Napi Hírek, 1934. június/2

1934-06-21 [0325]

0 § A Kivándorlási Tanács XI. ülésszaka a belügyminiszter aka­dályoztatása., folytán Blaha Sándor dr. belügyi államtitkár elnökiésé/el-RA, megala kultjBlaha Sándor államtitkár előadta, hogy az európai és ten­gerentúli Hl amokban uralkodó munkanélküliség a bevándorlás korlátozá­sét, sőt a legtöbb esetben annak majdnam teljes eltiltását hoztí másá­val. A külföldi . munkanélküliség ellenére nagyobb kényszervi ssza­vándorlás nem volt észlelhető s összehasonlitva az egyes külföldi ál­lamok visszavándorlási statisztikájával, megállapítható, hogy a ma­gyarság kény szer vissz a vándorlása aránylag sokkal kisebb voltj mint más európai államoké. Nem tartrja lehetetlennek, hogy ha a gazdasági vál­súg hullámai elcsendesülnek, egyes külfölei államok újra" megnvítják kapuikat a kivándorlók előtt. A jövőben is, épugy mint a múltban, az lesz álmagyar kormány álláspontja, hogy semmiféle kivándorlást nem mozdít elő, mert főtörekvése oda irányul, nogy mindenki e hazában tud­jon megélhetést találni, mindent megteszünk, hogy a könnyelmű ki­vándorlásnak ele jé t vegyük, viszont azoknak, akife gondos mérlegelés után szánták rá magukat a kivándorlásra és akiknek megélhetése kül­f öld ön kellőkép biztositva van, a kivándorlásnál segítségükre le­gyünk. Kost, hogy számba vehető kivándorlásunk nincsen, a magyar kormány törekvése arra irányul, hogy a külföldi magjrarságot megtart­sa a magyar hazának s ezért mindent megteszünk, hogy kivándorolt iáink­ban az összetartozás érzését és a hazaszeretetet fén/tartsukJTnzután Jekelfalussy^ ZoltáVn titkos tanácsos indítványára a Kivándorlási Ta­nács elnökévé Perényi Zsigmond bárót, helyettes elnökévé Buday Bar­nát §s jegyzőjévé Nagy Géza dr. miniszteri titkárt vá-^la sztot t5 k me$.j?erényi Zsigmond báró elnök megemlékezett a közelmúltban el­hunyt Hadik János gráfról és Gaal Jenőről, a Kivá/ndorl ási Tanács volt elnökeiről, akik évek hosszú során kifejtett működésükkel nagy érdemeket szereztek, Indi tv árnyára emléküket a tanáce jegyző­könyvben megörökíti. Az elnök ezután megköszönte a megválasztást és kérte a tanács tagjainak, valamint a minisztériumok kiküldötteinek támogatását• '• " ­Bécs, iunius 21. /Bécsi Távirati Iroda/ Musy volt svájci szövetségi elnök feleségével néhány napig Bécsben tartózkodott s ez alkalom­mal több izben folytatott beszélgetéseket Bollfuss szövetségi kancellár­ral, Buresch pénzügyminiszterrel ós Rost van Tonningen-nel, a Népszövetség képviselőjével. Elutazásokar Dollfuss kancellár feleségével együtt meg­jelent a pályaudvaron, hogy bucsut vegyen tőle. /MTI/ Cs/Cs Bécs, június 21. /Bécsi Távirati Iroda/ Június közepén Ausztriában a munkanélküliek száma 265.869 volt. Május vége óta a segélyezett mun­kanélküliek száma 7700-zal csökkent. A mult év ugyanez időszakában a munkanélküliek száma 7300-zal csökkent. A . munkanélküliek mos­tani száma 4800-zal alcsonyabb, mint-rault év június 15.-én. /MTI/ Cs/Cs r Berlin, június 81. /Német Távirati Iroda/ Hitler Adolf biro­dalmi kancellár AT eudeckből, ahol a birodalmi elnököt kereste fel, csü­törtök este visszatért Berlinbe. /MTI/ Cs/Cs • — r B r ü s sze 1, június 21. /Német Távirati Iroda/ A képviselőház csütörtöki ülésén Borgnion < * . é képviselő /fla­mand nemzeti frontpárt/ a külpolitikai helyzettel foglalkozott & Ki­jelentette, hogy Franciaország felelős azért, hogy Európa nem akar _ leszerelni és továbbra is fennmarad a bizonytalanság állapota* Francia­országot makacs magatartásában vazallus-államok sora támogatja s bi­zonyos értelemben Belgium is vétkes, mert 1920-ban katonai szerződést kötött Franciaországgal. /MTI/ ^ Cs/Cs z Í?o SLp ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom