Napi Hírek, 1934. február/1

1934-02-09 [0316]

/Közigazgatási bizottságVHj.f oly tatása/ Petrováez Gyula a továbbiakban hangsúlyoztál hogy az is sérti az autonómiát, ha a polgármestert és az alpolgármestereket nem választja végérvényesen a főváros közgyűlése, hanem azonkívül még megerősítésükre vari szüksg. Váry Albert javasolta, hogy az orvosokat a főpolgármester, az állatorvosokat pedig a polgármester nevezze ki. Kelemen Kornél szerint helyesebb volna általánosságban kimondani, hogy az egyetemi képesítésű állásokra a főpolgármesteré a kinevezés joga. a többiekre pedig a polgármesteré. Ilyen'értelmü módosí­tást terjesztett be. Kozma Jenő felfogása szerint sem-ui ok sincs arra, hogy a fő­ügyászhelyettest, az árvaszéki elnökhelyettest és a tisztifőiigyászhelyet­test a főpolgármester nevezze ki. .. x . Olyan értelmű javaslatot tett. hogy alpolgármesteri és alpolgármesteri állások betöltésében ne következhessek be interregnum, ha az államfő az illetőket nem erősítené meg. Payr Hugó azt kérte, hogy a tanácsnokokat is hat esztendőre válasszák és ne életfogytiglan. Büchler József szerint JÍECS veszedelem abban t ha a tanács­jegyzőt, főjegyzőt és a miiszaki főtanácsost a közgyűlés választja. Rassay Károly a polgármester kinevezési fogával szemben fejtette ki aggodalmait. Karesztes-Pischer Perenc belügyminiszter hangsúlyozta,, hosy a tisztviselők választásánál csak objektív szakszempontoknak szabad érvényesülni . Kérdés, hogy ezt a választás vagy pedi<> a^ki­nevezés biztosit ja-e. A tapasztalatok szerint a kinevezés. A # fővárosi adminisztrációval szemben azgrt olyan sok a panasz, mert a kiválasztás nem mindig objektív szakszerűségi szempontok szarint történt. Iparkodott •* az auíonomia elvének tiszteletbentartása mellett . az elébbiekből folyó konzekvenciát levonni. Hozzájárult Váry .dbert^Kelemen Kornél módosításához, valamint Kozma Jenőnek azokhoz a javaslataihoz, amelyek arra vonatkoznak, hogy a polgármester választása esetén beadott köz­igazgatási panaszt gyorsan bonyolítsák le és az uj választást gyorsan ejtsek meg. "Aentette, hogy ragaszkodik az államfői megerősítéshez. Ha egyszer a főpolgármester visszautasittatott, máskor sem lehet meg­választani. Az államfői tekintély nem engedi meg, hogy akire nézve egyszer vétójogát gyakorolta, azt megválás szák. Lr^^ 1 szakasz álsó részét ebben az értelemben fogadták el. Áttértek a 11. szakasz második részének tárgyalására. Petrováez Gyula szerint a polgármester kinevezési joga a közoyülés választási jogának rovására túlzottan érvényesül. A legna­gyobb megdöbbenéssel látja, hogy az üzemeknél ' valamennyi állást a polgármester tölti be. Kozma Jenő aggályosnak tartja, hogy az iskolaigazgató­kat a polgármester nevezze ki. A polgármesternek az üzemekhez való ki­nevezési jogát is meg kell szorítani. Büchler József hasonló értelemben szólalt fel. Payr Hugó csatlakozott Kozma Jenő és Petrováaz Gyula felszó­lalásához. Ezután a vitát bezárták és folytatását a jövő hét szer­dájára halasztották. "Szén a napon délelőtt 10 órától 2-ig és délután 5-től 9 -ig tár -yai a bizottság. R/Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom