Napi Hírek, 1934. június/2

1934-06-23 [0325]

r I a j 11 a Frankfurt, június 23. /NTl/ Az a hir, hogy a vriesbadeni vizirepülögépszerencsétlenségnél súlyosan megsérült Ham dal * Gottfned önkéntes repülőnövendék pénteken délután meg­halt, nem bizonyult valónak. Haindel állapota épen ellenkezőleg lényege­sen^javult és már nem is forog életveszélyben. /MTI/ 0 5 Ka 1 o c s a , június 23. Zichy Gyula gróf kalocsai ér­sek most szentelte fel a kalocsai hittudományi főiskola végzett növendékeit: Barát László, Belon Gellért, Mayer Ferenc kalocsai egyházmegyei, Béres End­re, Dévényi Tihamér, Holecz István* osonka-nagyváradi egyházmegyei szerpa­pojKt áldozopapokká. Jávor Eereno és Mezsár Pál végzett növendékeket pedig alszerpapokká. A felszentelési ünnepségen résztvett Lindenberger János dr. Csonka-Nagyvárad egyházmegye i apostoli kormányzó, pápai prelátus is. /MTI/ Bl/Vá mj . . , ::: H á c a , június 2a /NTl/ Ellentétben bizonyos angol sajtó jelentesekkel hivatalos köröknél szerzett tájékozódá s alapján megál­lapítható, / hogy itt egyáltalában nem tudnak Angliának arról az állítólagos javaslatáról, nogy Hollandia és Belgium .semlegességéire az^europai nagyhala Írnak kezeskedjenek. /MTI/ 0 , §Kalocsa, június 23. Winkler Pál tb. kanonok, a ka­locsai érseki könyvtár könyvtárosa teljes visszavonultságban most tartja meg aranymiséjét, i jubiláló kanonok ötven éve szolsálja egyháza* s több évtizedet töltött érseki könyvtárosi minőségben a kalocsai főegy­házmegye ben. Ugyancsak most tartja aranymiséjét Virág István horgosi plé­bános is, akit Winkler Pállal együtt szenteltek fel. Zichy Gyula gróf ka­locsai érsek meleghangú leiratban fejezte ki elismerését és köszönetét a két aranymisés lelkipásztor buzgó és értékes munkálkodásáért. /MTI/ Bl/Vá — 0 §Londonból jelentik: Madeleine Slade, Gandhi.angol női tanítványa Bombayből Angliába utazott. Miss Slade, hindu néven Shiri­mati Miru Ben, Sir Edmond Slade tengernagy leánya, de családjával minden érintkezést megszakított,, hory szolgálhassa a Mahatmát, akit meg börtöné­be is elkísért. Elutazásjfólött kijelentette, hogy utjának célja az India és ^Anglia közötti jobb megértés előmozdítása. /MTI/ Ö §Londonból jelentik: Az indiai teozófiai társa­ság dr. George Sydney Arundalet, az ausztráliai szabadelvű katolikus egy­ház püspökét választotta elnökévé dr. Annié Besant utódaként. Az Adyarban /Madras/ ' 4 negtartott választáson dr. Arundale 15.604 szavazatot, a má­sik jelölt ":rnest Wood 4.825 szavazatot kapott, amire az ideiglenes elnök Arundalet az elnöki gyürü és pecsét átnyujtásával hivatalába iktatta ./Ml 1/ 0 §Londonból jelentik: Hap a randO^/í szakáivéd ország/ környékéről heves hóviharokat jelentenek. A vidék t tiz centiméter vastag hótakaró borítja. /MTI/ 0 §Londonból jelentik: Mrs. Anna Curti s Dall, Roose­velt elnök leánya hirlapnyilatkozatban kijelentette, hogy nem azért tele­pedett meg %no mellett,mintha férjétől valm akarna, ahogy híreszteltek, hanem azért, mert attól tart, hogy két gyermket - a hétéves Sistiet és a né'ryéves Buzziet ' - elrabolják. A gyermekeket lépten -nyomon íegy­veres őrök kisérik. /MTI/ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR Vá/Vá K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom