Napi Hírek, 1935. március/2

1935-03-16 [0343]

l m . n . . í\ á r i s , március 16. A képviselőház késő esti ülése üfcorer kommunista képviselő csaknem .egy óra hosszat tartó beszédével kezdődőt' • thorez beszédit úgyszólván teljes üres aadsorcfe előtt mondotta el. .fául rleynauo volt miniszter Franciaország elavult katonai szervezetnek reiormia mellett és a hivatásos hadsereg felállítása érde­kében emelt szot. A lardieu csoportjához tartozó Reihll.képviselő támadta a kormány eljárását, majd maurin hadügyminiszter vette védelmébe rövid beszed kereceoen a kormány intézkedéseit. Maurin hangsúlyozta, hogy sokkal őszintébbnek c art ja, ha azokat az újoncokat, akiknél szolgálati idejét a jövőben valószínűleg meghosszabbitják, erről idejekorán ertesi­. D aladior volt had%yminiszter, aki a radikális szocialista part tagja, heves szavakkal bírálta a kormány intézkedéseit. Daladior rámutatott arra, hogy nem szabad elveszteni a nyugalmat és feladni a íoMÍ' Í^L* ?#potközi tárgyalások még mindig orodményro vezethetnek. 1920^öta körUIb&lüJ szaz milliárd frankot adtak ki a francia nemzet vé­delmére. Keraes azonban, hogy ezt a hatalmas összeget helyesen használták 9,f°>t ? ala 4 lc í £ francia légihaderő latszámának emelése mellett foglalt állast es rámutatott arra, hogy a római pg c,zmény értelmében csökliontoni lehetne a ir-ncia-olasz határon állomásozó csapatok létszámát. azután Heíiot tárcanélküli miniszter szólalt fel a vitában,hogy a kormány álláspont iát támogassa. Amikor az egyéves katonai szolgálatról szóló törvényjavaslatát elfogadták - mondotta Herriot - már akkor is igen jól tudtak, hogy ennek a'törvényiavaslatnak nemcsak kellemes, hanem kelle­metlen oldalai is vannak! Annakidején pártjának nevében szavát adta a mi* mszter elnöknek, hogy a törvény fenntartása és ennek következtében a 40. számú cikkely alkalmazása mellett fog szavazni. Az adott szót meg is fogy. tartani. _ & hJ Lcután Louis Marin, a kormány második tárcanélküli minisztere emelt szót a mögötteálló képviselőházi csoport nevében a kormánynyilatkoza J ; érdekében. Marin beszéde után a '. ., *.* » képviselőház elhatároz­ta, hogy bezárja az általános vitát. r A képviselőnáznak ezután választanj kellett a különböző benyúj­tott határozati javaslatok között, amelyeket szocialista, • és radikális szocialista párt:. . valamint Fabry képviselő nyújtott be. A szocialista határozati javaslat elsőbbségi jogával szemben a kormány felvetette a bizalmi kérdést. A képviselőház a szocialista^: indít ványát 389 szavazattal 190 szavazat ellenében elvetette. A szocialisták elleni győzelemmel megerősödve Flandin minisz ter­elnök ezután feltette a kormány második bizalmi kérdését, amely Fabry Jobb­oldali képviselő: ,\. h a hadügyi bizottság elnöke a határozati javaslatának elfogadása ellen irányult. íabry javaslatában azt követelte, hogy hala­déktalanul nmjtspn_a kormány tó rv ényj a / as latot a kétéves katonai szol­gálati időről. A kormány bizalmi indítványa mellett 530 képviselő?ellene 44 képviselő szavazott-.-.»>;• • Végül szavazásra bocsátották a radikális szocialisüák bizalmi indítványát* /MTI/ Lbo Ku7l " § A Nemzeti Özinhaz iövőheti műsora. Vasárnap, 17- ikes dél­előtt a Tr.rtuffe, munkásmatinée fél 11 órás kezdettel; délután Hat hónap; estp Baskircsev Maria; hétfőn Utolsó szerep; kedden Aranyember a Nemzeti Sílnh48 Brrétfli huBZaUk előadása 7 óra: szere a Kossuth fc.beriet^ 17;. csü­törtök s Hazug N.bérle* 7; pénteken az Űtclso szerep, szombaton ^skircsev lária; vssárrlp miután a Hazug; vasárnap este az Utolsó szerep- hetfon pítttán BeSircsev Mária: hétfSn este Kossuth C.térlot 17; és kedden az |*n!só sz.rep K« bérlet éo./MTl/ ORSZAGOS LEVÉLTAR

Next

/
Oldalképek
Tartalom