Napi Hírek, 1932. december/1

1932-12-01 [0288]

§ Vitéz nagybányai Horthy Miklósáé nycmorenyhi tő ak­ciójára november 30.-án a következő pénz> és természetbeni adományok érkeztek be: (JfaJU. Weinreb Armand, Műegyetem Tanássa 500-500 P.'Neményi Testvérek papi rgy ára 300 P, Mutschenbacher Emil dr. 250 r. Hegedűs Leránt, dr, Delmár Emil, Wahl Os.kár, Ga dák Biztositó Szövetkezete 200-200 P, Magyar Sterteshizlald és Husipari R»T. Tétény, Szobi Kőbánya R.T. 100-100 P, Szomjas Lajos, báré Korányi Sándor, dr, 'Ur­ban Gáspár, dr. Sichermann Bernát 50-50 P, dr. Rudnyánszky Béla, lYitár Reitthold 30-30 P, Szeghő Pál vezérigazgató 25 P, dr; Szokolay Lajos v.m. tiszt ifőügy esz. "dr. Marké Iscvan kir. köz jegyző, Berecz Pioél irgalmasrendi perjel, dr. Fejér Ákos koraányf3tanác sos, Mol­nár Lajos vezérigazgató, Lmdner Arnold m.'tv.. Hoff er Kálmán, Első Magyar Kartonlemezgyár R.T... Budapesti Zsolnai-féle fayence por­cellángyár R.T., Quittner Marcel'20-20 P, Feldmann S.József 15 P, dr. Bánffy József vm.t. főügyész, Jándy Bcrnardin,'dr. Weliacha Ká­rolyné, Fejtő Béla kereskedő, G-onda Ignác igazgató, Karlovszky Ber­talan, Rózsahegyi Gyula kir. mii szaki tanás sos, K.I.. Jausz Testve re k általános Műszaki R.T. 'Nagy Ferenc vaskereskedő,10-10 P, Inselt István, dr. Bürger Dénes ügyvéd, Schütz Béla, Bozóky Györey, özvegy Gáspár/ József ne, Bal sav Aladár, Szombathelyi Karmelita zárda, Galambos Imre­'t.b. szolgabíró, Gyalókay Kálmán vaskereskedő 5-5 P, Rosenbaum A. cég,4 P, Spanyár István esperes, Mater Andres V., Orsolya-zárda fő- 1 nöknpje Heves, Dombos Béla 3-3 P, Talián György gimnáziumi tanuló, dr.'Nagy Géza vm. árvaszéki ülnök, özv. Dux Arnoldne. Sebestyén Já­nos. Kovácsik és Thomay Orosháza; Tarnócy Gusztáv, Palfy Sándor vm. írpdasegédtiszt , Asztalos Lajos, Nagy János vaskereskedő, "Zimányi Mihály, dr. Kovács Ákos ügyvád, Keszler Mór; Kétegyházi rk. plébánia," Kngovszky János vaskereskedő, SzilCs Sándor, dr; Kiss Lajos plébános, dr. Winker Jenő járási tisztiorvos, Csengén rk. plébánia; dr. Bendl Alajos, Kovács Antal, dr. Funé Mihály, Wolff György 2-2 P, Asztalos Mihály 1.50 P, Kovács Emiiné dohánykisarus, dr. Csikó Sándor, Lenk Lajos-féle téglagyár r.t, Tamás* Erzsi kB" és Magduska együtt, Deutsch Lajos, Büchwald Tivadar, Várady Károly, Kovács Béla vm. irodaseged­tiszt, Trepák János, Hrabovszky János városi tisztviselő, vitéz Kassa Gyula^ Veres üőzsef közsági biró, Gärtner Elek lelkész, Botz József, ' Szatmary Sándor, Magyar Endre. Forray Oszkár, Bárányi András plébános, Palmay Sándor; Hajós József, Kovács Ferenc; Tomina Lajos,'. Ti "on ZsigÄ mond plébános, Reibel Mihály,,dr. Halász Ármin, Steiner Elemér mérnök, Herceg Dándor, Bén Mihályné, Abrahámovits Marko, Rákosy Károlyné, Gyulai Jenő c. esperes, Druga László plébános, Sachsel Jenő okleve­les mérnök l-l P, dr. Felenics István, Durkó Gábor, Wellinger Péter, Vida István, Piros Magda 50-50 fillér. Természetbeni adományokat adtak: Goldfinger Márk 5 drb leányka barchetruhát, 5 darab leányka flanellbluzt, lö.pár gyermek­kamásnit, Gergely Péuer cég 1 csomag ruhaneműt, Lanstädtter P, és fiai 18 lrb kotöct sapkát, 12 drb diszitett filckalapot, Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet 22 drb. ABC-s tankönyv et./MTI/ Vi/Vi .. ^Londonból jelentik: London egyik ászaid külvá­rosában, Kentish Townban, Saint Silas templomában a vásárnap esti i&» tentisstelet után táncmulatságot tartT .. Selby atya, a'templom lel­késze ily módon igyekszik a templomi árast népszerűsíteni. A nivek na­gyobbrészt estélyi öltözékben vagy láncruhában jönnek az istentiszte­le ere s az orgona utolsó akkordjainak elhangzása után •;- jazz zenekar hangjaira tánreaperdülnek, /MTI/ [Á^\~aO<:

Next

/
Oldalképek
Tartalom