Napi Hírek, 1934. május/1

1934-05-01 [0322]

/L/ § L o n d o n , május 1* /Magyar Távirati Iroda./ Washington­ból jelentik: Hull külügyminiszter hivatalos nvilatkozatot adott ki, amelyben az egyesült /íllamok távolkeleti politikáját megmagyarázta. A nyilatkozat szerint Grew, az Egyesült Államok tokiói nagykövete, áp­rilis 29,-én Hirota japán külügyminiszterhez intézett nagyon komoly hangli közleményben megállapította, hogy az Egyesült Államok viszonyát Kínához, Japánhoz és egyéb országokhoz a nemzetközi jog általánosan el­fogadott szabályai és az Egyesült államok által kötött szerződések ha­tározmányai szabályozzák. Az "Egyesült Államoknak Kinát illetőleg bizo­nyos jogai és kötelezettségei vannak. Ezenkívül Kínával vagy Japánnal, vagv mindkét országgal és egyéb országokkal is, sokoldalú szerződéseket irtak alá a távolkeleti jogok és kötelezettségek tárgyában. Ezeket a szerződéseket csak a felek által elismert vagy megállapított eljárás utján, lehet jogszerűen módosítani vagy megszüntetni. Az amerikai kor-; mány nemzetközi viszonylatokban mindig igyekszik tiszteletben tartani más országok jogait, kötelezettségeit és jogos érdekeit és elvárja, hogy más országok hasonlóképen tiszteletben tartsák az Egyesült Államok jogait, kötelezettségeit és jogos érdekeit. Az amerikai nep meggyőződése szerint egyetlen nemze tnek s incs joga ahhoz, hogy a többi érdekelt nem­zet beleegyezése nélkül saját akaratát kötelező erővel ^próbál ja fel­ruházni olyan esetekben, amelyek más szuverén államok jogait, köte­lezettségeit és jogos érde'c it érintik. Amerika kormánya a tőszomszéd­ság politikáját követi és önnek megvalósításéra törekszik az összes többi kormányokkal együtt továbbra is. To/To L § L o n d o n, május 1./Magyar Távirati Iroda/ A külföldi 1.'Q1­osönok^ngol kotvénybirtokosainak tanácsa az angol hitelezők e ré»i állandó éa hivatalosan elismert szervezete éles'hangú nyilatkozaton je­lenti ki, .ogy hónapok ota tárgyalásokat foJy tatott'a román kormánnyal a külföldi kölcsönök kamatszolgálatáról és jóllehet, a hitelezők haj­iandoknak nyilatkoztak egyezményt kötni a nemzetközi szakértők jelen­tése alapián, a román kormány mindaddig móeis vonakodott a szaka-tők Jelentését, tudomásul venni vagy álland oan pót jelentést kftvetol. Ennél­fogva a föle les ség a külföTI kölcsönök kamatszolgálata körüli késedé­lett ért kizár^la^ a román kormányt terheli. Egyébként a londoni piacon bevezetett román köt vénynk tegnap uj mélypontot értsk el; a 4 százalékos kons zolidálási kölcsön 16 T/'d. To^Vi százalékos 1913 évi kölcsöié 17 1/2-re csök ont, árfolyama L § L o n d o n,május l./l£agyar Távirati Iroda/ A Financial News folytatja a dunai államok között k tett valutakliring-egyezményről szo]> tegnapi cik ét és kifejti, hosy a már eddig is igen Jul bevált rendszert toyabb lehetne fejleszteni egyetlen központi kBringhivatal felálli tó sa­vai az összes dunai államok számára, amelynek segítségével a különböző egyezmények revén előálló többleteket . •; ­; . kölcsönösen ki lehetne egyaiit-ni v Ilyen megállapodás jelentékenyen fejlesztené a dunai keres­kedelmet, meg jobban megkönnyítené az egyes kiír ingegyezmények -végre­hajtását es nagyon érdekes kísérletet tenne lehetővé, amelynek eredménye befolyással le te kne más országoknak a klíring-rendszerrel szemben köve­tett magatartás ra is, To/Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom