Napi Hírek, 1938. december/1

1938-12-15 [0431]

o- Be/Be Debrecen, december 15. A Tisza István Tudományegyetem tanácsa ma délben Bodon­helyi József református hittudományi, Brosz Róbert és Pagonyi Jenő jog­tudományi s Diones Eva és Hargitai Zoltán bölcsészettudományi doktorje­lölteket sub auspioiis gubernatoris doktorrá avatta. Az Ünnepségen a kor­mányzó képviseletében Zsindely Perenc dr. vallás-és közoktatásügyi minisz­tériumi államtitkár jelent meg. Az egyetem központi épületének auláját su­folásig megtöltötte az előkelt) közönség, amelynek soraiban ott volt Rásó István alispán. Kölcsey Sándor dr. polgármester, Révész Imre dr; reformál tus püspök, vitéz Nagy Pál altábornagy, dr. Oláh'Lajos Ítélőtáblai elnök, az egyetemi tanári kar, valamint a varos egyházi, világi és katonai életé­nek vozetői nagyszámban. Az uj doktorokhoz Zsindely Porono államtitkár intézett be­szedőt, amelyben hangsúlyozta, hogy a doktorrá avatásnak fokozott jelentősé­ge van ma, amikor a debreceni fcformátus kollégium négyszázévcs jubileumának evében nomesak a jelent ünnepoljük, hanem az ősi főiskolának négy évszázad változatos sodrában változatlanul nogőrzött nevelő értékőt és tudományos érdemeit is. Nőház időket éli . ma a magyar nemzet.: .A történelem szo­koro megindult a magyar igazság folé és mindennapos imádságunk az idén leg­alább roszbon meghallgatásra talált 7mosszo az ut, amely a jövendő nagy oo­lokhoz vezet. Ebben aleüzdolembon a legfőbb hadúr számontartja tudományos toron küzdó katonáit is, mert a jövendőért vivott harc mindon tóren folyik. A doktorrá avató ülést Bacsó! Jonő roktor boszodc zárta bo. Délben az Arány Bika szálló üvegtermében Bacsó.' Jenő rektor obodet adott, amelyen a^ rektor, Csikosz Sándor prorektor. Makkai Sándor, Bozóky Porono ós Darkó Jcno dékánok, valamint Bodonholyi József a felavatott kományzógyürüs doktor mondott pohárköszöntőt, • Zsindely Pcronc államtitkár felszólalásában hangoztatta, hogy a magyar nomzoti nevolósbon is nagy átalakulásnak koll történnie, de nom szabad elszakadni az ősi hagyományoktól. /MTI/ • - - - 7 ae még o- Bc/Be D o b r e c o n,d.;Ccmbor 15. Zsindely Porono államtitkár debreceni látogatása alkalmá­val fogadta a Nomzoti Egység Pártja tiszántúli tanügyi szervozetőnok nagy­számú küldöttségét. Mitrovios Gyula egyetemi tanár üdvözölte az államtitkárt. Zsindely Ferono dr. államtitkár válaszában kifejratto, hogy népi'politikát folytatni nem lohot anélkül, hogy no kapcsolódjanak bele azok is, akik a Ksroraokokkol és a néppel szoros kapcsolat bon állónak. Ez a politika nom .' : pártpolitika, h-non nomzoti politika, amoiyndc alapján állani min­ion embernek kötclcsségo. /MTI/ o- Bo/Be/Wa Szeged, december 15. A város törvényhatósági bizottságának közgyűlésen vitéz Imecs György főispán lelkes szavakkal emlékezett meg Horthy Miklós kormány­zóról névünnepe alkalmából. A kormányzót a közgyűlés tagjai felállva perce­ken át melegen ünnepelték, A főispán ezután foglalkozott az eucharisztikus kongresszus nagy sikerével, a belpolitikában legutóbb beállott jelentősebb eseményekkel és a magyar külpolitika eredményességével. Melegen méltatta Kánya -{álmán volt külügyminiszter érdemeit, akinek a Felvidék felszabadulása körül sokat köszönhet az ország. A közgyűlés, egyhangú lelkesedéssel bizalmát nyilvánította vitéz Imrédy Béla minisz terelnolmok es kormányának./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom