Napi Hírek, 1934. május/1

1934-05-01 [0322]

L § L o n d o n,május 1./Magyar Tfvirati Iroda/ Musanoy bolgár miniszterelnök a Eaily Telegraph kiküldött tudósítójának, Panternak adott hosszú nyilatkozatban kijelentette, az Ausztria, Olaszország, és Magyarország között Rómában kötött egyezményeket Szófiában nagy meg­elégedessél üdvözölték és Bulgária már jelentékeny közeledést tett ama cél felé, hogy maga is rendes kereskedelmi egyezmenyeket kosson a nevezett háronfországsai. Noha Bulgária a világhahoruban a központi ha talmak oldalán küzdött és a békeszerződésekben területi vesztesige­ket szenvedett, mégis az állandó békét óhajtja es megőrizte hűseget a. népszövetség irs.nt.7A bolgár és szerb viszony,, kérdése-•; x ben Musanov ki jelentette , "hogy a ket országkér visáoi kőzett rövidesen megbeszélések indulnak meg Belgrádban es talán Jeftics szerb külügymi­niszter legközelebbi szófiai l?togft tasais mcoot nyújt majd a megoldásra váró kérdések/' L. eszmecseréhez. I/o-fc'fn < . Musanov végül hangoztatta, hogy Bulgária a jol ismert okokból nem irta alá a balkáni egyezményt, de azért reméli, hogy ez az egyez­mény nem akadályozza majd meg a barátságos viszonyosok kifejlődését. A levelező hozzáteszi, hogy a balkáni egyezmény f o célja a jelenlegi határok biztositása, ami homlokegyenest ollenkezik Bulgária politi­kájával, mert(reméliTm^?fta?, hogy békés uton, a népszövetségi alap­okmányra valú hivatkozással eléri majd a neuillyi béke területi határozmányainak felülvizsgálatát. Ezenkívül a balkáni egy'ei meny katonai kötő le ze tts egekről szolo titkos jegyzökönyvet is tartalmaz. To/Vi haj § L ondón, Tiájus 1. /Magyar Távirati Iroda./ Bingham, az Egyesült Államok londoni nagykövete, as Angol Királyi Külügyi Intézet rendkívüli ülésén átnyújtotta az intézetneK az Egyesült Államok könyv­ajándékát. MaoDonald, aki a rendkivüli ülésen elnökölt, válaszában az angol-szász nemzetek közötti szoros kapcsolatokat fejtegette, majd igy folytatta: - A világ legnagyobb országa az az ország, amely nem a tekin­tély erejével tud megegyezést elérni, hanem a rábeszélés eszközeivel. A világ legállandóbb béliéje csak az a béke,lehet, amely nem a háborút követi, amelyet nem a háborús gondolkozás mód és a háború eszközei kény­szerítenek a népekrej hanem az a béke. amely a békét kereső népek szel­lemi és értelmi felvilágosodottságából, lelkiismeretéből sarjadzik. Az angol történet minden tévedés és hiba ellenére is az igazság, a szabadság és a demokrácia fejlődésének a története. Anglia és Amerika közös tulaj­donsága a béke és a szabadság szenvedélyes szeretete. Egyik ország sem keres,szövetségeket, mert ez a régen'holt multak fejezetéhez tartozik. Mindkét ország nagy szerepre van hivatva a világ történetében. To/To -:­/L/ J L O L d^o n , május 1. /Magyar Távirati Iroda./ A Times római levelezője, mérvadó olasz helyről értesül, hogy Suvich olasz külügyi államtitkárnak a mult héten folytatott mg be szélesei megmutatták, hogy megegyezés van Anglia, Olaszország és Belgium között a le­szerelés tekintetében, azonban még nem tudná a Németország és Fran­oiaország közötti ellentéteket áthidalni. Ennélfogva Olaszország nem tesz többé uj javaslatot az emlékiratában már előterjesztetteken kivül, hanem bevárja az események fejlődését, amidőn a leszerelési kérdés meg­bes.zélsét Genfben ismét megkezdik. To/To -:-

Next

/
Oldalképek
Tartalom