Napi Hírek, 1934. június/2

1934-06-16 [0325]

/L/ § L o n d o n , június 16. /Magyar Távirati Iroda./ A Velencében létrejött német-olasz megegyezés a Reuter Iroda levelezőjének jelentése szerint a következő négy ponton alapul: , , A n . n . 1/. Altalános jellegű megegyezés, beleértve a ket államférfiú közti gyakori személyes érintkezést és levelezést. 27. Ausztria függetlenségének elismerése, a nélkül azonban, hogy ezt a függetlenséget a felek bármelyike szavatolná. Németország nem fog­ja bátorítani a terrorista tevékenységet. ­# • 3/. Németország kifejezi hajlandóságát, hogy kesz visszatérni a Népszövetségbe, ha elismerik a fegyverkezések egyenlősége iránti jogát. 4/. egyező nézetek a dunai államok kereskedelmének fellendíté­se tekintetében. , , . . , Az angol sajtó szemében Ausztria függetlenségének elismerése fontosság tekintetében messze kimagaslik az összes többi eredmények fe­lett. A lapok ugyan még nem hajlandók e nemformaszerü megállapodást^ száz százalékkal le számitolni és általában tartózkodnak a messzemenő következtetésektol, de legalább annyit remélnek, hogy az osztrák kerdes veszedelmes jellege lényegesen enyhült és jelentékeny lépéssel közele­dett a megoldáshoz. - Ha megszünikAusztriáten a terrorista tevékenység - írja a News Chroniole - Hitler kétségkivül növelni fogja személyes befolyását és Európa nyugalmát. A munkáspárti Daily Herald, amely egyáltalában nem gyanúsít­ható azzal, hogy túlságosan barátságos a két diktátor iránt, szintén azt hiszi, hogy a velenoei megegyezés igen értékes hozzájárulás Európa megnyugtatáséhoz. Fel lehet tenni - irja a lap - hogy Mussolini bizto­sítékot kapott arra, hogy Németország semmiféle támogatást , nem ny^ujt az osztrák nemzeti szocialistáknak a jelenlegi osztrák rendszer erő­szakos megbuktatásához. Ezzel az osztrák kérdés - folytatja a lap ­minden valószínűség szerint belső kérdéssé zsugorodik, a német-osztrák összeütközés veszélye a Duna völgyében - legalább egyelőre - elhárult. Ea ez tényleg valónak bizonyul, az európai helyzetet fenyegető legsúlyo­sabb veszedelmet - legalább egyelőre - sikerült kiküszöbölni. Egyidejű­leg a német-lengyel egyezmény a lengyel folyosó körüli, a német-francia egyezmény a Saarvidék Körüli összeütközés veszélyét küszöbölte ki. A Népszövetség ajtaja - legalább részben - nyitva áll Németország előtt. Lehet ugyan a reményeket túlozni, de politikai szempontból sokkal világo­sabb a látóhatár, mint ezelőtt volt. A Daily Telegraph levelezője szerint fasiszta körök megállapí­tása szerint az egyezmény annak a bizonyítéka, hogy a négyhatalmi egyez­mény életképes és működik a leszerelési értekezlet kudarca ellenére. A Times kiemeli Hitler ellenkezését a keleti Locarno tervével szemben. A németek ugy érzik, hogy ez Németország ellen irányul, melynek hadereje ugyanakkor hasonlíthatatlanul gyengébb a többi szerződő feleké­nél. A német aggodalmak talán tuizottak, de érthetők. Németország - hir szerint - sokkal elfogadhatóbbnak tartaná a javaslatot, ha Anglia és .Olaszország is hozzájárulna ahhoz. To/To -:­/L/ § L o n d o n , június 16. /Magyar Távirati Iroda./ Pertinax irja Parisból a Daily Telegraphnak: A lengyel kormány magatartása, hogy Hitler és Mussolini ve­lencei találkozásával egyidejűleg Göbbels nemet minisztert Varsóban üd­vözölte, némi nyugtalanságot okoz Parisban és igen sok megjegyzésre ad alkalmat félhivatalos körökben. Azt hiszik, hogy a lengyel kormányt nemsokára felszólítják, magyarázza meg politika ja DÍzonyos vonásait ? amelyek nem egyeztethetők össze azokkal a magyarázatokkal és biztosíté­kokkal, amelyeket Barthou két hónappal ezelőtt Varsóban kapott. To/To -:-

Next

/
Oldalképek
Tartalom