Napi Hírek, 1942. július/1

1942-07-01 [0515]

ö ÍTtta Bl/Uh7 § A néi et rádió a honvédnapon "A magyar katone" cimmel a következőképen amiékezett meg a honvédségről;' Ha valaki vizsgálja a magyarság európai szerepét és jelentőségét, arra a meggyőződésre iut,'ho^y ennek a nemzetnek hiret-nevét elsősorban a magyar nép katonai tulajdonságai alapoz* ták meg. Már a IX. és X. századbeli n^gy ós merész vállal kozások, amelyek nyugaton 9Z Mlenti-óceán pertjáigj délen pedig Sziciliáig terjedtek, megmutatták a magyar Lovasvezérek szervezp tehetséget é s bámulctrameltó ftadvezető-tehetségét. De d későbbi idők is, amikor a magyarok már keresztény hitre tért'-k, telve van­n k fékyes lurci teljesítményekkel. A XI11. szazadbon Magyarország egyedül vette fel a harcot az akkori idők legnagyobb hadseregével^ a tatárokéval, mely előzőleg már elárasztotta egész Ázsiát és Keleteurópát. A magyar nép elvérzett ebben a hősi és önfeláldozó küzdelemben} megmentette azonban egész Nyugateurópát attól, higy az ázsiai ­Kordák megsemmisítsék. Egyidejűleg ez volt a bevezetése azoknak a fegyvertényeknek és annyié az európai küldetésnek, amelyet a magyar ságnak a történelem, és hazája földrajzi fekvése sorsszerű erővel előirt, , A legközelebbi igen súlyos megpróbáltatások idő­szaka .-zokra az évszázadokra esik, amikor a magyarság véres harco­kat vivőtt az ozmánok faltörő hatalmával. Hosszú időn át magukra hagyva dacoltak az izlámnak az európri keresztény kultúra ellen intézett minden rohamával. Feledhetetlenek azok az érdemek,amelye­ket a megvár nép ennek során - mindenkor készen ez áldozatra ós önmag, lbtbdvetésére - a Nyugat védelmében szerzett. helyénvaló megemlékezni ez alkalommal arról, hogy megszokott déli harangszó is a magyar fegyverek egyik• m UOfezetes győzelmére emlékeztet bennünket. Hunyadi János, a híres m-gyar hős és hadvezér, meg semmi si tő vereséget mért a törökökre Belgrádnál és a pápa az egész kereszténység köszönetének kifejezé­séül rendelte el, hogy a jövőben déli 12 órakor minden nap vala­mennyi tomplomben meg kell húzni a h-rangokat. Azóta - már majd~ nem fél évezrede - délben ninden nap vl mennyi keresztény temp­lom harangja hirdeti a m:-gyar haroosoK hősiességét. wem telt el azót'- egv évszázad sem, amelyben a magyar nemzetnek ne kellett volna uiból és újból fegyvert ra­gadni, A volt pompis császári és királyi hadsereg sok náboruja és dicsőséges győzelme is gyuttal a magyar katonaság dicsősé­gének lapjain szerepel. Nekünk, németeknek, a magyar ^katona régi idők­től f ,gv8 bátor és hü küzdőtársunk volt. Nagy irigyes, a katona­király is csodáló* jV volt a magyar katonaságnak, A Ziethen voas­tése sí-alt ismertté vált könnyű lovasságát m?:gyar mintára szer­veztette ós képeztette ki. Az első világháborúban uj fényben ragyogtak fel a régi magyar katona erények, /Folyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom