Napi Hírek, 1932. december/1

1932-12-01 [0288]

G § Bukarest, december l./Mavyar Távirati Iroda/ Kisenevben tegnap «v#iWv Furman bérkereskedő agyonlőtte Tarnarki bőr nagykereske­dőt, mert nem akart neki árut hitelezni. M/VÍ * • * G § B u k a r e-s t f december I'^/Mdgyar Távirati Iroda/ A ploestü rendőrség'kommunista szervezkedést leple2;ott. lo« amelynek vezetőit Sala­mon Irnomüsz'ki rajziét, valamint két testvért üinu Nikolajt és Dinu Vaszilt letartoztatta. A letartóztatottak lakásán nagyszámú pro­paganda-iratot, lázito röpiratot és nyomdafelszerelést találtak. A rend­őrség tovább folytatja a nyomozást, mert valószinünek tartiák, hogy a le­tartóztat otiiakn.ik Plocstiben több összekötő emberük is volt. Gr 5 B n k a rest, december l./logyar Távirati Iroda/ A Gurentul ' foglalkozik Dovgalevszki párisi szovjetkövet/JJerriothoz intézett levelével. A levél a román külügy minisztériumban bizonyos zavart okozott. *o A l.-ip s"-érint Dovgalevszki levele két valótlanságot tartalnr.z. az egyik az Wy Litvmov és Cadere varsói román követ között folyt tárgya­lások folyamán egy formula jött volna létre a meg nem támadási egyezmény ügy eben, amelyet mindketten elfogadtak, másodszor hogy Cadere javas­latára a szovjet végleges formában megszövo ezett jegyzéket fogadott volna el. Titulescu.a parlamentben ennek ellenkezőjét állította. Rpmán hivacatos kö_ök megnyugvással veszik tudomásul a levél utolsó kijelentését, amely szerint a szovjotkormány serami körülmények között sem fog erőszakos eszközökhöz folyamodni. M/?i 1 - ­G fgu k a r e s t, december 1./Magyar Távirati Iroda/ A • Curentul szerint Titulescu rövidesen Genfbe utazik, hogy résztvegyen a népszövetség rendkívüli ülésszakán. b G ^Bukarest, december 1./Magyar Távirati Iroda/ A bukaresti kettős gyilkosság ügvében tovább folytatják a nyomozást. Nicolaiscu ügyvéd továbbra is konokul tagad. Tudor soffőrt a vizsgálóbíró tegnap este. szabadlábra helyezte, mert az ellene felmerült gyanú nem bizonyult valónak. Nicolaescu továbbra is előzetes letartóztatásban marad. M/VI — ­G §8ukaest, december 1. /Magyar Távirati Iroda/ L brailai kikö­tőben elsüllyedt a Constanza nevü román tehergőzös, amelynek rakománya 50 vaggon bab volt. Megállapították, hogy a hajó azon a helyen kötött ki, ahol még a háború alatt egy olasz ter.geralattjáró süllyedt el és^va­lószinü, hogy ajjidk egy kiálló darabja ütött léket a Constanza fenekén. M/Ti - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom