Napi Hírek, 1936. április/1

1936-04-01 [0367]

Budapest, VIII, Sándor-utca 7. szám Telefon: 45-5-10 A szerkesztésért felelős: Zimmer Ferenc főszerkesztő íuadó: Magyar Távirati Iroda rt. <S**X33>c> Mínd^O^TT^to^^^* Kéziratnak teK.ntendö • Házi soKszoros\\.ás <5<S4&K> ^1 MAGVAIR TAVI MTI i^^^kr kiadás 19b6, .április 1. ^ óra^peic T r e n t o n, április 1. Hauptmann kivégzését a biróság negyvennyolc órával elhalasztotta. Az elhalasztás drámai fordulattal, néhány perccel a kivégzés kitűzött időpontia előtt történt meg. A merceri kerületi biróság elnöke az esküdt) ir ós ág megbizásából egész napon át folytatta Vendel volt ügyvéd kihallgatását. Wendel Pál, akit különböző ügyek miatt töröltek az ügyvédek névsorából, végül megtört és szenzációs vallomást^ tett. Bevallotta, hogy I '. • i .. 5 ölte meg a Lindbergh -ggyermeket. Rendel ugyan később vissza­vonta vallómra xt, de a biróság különböző még ki nem derített pontok tisztázása céljából szükségesnek látta a kivégzés elhalasztását. jaboi szükségesnek lattá a kivégzés elhalasztását, jviiuoemng, a tientoni • . * > fegyház igazgatója a kivégzés elhalasztása.után a sajtó képviselői előtt a következő kijelentést tette: •*,A birós.ág értesített, hogy halasszam el a kivégzést,mert ui és . fontos tcöralmónyek „.örültek fel, amelyeket a bíróságnak meg kell vizsgálnia*, ° Az ujs-<girók azt a kéidcgt intézték ( ^imb eriinghez, vájjon a kiv'.gz.'s . csütörtök est're van -e ki tűzve, mire Kimberling azt felelte, hogy lehetetlen ebben az ügyben jelenleg bármit is mondania. Hoffman newjerseyi Kormányzó ezzel szemben kijelentette, hogy a iegyhazigazgato az ő tudta nélkül intézkedett. A váratlan drámai fordulat akkor következett be, amikor már minden törvényes lépést megtettek Hauptmann életének megmentésére ,anélkül h.ogy ezen az utpn sikerült volna megmenteni Hauptmann életét. 7- a ,_?offman kormányzó harminc napi haladékot engedélyezett Charles Zied philadelphiai banditának, akit tegnap* este Hauptmannal egyidejűleg kellett volna kivégezni./MTI/ &jr j & m ÍCU-TQ/KU ~ ~ ­London, iájjrilis 1. A Daily Teie 6 raph politikai tudósítója azt jelenti, hogy az angol kormány kebelében nézeteltérések keletkeztek a tervbevett vezérkari tanácskozásokkal kapcsolatosan, izek a nézeteltérések- ir ja a kormányhoz kogelálló lap -,nem a locarnoi hatalmak ja aslataira , hanem a locarnoi szerződésből szoLtmazó kötelezettségek végrehajtásának módjára vonatkoznak. A kormány tagjainak mai tanácskozásán részletesei meg fogják vitatni a fennálló nézeteltéréseket* A mai minisztertanácsnak határoznia kell a tervbevett vezérkari megbeszélések időpontja, módszerei és terjedelme tekintetében. A kormány mindenesetre szigorúan meg akarja szabni e tanács­kozások határait és kitűzött célját s e mellett természetesen feltétle­nül ragaszkodik ahhoz, hogy bármikor a legszigorúbb ellenérzést gyakorol­hassa. Az angol lapok nagy része ismét rámutat arra, hogy az angol közvélemény nem helyesli a Franciaországgal és Belgiummal valá katonai tárgyalások tervét* A lapok ez álláspontjuk indokolására közlik az olvasó­tábor minden rétedéből érkező nagyszámú levelet. így a Times Birmingham város vezető személyiségeinek tiltakozását közli. Birmingham város vezetői rámutatnak arra, hogy a háború előtti időben az ilyen természetű megbe* szülések súlyos bonyodalmakra vezettek és csak azzal jártak, hogy Anglia, végzetes kötelezettságeket vállalt magára. A birminghami vezető személyi­ségek nyílt levelét többek között aláirta Bar ne s dr., birminghami püspök, Sir "Raymond Beazley egyetemi tanár, Harbutt . Dawson történ>iemtudós, Pogers bir.inghatni lelkész és Cadbuxy volt főpolgármester. /' TT/ ti KuACuM ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom