Napi Hírek, 1936. március/1

1936-03-13 [0365]

N B é c s , március 13,/Magyar Távirati Iroda/ /Részletes jelentés/ Schuschnigg dr. szövetségi kancellár és Berger-Waldenegg báré külügyminiszter ma reggel a menetrendszerű gyorsvonattal elutazott a magyar fővárosba. A két államférfit útjára elkíséri Hornboatel rend­kívüli követ és meghatalmazott miniszter,, továbbá Weber Ödön udvari tanácsos, a Bécsi Távirati Iroda igazgatója ,Fröhlichsthal osztály­tanácsos, Kom őrnagy,-. szárnysegéd ós Bielka attasé. A pályaudvaron az osztrák államférfiak búcsúztatására megjelentek* Pernter dr. államtitkár, Hammerstein-Equord volt államtitkár, osz­tályfőnök, Chavannc miniszteri tanácsos, a szövetségi kancellári .. hivatal elnöki irodájának vezetője, Eckhardt követ/ ,.,<*.,< Luőwig kc'vct, ... ... • sajtófőnek, Hacrdtl báró mini sztori'főbiz­tos és még sokan mások. Az osztrák államférfiakkal együtt utazik Budapestre Rudnay Lajoa magyar követ ks. *> A pályaudvaron a búcsúztatásra megjelentek Hoffmann Sándor követségi feanácsos vezetésével a bécsi magyar követség tagjais gróf Zichy Domokos követségi attasé, Vcross Lajos ezredes,katjnai attasé , Von der Venne konzul és Zioglor Vilmos sajtóattasé.Hoffmann Sándorné hatalmas virágcsokrot nyújtott át Bcrgor-Woldcncgg külügy­miniszter feleségének , aki férjével együtt ugyan­cseák Budapestre utazott. Megjelent a pályaudvaron az Osztrák-Magyar Társaság elnöksége is Klicber udvari tanácsos, Schweizer igazgató és Irinyi Jenő főszer­kesztő, a Társaság alelnökének vezetésével, hogy bucsut mondjon a Budapestre induló osutrák államiérfiáknak. C Ku/Ku Kecskemét ,március 13. Horváth Mihály dr. egészségügyi főtanácsos,aranydiplomás orvos Kecskémet hosszú iéőn át volt országgyűlési képviselője,most ünnepli házassá­gának 50 esztendős évfordulóját.Fél századdal ezelőtt vezette oltárhoz a buda­pesti belvárosi plébánia templomban Kollcrich Irmát ./MTI/ 0 V/m. . Zalaegersze g,március 13. Zalavármegye közigazgatási bizottságának vitéz Tabódy Tibor fő­ispán elnökletével tartott ülésen Farkas Tibor dr. szóvá tette, hogy az eladásra kerülő 210 holdas bebesi középbirtokot az érdekelt községek kisgazdái nem kapt* ták meg,holott a vétel első részletéhez szükséges 20.000 pengőt összeadták. A földmivelésügyi miniszter közbelépését kérte,A választásokkal kapcsolatban egyes tiszt íselők ellen lefolytatott vizsgálat .eredményeképpen kivánta,hogy a bizottság döntsön a fegyelmi elrendelésének kérdésében. Vitéz Tabódy Tibor főispán válaszában utalt arra,hogy a föloker­des igazságos rendezése a koLioánypolitika tengelyében szerepel,Az alispánnal^ együtt el fog járni illetékes helyes a bebesi birtokolódás ügyében.A választás­sal kapcsolatos vizsgálat tekintetében az a véleménye .hogv be kell várni a > birói eljárások eredményét,mert addig nem lehet fegyelmi kérdésekben dönteni. Ezután a tárgysorozat pontjait tárgyalták le. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom