Napi Hírek, 1934. június/2

1934-06-23 [0325]

• ^Londonból jelentik: Frank B. Kellogg, az Egye­sült Államok / Tolt külügyminisztere, a Briand-Kellogg-féle béke egyezmény társszerzője kijelentette, hogy nem tart ujabb világháború kitörésétől. A nemzetek kezdenek kijózanodni. Nem felejtették el.és nem is fogják egy­hamar elfelejteni a legutóbbi világháború borzalma-fjr, szenvedéseit és vad­állatias kegyetlenségeit. Igaz, hogxj sokat beszélnek" háborús félelemről, de a szóbeszed sohasem vezet háborúhoz. Meglehet, hogy a leszerelési ér­tekezlet ideiglenesen csődöt mond, mert az államférfiak nem tudnak meg­egjrezni, de ez még naa jelenti a béke vereséit. A háború intézménye év­ezredeken át meggyökeresedett és kiirtása csak lassan fog menni, de minden békeév egy. lépéssel közelebb hozza az embereket a világhete végső célja­W MT!/ 0 §Párisból jelentik: Japán egyes vidékein a minden­napi fogyasztásra szánt rizskészletek annyira kifogytak, hogy a lakosság feltöri a kormány ellenőrzése alatt álló raktárakat. A kormány ugyanis a rizs ár/ biztositására a készletek egy részét kivonta a forgalomból. A termes nagy volt, de ma már a lakosság 15-30 százaléka teljesen rizs nélkül van, a kisebb termelők éheznek, mert feleslegeiket hivatalosai megállapított áron kénytelenek voltak átengedni a hatóságoknak. A termelők nyomorát az is fokozza, hogy a gyapot és a selyem ára is lezuhant. Attól tartanak, hogy az elégedetlenség növekedése akadályokat gördit a kormány gazdasági tervei elé. /MTI/ Bl/Vá J^dAiúihM^ 0 §Xalccsa, junius 23. A kalocsai érseki gimnáziumban az idei érettségi vizsgálatokon hárman kitüntetéssel, tizenketten ijeles eredménnyel, huszonkettenjó eredménnyel, tizenhármán pedig egyszerűen let­tek érettek. A tanitóképzőmtézet most befejeződött képesítő vizsgálatain huszonnégyen kaptak tani tói oklevelet. /MTI/ r Bremerhaven, junius 23. /NTl/ A szerencsétlenül járt "Dresden" utasait és legénységét hazaszállitó*Stuttgart"-ot igen nagy ünnepélyességgel fogadták, Ley ar.,az üzemi tanácsok országos vezetője több magasrangu hivatalnokkal együtt személyesen utazott elébük a Vulkán vonta­tón. Nagy ováoió hangzott fel, amikor a két hajó találkozott, majd az üd­vözlések után megtartották a gyász ünnepséget a két • . áldozat koporsó­jánál. Ley dr. részvétét fejezte ki az elhunyt asszonyok hozzátartozóinál, majd beszédet mondott, végül köszönetét fejezte ki Petermöller kapitánynak, a Bresden parancsnokának es legénységének bátor magatartásukért. A koporsó­kat ezután gyászmenet kiséretében vonatra tették és elszállítottak. /MTI/ Bl/Vá 0 § Kalocsa, junius 23. Zichy Gyula gróf kalocsai érsek képviseletében horváth Győző dr. püspök, nagyprépost utazott el Oberammer­gauba a háromszáz a dik jubileumi passzió játékra, amelyre minden főpásztort meghívtak. /MTI/ 0 §Párisból jelentik: Junius 23.-án volt negyedszáza­dos évfordulója Blériot világhírű repülésének a La Manche-csatornán át. Ibből az alkalomból a buci repülőtéren repülőnapot rendeztek, amelyen be­mutatták Blériot egykori repülőgépét. /MTI/ DS LEVÉLTÁR Vá/Vá K S/C kció 0 §Kalocsa, junius 23. A kalocsai törté nyszék most tárgyalta a bócsai tanya kon farsangkor halállá 1 végződő verekedés ügyét, Véghelyi Sándor " „' akkoriban szóváltásba keveredett Ju&ász István bócsai gazdával és Frommer-pisztolyával fejbe akarta sújtani. A pisztoly elsült , a golyó Juhász fejébe hatolt és megölte. A törvényszék Véghelyi védekezését elfogadva őt csak erős fel indulásban elkövetett sulyás testi sértésben mondta ki bűnösnek és hét havi börtönre Ítélte. Az Ítélet jog­erő^. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom