Napi Hírek, 1942. július/1

1942-07-01 [0515]

0 KUm Bl/Mn? /A német rádió a magyar katonáról, I .folyta tás./ Ámbár az állásharc és a nagy gyalogos tömegek harcbavetése" a ma­gyarok jellemének kevésbbé feíelneK meg, mégis "bőséges alkalmat es lehetőséget nyújtottak a magyar katonáknak feledhetetlen fegy­vertényekre, A Kárpátokban az emlékezetes téli csatában a német bajtársakkal egyetsiaben megáliitották az "orosz gőzhengert" és a rákövetkező nagyarányú áttörő csatában, Gorlicenél. visszafor­dulásra kénvszeritetté.-., V Lameirnyi h*rotorén kiv iaott más gy zel­meik sorozala beigazolta, hogy 8 magyar hősiesság a korszerű küz­delemben is változatlan maradt, isiikor az előző világháború után mindenütt meg­kezdődött ÍZ uj fegyverkezés és uj harci módszerek feilődter i.i, Magyarországot a trianoni kényszsrbéke béklyói katonai szempontbél megbéniicttak és tétlenségre Kény szeri te ttlk. kint emlékezetes, ezt az országot a bé sszerződés natározmányai még kegyetlenebbül sújtották, mint a baráti német birodalmat. A. magyar lakosságnak egyharmadát, az ország területének pedig kétharmadát vesztette el a Kárpátok régi természetes védősáncai TT a1 együtt. A Csonka­ma^yarországnak megengedett kis véderő, mé.-r hozzá korszerű fegyve­re? nélkül, még csak az uj nyilt határok biztositásárS sem volt elegendő. & bé?:edi.:tátorok szándékát .'••zonban,bo£* ? ' j megcsonkított, életképtelen országot előbb-utóbb belehajtsa a k'sentente karjai­ba, keresztezte a magyar nép rendithetetlen nemzeti öntudata és sz önvédelemre irányuló töretlen eltökélt rege. Minden nehézséggel ás akadállyal szemközt a számszerűen kicsiny, de régi katonai szel­lemtől áth.-tott trianoni honvédseregbe vetette reményét. Bgvidájü­leg különös gondot fordítottak a fiata 7 férfinemzedék testi és lel­ki edzésére. * így köszöntött be azután az 1938. év, amely Magyarországnak - hala a két baráti hatalom. Németország és Olaszország tetterős támogatásának - meghozta a rég óh jtott ka­tonai egyenjogúságot. Ami azóta a magyar királyi honvédség újjá­építése körül történt, egyike a korszerű hadseregszervezés leg­nagyszerűbb teljesítményeinek. Tekintetbe véve a~ leküzdendő szám­t.Ian nehézséget, méltán sorakozhat ez a teljesítmény a német véderő felépitésének csodálatraméltó* üteme mellé. Alig félévvsl azután, hogy visszaszerezte fegy­verkezésének szabadságát és még felfegyverzés alatt állott, a ' fi -1 ,J 1 honvédség máris magára vonta a világ figyelmét. Honvéd kötelékek 1929 tavaszán alig egy hét alatt visszavették a husz évvel ezelőtt elszakított Kárpátalját - a legnehezebb teret)- és idő járás- viszonyok mellett, uogv csak egvetlen példát hozzunk fel, itt van annak a herékpáros csapatt&stnek'teljesitménye, ame 1 ^ két n^p alctt 240 km utat tett meg s közben három gvőzelmes ütközetet vivőtt meg, hogy a ? történelmi határt elérje. . , Hasonlóan gyors ütemben vitték keresztül a had­műveleteket 1941 tavaszán, amelyek a Jugoszlávia elleni hadjárat keretében Délmagyar ország részeinek visszahódítására vezettek, A kiépitó^s és újjászervezés azóta sem állott meg. imikor 3 mult évben Németország elébevágott ÍJzov jetoros?crszág tervezett támadásának? maga ment át támadásba, a inaeryar katona . megint csak német bajtájr«r._mellet+ ^IIMU /Folvt köv.7 \{

Next

/
Oldalképek
Tartalom