintel­ligencíáju asszony volt, aki urának irodalmi működését mindenkor a legélénkebb figyelemmel kisérte. Igazi élettársa volt urának, aki-­nek eletét harmóniával és meleg szeretettel töltötte he. Egyik fia,. Miklós,előbb belügyminiszter, majd Kárpátalja kormányzói biztosa és több mint husz éven át a Magyar Távirati Iroda elnöke s ebben^a minő-­gégében a ma már európai hirü magyar hírszolgálat kifejlesztője volt. Kásik fia, György Békés vármegye nyugalmazott főispánja. Harmadik fia, Dénes, mint huszárt!fitt az első világháborúban hősi halált haiti Ezt a . csapást igazi magyar honleányként '.Idczatosan vi s elte,/Bárd Miklós t alala óta úgyszólván osak ura emlékének élt a nemeslelkü nagyasszony, leterejét megj óbban megtörte fiának, Miklósnak 1941 decemberében be­következett halála. Azóta majdnem állandóan betegeskedett és betegsé­gének gyógyítása miatt leginkább Balatonfüreden tartózkodott, ahonnan most decemberben tért vissza Budapestre, - látszólag gyógyultan. A Sors azonban mást rendelt. Budai lakásában néhány héttel ezelőtt el­esett, mégpedig oly szerencsétlenül, hogy lábát törte.. Azonnal beszál­lították a Matolay-klinikára, ahol megoperálták, de magas kora nan. tudott megbirkózni a betegséggel. Szerdán délután 3 órakor végelgyen.­güiés következtében csendesen elhunyt. Temetése január 8,-án. szomba­ton délelőtt 11 órakor lesz a kerepesi-uti temető halottas hazából, ahonnal a gyászszertartás után a fehérmegyei Baraoskára szállít iák a -családi sírboltba. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise-éldo zatot hét­főn, január lo.-én délelőtt 9 órakor mutatják be a belvárosi fóplebánia­templomban, /MTI/ /Ura halála annakidején rendkívül mértékben lesújtotta és áz/ta teljesen visszavonult a társadalmi élettel. Y "JÖ

Next

/
Oldalképek
Tartalom