Napi Hírek, 1934. január/2

1934-01-16 [0315]

u k a r e s t , január 16. /Magyar Távirati Iroda./ A tag­nap este megtartott mini3ztertanáoscn Jamandi belügyi államtitkár be­számolt a szinajai merénylet ügyében megindított vizsgálat eddigi ered­ményéről, m.\d kijelentette, hogy holnap megkezdik azoknak a letartózta­tott* vas^árdi st akna k a szabadonbocsátását, akik ellen a vizsgálat so­rán semminemű terhelő adat nem merült fel. To/To -:­G 5 B u' kar est, január 16./Magyar Távirati Iroda/ A külfgldi pénzügyi ellenőrök, még pedig egy francia, egy angol és előreláthatólag egv holland január 25. és 30, között érkeznek Bukarestbe. Mindössze ket-három hetet töltenek ott. To/Vi G §Bukarest, január 16./Magyar Távirati Iroda/ Bracinet közsésben egv négyéves kisfiú felügyelet nélkül maradt otthon. Tűzzel kezdett játszani, amelytől a ruhája meggyulladt és a kisfiú porráégett. Ugyané közságban egy hároméves kisleány pedig forró tejjel telt fazekat rántott magára es belehelt égési sebeibe. To/Vi G- § B u k n r e s t, január 16,/Magyar Távirati Iroda/ ügyes vidéke kan a hirtelen beállott olvadás következtében katasztrofális jel­legű árvizek várhatok. így Jassy külvárosát is ?z eléntés veszélye fenye­geti. A dunamenti községeket a csendőrség kiürítette. To/Vi /L/ ^Londonból jelentik: A san franciscoi kikötő szeény­kórházéba .beszállito LtuK egy he tve négyéves William de Hart nevü ron­ygokba bur/kolt, piszkos koldust, aki az éhségtől összeesett az utcán. Mikor levetkőztették, rongyai között 150.000 dollár értékű állapmpapi­rokat és betéti könyveket i láltak. De Iíart los angelesi rokonaitol nagy vagyont örökölt, de beteges fösvénységből huszonhétéven át egv raktár zugában élt, ahol egyúttal éjjeli őrszolgálatot teljesitett. A fel­fedezés után előkelő szana tóriumba szállít ották, bár a zsugori kétségbe*: i esetten tiltakozott ez ellen./MTI./ -L/l-i ———— /L/ ^Londonból jelentik: Az Egyesült Államok bö/rtönei­nek lakói a bűnügyi bizottság kimutatása szerint 192 Q . óta 28 százalék­Iá 1 szaporodtak, amit a gazdasági válsággal hoznak összefüggésbe• Ez a feltűnő bűnözési hullám a fegyintézetek túlzsúfoltságán kivül a fegyenc­munka által előidézett verseny kérdését is felvetetté. Ezért a nemzeti újjáépítési tanács "fesyoncmunka-kódex ,T et dolgozott ki. A kódex sz;rint a foglyoknak legfeljebb heti negyven órát szabad dolgozniuk és készít­méuyoiket a piaci áron kell érték'siteniök./MTI-/ L/L /L/ §Lond ónból jelentik: Ir n:: Dunne filmszinésznő az egyik hollywoodi f iimmütersDi írattáranek pinoé jegeli hatalms sirkoszo­ríit helyez ott el szalagján ezzel a felirattal: ''Itt nyugszik sékozeí félreismert f ilmt • h: t ség utolsó remény j ,A f: lire tnak az a magyarázata, higy a kezdő filmszínész ok próbafel lépéseiről készített felv ételeket .82 irattár pincéiben raktározzák el, ha ú szereplő nem felelt meg./MTI,/ L/L •

Next

/
Oldalképek
Tartalom