Napi Hírek, 1933. november/1

1933-11-07 [0310]

§ A Nyugalmazott Katonatisztek Országos Szövetsége kedden délután nyitotta meg Ünnepélyes keretben tizennegyedik ingyenes gyorséró­- .tanfolyamát katonatisztek özvegyei és árvái részére Polgáráéi?.Paula Kossuth Lajos-utcai gyorsiró-iskolaiában. A NyUKOSz nevében Mráz Kálmán tábornok a tanfolyam megszervezője üdvözölte a megjelenteket, akiknek sorában ott,volt. Pfalz Euiolf tábornok és ffidmar Antonio. az olasz követség; sajtóattasója is. Mráz tábornok kegyelettel emlékezett meg néhai Fabro Henrikről, a nagy gyorsíróról és melegszívű, emberbarátról, aki éveken át önzetlen lelkesedéssel tanította gyorsírni a világháború áldozatainak hátramaradóttait. Egyúttal köszönetet,mondott Polgarné F. Paula igazgatónőnek, aki Fabro halála óta minden ellenszolgáltatás nélkül fenntartja és vezeti a tanfolyamot. Végül Zimmer Ferenc koimány­fotanacsos, a Magyar Távirati Iroda felelős szerkesztője Fabro Henrik egy__kori tá^itvá nyai nevében emlékezett meg hálás kegyelettel a tíz ev elő;tt elhunyt mesterről. Z/Vi • • § P r ó domo!E sorok szives közlését tisztelettel kéri Zimraer Ferenc. 2/Vi A § P á r i s. november 7./líagyar Távirati Iroda/A Journal vissza­tér Rothermerenek a iaily I.iailban Locarno ellen tett kijelentéseire. El­méleti szempontból - Írja - Rotheraa»e lordnak nincs igaza, amikor egy7 oldaluságot vet Locarno szemére és kifogásolja, hogy az egyezmény Anglia részére a segélynyújtás kölosönösségét nem biztosítja. Ez a kölcsönösség ' benne foglaltatik a népszövetségi egyezség-okmányban, amely támadás"esetén minden resztvevő államot közös segélynyújtásra kötelez, a valóságban azonban ez a kötelezettség csak elméleti jellegű és sohasem lehe-tett azt érvényesíteni. Épen ezért igazat kell adnunk a lordnak ab pan, hogy a szövetségek régi politikája hatásosabb és célszerűbb a genfi politi­kánál. Ba/Vi A § P á r i s, november 7./Maayar Távirati Iroda/ A szocialista párt szétbomlása után most a többség zömét alkotó radikális párt köbe­iében is súlyos ellentétek mutatkozna!:. A párt baloldali szárnya rend­kívül elégedetlen amiatt, hogy a kormánytámogat0 többséghez legutöbb t a jobbközéphez tartozó Flandin csoport tagjai is csatlakoztak, a szocia- . lista párt ellenben a többségen kivül maradt. Az elégedetlenek különérte­kezletet t-rtottak Archenbaua képviselő elnöklésével. Itt h;ngoztatták, hogy a pártnak kötelessége rudikalis politikát folytatni. Archenbaud az újságírók előtt hangsúlyozta, hogy bár tÖbb#ldalról figyelmeztették hogy magatartásuk a kormányt ijeilenietlen helyzetbe hozhatja, sőt azt is emlegették előttük,hogy e magatartás a képviselőház feloszlatásához vezet­het, mindamellett - mondotta- nem gátolnak meg minket abban,hegy saját fe­jünk szerint gondolkozzunk. /Folytatása következik/ Ba/Sz. . - *

Next

/
Oldalképek
Tartalom