Napi Hírek, 1934. június/2

1934-06-21 [0325]

§Rákospalota, június 21. /Magyar íáviXi-ti Iroda/ Rákos­•oflota megyei város csütörtökön délután disarözgyuléslfcretében adta át vitéz jákfc.l Gömbös Gvula miniszterelnöknek a város disz polgári okle­velét. A díszközgyűlés a polgáriiskola nagy . {termében folyt le, amely ez aE-:alommal zsúfolásig megtelt közönséggel. AHteözönség nagy része be sem fért a terembe és a karzatra; ezek a* iskola udvarán hely ez ke etek el. ahová megafónokon továbbították a díszközgyűlés lexolyasát.J_toVn<v A város határában diadalkapu várta a niiniszteielnököt, aki autón érkezett Sztranyavszky Sándorok, & HEP §rszá v os elnökének, dr. Antal István miniszteri tanácsos*),^ miniszterelnökség sajtóosztálya vezetőjé­nek őr. Preszlvf főispánnak és több politikusnak kíséretében. A diadalícapunál egybegyűlt közönség élén Csorba Elemér polgár­mester és Fröhlich í'erenc, a HEP helyi szervez, tének elnöke köszöntötte a miniszterelnököt, ald. lelkes ünneplés után folytatta útját és a ^ fellobogózott utcákon át érkezett a polgári iskolához, amelynek egész körívekét ellepte a tömeg. Zászlók al; tt vonult fel a Rákospalotai Gazda­Kör festői né-ov] seletben, a Polgári Kör, a Katolikus Kör, a Bethlen Gá­bor Szövet;, ég' és a Kereskedők Egyesülete, a frontharcosok és zárt sorok­ban 1 vonult fel Rákospalota munkástar sadal ma. Mintegy 1200 főnyi munkas­csoport az iskola udvarán és az iskola körül helyezkedett el. A vasutas-zenekar a NEÍ indulójával fogatta a miniszterelnököt,^ ekit a tömeg hosszantartó lelkes ünneplésselj " . Megújuló éljenzés Ós ünneplés közben ment be Gömbös Gyula miniszterelnök az iskola-épület­be, amelynek hatalmas tornatermében tartották a diszközgjriilést .A nép­viseletbe öltözött rákospalotai leányok virágot sz órtak a miniszterelnök elé, amikor sorfaluk között a disz emelvényre ment. A hatalmas termet szorongásig megtöltötte a közönség, ott vol^ a város minden társadalmi rétegének képviselete. f MlS^vJtK J. brttjrn-dclt Az elnöki emelvényen a miniszteielnök mellett foglalt helyet Preszl; Elemér főispán, Sztranyavszky Sándor, a NEP elnöke, dr, Ant.^1 István mi­niszteri tanácsos, Erdélyi Lóránd alispán, karton -^éla, a NEI főtitkára, Szörtsey József,a TESZ ügyvezető - alelnöke, Szücslstván, Táglássy Béla, Mecsér András, Szaloky-Navratil Dezső,országgyűlési . képviselők, Osorba Elemér polgármester. Á közönség első soraiban foglalt helyet Gsik Jó^ef apátplébános, felsőházi t_g, dr . Schv/aJfe Gusztáv pápai prelátus, apátplébános, 3enkó István református és Pröhle Sándor evangélikus lelkész és a város társadalmának igen sok kitűnősége. A rákospalotai dalkör.és az iparos-delkör a magyar Hiszekegy­gyei nyitotta meg a díszközgyűlést, majd dr. Presí ly Eleméi főispán köszöntötte a miniszterelnököt, akit a díszközgyűlés közönsége per­cekig lelkesen tapsolt és ünnepelt. - Bákospalota közönságének szeretete és bizalma választotta meg Nagyméltóságodat díszpolgárnak - mondotta többek között megnyitó-be­szédében a főispán. Gömbös Gyula megtalálta <• magyar nép sávét és lel­két és a nemzet egynek érzi magát Gömbös Gyulával és politikájával! Miért akarja Gömbös Gyula az egyseget? Nem önző okokból, hanem azárt, mert tudja, hogy sorsdöntő idpkben osak ugy juthatunk előre a bold.£u­lás utján, ha minden akarat ás erő összefog a nemzet érdekében. Ennek a politikának jutalma és hálája a díszpolgári oklevélI A főispán beszédét minSuntalan f élb esz aktit otta a taps és az- • éljenzés, majd dr . Schwafz Gusztáv pápai ; 4 , prelátus, apátplébános a képviselőtestület és a város közönsége nevében szeretettel és lelke­sedéssel köszöntötte a miniszterelnököt, hangsúlyozva, hogy a város kö­zönsége a diszpolgári oklevéllel önmagát tisztelte meg akkor, amikor ily­módon kifejezést kivánt adni azoknak a nemes ét zelmeknek, amelyek a miniszterelnök személye iránt el töltik. Gömbös Gyula eddigi kormány­zása során többizben adta tanúbizonyságát annak, hogy milyen bölcsességgel vezeti az országot és ő volt az . első, aki a miniszterelnöki székből nyiltan a reviziő mellett foglalt állást. "Viharos lelkesedéssel percekig ünnepelte és tapsolta ismét a kö­zönség Gömbös Gyula miniszterelnököt, akit a szónok ezután arra kért, hogy mint családtag illeszkectjék bele Rákospalota város családjába, amely me­leg szeretettel öleli keblére /Folyt .köv./ H/VÍ

Next

/
Oldalképek
Tartalom