Napi Hírek, 1939. május/1

1939-05-10 [0441]

G Bl/X Bukarest, május 10. /Magyar T virati Iroda/ A bukaresti német követ és °z olasz ügyvivő a román külügyminisztériumban kicserélték a dunai nemzetközi egyezmény megerő­sített példtnyait. G Bl/Y Bukarest, május 10. Kedden este 11 órakor a "-életről 70 német mérnék érke­zett Bukarestbe. A nemet mérnök-csoport csütörtökön meglátogatja a _ ávidéket. Omán Medgyesre utaznak az ottani földgazközpontot és az üveggyárakat meglátogatni. /ISTI/ • G Bl/Y Bukarest, május 10. /Magyar Távirati Iroda/ A nagybányai aranybányában robbanás történt. Eddig csak egy munkást tudtak megmenteni, aki előadta, hogy a beomlott tárnában, ahol tobB munkás dolgozott két halottat látott, de arról, hogy hányan reked­tek a tárnában, nem tudott felvilágosítást adni. G Bl/I Bukarest, május 10. /Magyar Távirati Iroda/ A bolgár határszélen a csendőrség a komitácsik között ujabb fegyveres összetűzés volt. A komitácsik ki akarták szabaditrni egy fogságban lévő társukat, akit a csendőrség egy szekéren szállított és ezért több lövést adtak le a szekeret kiserő csendőrökre. A golyók a sze­kérben ülő komitácsit és a szekér kocsisát halálisan eltalálták. A komi­tácsik üldözésére erős járőr ment ki. — ."".— G Bl/I B u k a r e st , május 10. /Magyar Tyirati Iroda/ A hivatals közlöny mai száma rendelettorvényt kozjl, amely szerint a Képviselőválasztások június 1.-én, a szenátor választások pedig iunius 2.-án lesznek. A két házat a térvény június 7.-ére hivta össze, Az ui választótörvény értelmében 258 képviselő es 88 szenátor kerül be a tör­vényhozás Két házába. A szenátorok egyrészét a király nevezi ki, a többit pedig választják. Az uj törvény értelmében tilos a választási propaganda. G Bl/I Bukarest, május 10. /Magyar T virati Iroda/ Az erdélyi romái katholikus, református és unitárius püspökök kihallgatáson jelentek meg nemrégiben a kisebbségi, nemzetneve­lési és kultuszminiszternél az időszerű magyar egyházi és iskolai kérdé­sek megoldása érdekében. ... , t , A . Vásárhelyi János református puspok a tárgyalásokról nyi­latkozva kijelentette, hogy a kultuszminiszter megígérte, hogy még ebben az évben arányosiitfák a magyar protestáns egyház államsegélyét, a nemzet­nevelési miniszter pedig Ígéretet tett a költségvetésbe már íelvett ¿0 milliós kisebbségi iskolai államsegély kiutalásara. ö Bl/I 3 u k a re s t , május 10. /Magyar Távirati Iroda/ A Kolozsvár melletti Szamosfalván ismeretlen tettmmfc io döntöUék Tamís András ezredes és Sándor László tábornok, a 48-as szabad!" ságharc vértanúi emlékére állított emlékmüvet. A rendőrség megindította n vizsgálatot Az erdélyi magyar tözmuvelődési egyesület bejelentette, hogy az emlékművet maga fogja Visszaállítani. J • & y

Next

/
Oldalképek
Tartalom