Napi Hírek, 1938. június/1

1938-06-03 [0419]

o- Be/Be/L Szotnbathel y,június 3. Ma este kilenc órakor Szombathelyre érkezett Hlond Ágos­ton bíboros. Lengyelország prímása, hogy szombaton felszentelje a sza­l3Ziak bzent Kerjnyrol elnevezett plébániatemplomát. Kiséretébön voltak: ^ '' iin í* 1 x 1 Jáll l s szalézi tartományfőnök, Plynaczyk Szaniszló varsói tartományfőnök, dr Filipiák Boleszláv érseki titkár ós a biborcs mellé töS5 t ?íL5 íg 3 8noh ?*SSS & 6 Í*J bíborost a megye határán, Celldömölkön Vidoft árpad varmegyei főjegyző fogadta a vármegye és az egyházközség képviseletében, k pályaudvaron a biboros fogadására megjelentek az egy­ház részéről Urosz József püspök, Wallner Jőzsef nagyprépost, Szendy László dr esperes, Adám László szalSzi igazgató, a ha cóságok rószeről nedig Szüts István dr főispán, Horváth Éllmfn dr. alispán? Uiváry Ede dr. polgármester, Kintzig %«nc MAV. üzletigazgató ésHorvátH György M^í en ?°r f ? tan T; ;S0S i ^ rendőrkapitányság vezetnie, A v-natról lelépő bíborost Grősz JoEesef püspök üdvözölte néhány meleg szóval, majd a bi­*L klsj í e í e » f&P* a z egybegyűlt nagyszámú közönség lelkes éljenzése sel es tapssal f-gadott, a szalézi kultúrházba hajít a to tt ./MTT 7 H o- Bl/Zn Pécs. június 3. /Magyar Távirati Iroda/ Az Erzsébet-Tudományegyetem Barátainak Egyesülete oénteken este az alakuló közgyűlés után a lannonia-szálló különtermében ünnepi va­csorát tartott, amelyen a város társadalmának szine-java résztvett,fog­lalkozási különbség nélkül. A vacsorán a kormány tagjai közül vitéz Keresz­tes-Fischer Ferenc belügyminiszter, gróf Teleki ?ál vallás- és közokta­tásügyi miniszter és Hóman Bálint táicanéL.üli miniszter vett részt. Je­len volt Kornis Gyulai a képviselőház elnöke, báró E&dvánszky Albertja felsőház alelnöke. Vargha"Imre, a legfőbb állami számvevőszék elnöke, Tasnád- Nagy András, a Nemzeti Egység Pártjának országos elnöke, Szily Kálmán, Stoloa József " ' és Johan Béla államtitkár, Kenéz Béla/a Pázmány Péter Tudományegyetem, Csikesz Sándor a debreceni Tisza István* Tudományegyetem rektora, Pabinyi Tihamér nyugalmazott pénzügyminiszter, a város volt képviselője, Blaskovifcm Iván,Baranya-vármégy6 es Nikolics MihályiPécs város főispánja, vitéz Horvát! István dr./ Baranya-vármegye alisoanja, Makay István polgármester és még sok más előkelőség. Az ünnepi vacsora során dr. Bcipiades Elemér, az Erzsébet­Tudományegyetem rektora mondotta az első pohárköszöntőt a kormányzóra, qkit az egybegyűltek lelkesen éltettek, majd vitéz Keresztes-Fischer ^erenc belügyminiszter, az Erzsébet-Tudományegyetem Barátai Egyesületének elnöke mondotta el serlegavató beszédét. Beszéde elején visszaemlékezett az Erzsébet-Tudomány­egyetem ^écsett tö ;/ ént letelepülésének ideiére. - Nem tudok mely lelki megnatódás nélkül visszagondolni ezekre az, időkre - mondta. - Szeretett szülővárosom ekkor szabadult fel háromevig tartó megszállás szenvedései alól. Erről az időről csak anhvit a ka roK mondani, hogy sohasem láttam az izzó hazafiságnak olyan meg­nyilvánulását, a lelki összeforrottságnak olyan példátlan megnyilatkozását, amilyet ez a három évig tartó szenvedés váltott ki ennek a varosnak lakosságából s nem láttam még a boldogságnak azt a paroxizmusát, amellyel ez a város akkor újra visszaborult a magaar haza ölelő karjaiba. Ismétlem, nem tudok a legmélyebb meghatódottság nélkül visszagondolni ezekre az idők­re, amikor Pécs város lakossága örökre kiérdemelte magának a magyar nevet. /Folytatása k.vetkezik/

Next

/
Oldalképek
Tartalom