Napi Hírek, 1935. november/1

1935-11-10 [0357]

S a e n t e s , november 10. /Magyar Távirati Iroda/ A Nemzeti Egység Pártba vasárnap délelőtt tartotta a Tóth József színházban nagygyűlését, amelyen megjelent Gömbös Gyula miniszterelnök is dr. Anlal István államtitkár és a Nemzeti Egység Pártjának sok kén­viselőtagjának kisé rétében. Gömbös Gyula miniszterelnök, aki az éjszakát Mágdoson töltötte mint gróf Károlyi Imre vendége, vasárnap a kora délelőtti órákban*? érkezett Szentesre és egyenesen Sk a vármegyeházára ha "tátott. Itt leveidi Kozma György főispán és osergő Károly alispán, valamint vitéz Várady László, a párt hivatalos jelöltje, fogadta a miniszter elnököt a Nemzeti Egység Pártjának helyi szervezete élén. ^fty>faxÁv* eömbös Gyula miniszterelnök 10 órakor a vármegyeházán fogadta a nemzeti Egyseg Párt ja helyi szervezetének vezetőségéi: és élharcosait és velük hosszába időt töltött barátságos beszélgetésben, majd 11 érakor átment a Tóth Jó sei-szinházba a nagygyűlés szinhelyí-e. Zsúfolásig megtelt a szinház nézőtere és páholysora, a szinház előtti Kossuth-téren egybegyűlt többezer főnyi tömeg pedig megafónokon hallgatta a miniszterelnök beszédét. A miniszterelnököt a szinház előcsarnokában a Nemzeti Egység Párt­jának helyi női azervezetefogadta ás üdvözölte. Istváncsics Mária, a női szervezet elnöke, virágcsokrot nyújtott át Gömbös Gyula miniszterelnök nek, aki. a színházban egybegyűlt közönség lelkes ünneplése közben fog­lalta el helyét a díszemelvényén. Mellotte foglaltak helyet Kozma György íoispan, dr. -Antal István államtitkár, a párt képviselő tagiai: Geroelv­ffy András, Patapsi Dénes, Shvoy István, Tóth Pál, szeder János, vitéz kenyeres .János, Mezei Lajos, Hunyadi-Vcss Gergely. Baross Gábor, Ősik-" yandy Ernő, píemesváry Imre os gróf Pongráoz Jenő" országgyűlési képvise­lek, vitéz Enarey Antal, Oicatricis Lajos felsőházi tagok" ás még sokan szentes varos as a megye előkelőségei közül. e -. A nagygyűlést leveidi Kozma György fő is- án nyitotta meg, köszönt­ven Gombos Gyula miniszterelnököt, akiben Szentes polgársága nemcsak politikai vezérét tiszteli, hanem a nemzeti egység és öncélúság eszmén vé­nek inkarnáció ját. /Folyt.köv./ i Be/Vi London, november 10. , .. , Philipp Franklin, a neves angol orvos háza, mialatt ő maga távol • volt, kigyulladt. Ot ember, köztük Franklin felesége és uncka­huga, a lángokban lelte halálát. /MTI/ Y 3a/Már M a d r i d , november 10 , f Chapaprieta miniszterelnök áz ABC 'cimü újság munkatársának nyilatkozva a következőket mondotta: -Mindenki egyetért abban, hogy'kortezek a költségvetés két évre való megszavazása után leloszolhatnak. A miniszterelnök kijelen­tette továbbá, hogy hazafias dolog volna egy uj hatalmas középpártot alakitani, de a maga részé-ről meg akarja őrizni pártonkivül is égé t. /MTI/ Y Ba/Már Pari s , november 10./Havas^ Az CL i.fj iuköztársaságiak pártja Montrougeban nagygyűlést tartott. A nagygyűlésen Georges^Houg, a párt főtitkára, kijelentette, hogy az ifjú köztársaságiak partja hajlandó csatlakozni a népi arcvo­nalhoz, még pedig a következő feltételek mellett: Tiszteletiem tartják az ország erkölcsi és vallásos erőit, tervezetet dolgoznak ki a válság és a munkanélküliség leküzdésére, foly­tatják a nemzetközi együttműködés politikáját és ebből az együttműködés­ből nem zárnak ki ( belső kormányzati, rendszere miatt egyetlen nemzetet sem, nem kötnek'katonai szövetségeket és nemzetközi alapon megkezdik a lefegyverzést. /MTI/ nt»ir,nt i PÚÉI TA*

Next

/
Oldalképek
Tartalom