Napi Hírek, 1932. október/1

1932-10-10 [0284]

§ Katona István születésének kétszázadik évfordulója. December 13.-án lesz kétszáz esztendeje, hor.y Bolyk községben /Nögráa-megye/ nap­világot látott Katona István jezsuita egyetemi tanár, kés bbi kalocsai kaionok, a XVIII. század nagy történetírója. A kalocsai főkáptalan, s Kalocsa, város társadalma az évfordulókor emléktáblával jelöli meg katona kaloo ai lakóházát. Dri Horváth Győző püsnök, nagyprépost vezetésével emlékbizottság alakult, A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár A melynek Katona könyvtarosa is volt, kiállitást rendez katona müveiből-ég kéziratai­ból, úgyszintén a régi kalocsai piarista nyomda kiadványaiból./MTI./ §Nyiregyh áz a,október 10. Szombaton este érkezett Nyíregyházára Kállay Miklós'földmivelésügyi miniszter, hogy útját'kalló­sé mj óm birtokára folytassa, A nyiregynázi állomáson megjelent dr, Irdő- ' hegyi Lajos főispán, Virányi Sándor alispán,dr. Bencs Kaimén polgármester, a kenései választókerület küldöttsége, valamint a vármegye központi és vidéki tisztviselői kara teljes számban. A vonatból kiszálló földmivelés­ügyi minisztert nagy ovációban részesítette a várakozó közönség. A-vár­megye nevében Virányi Sándor alispán, Nyáregyháza város nevében dr. Bencs Kálmán polgármester, a választókerület nevében Kriston Ferenc igaz­gató-főmérnök üdvözöl te Kallay föl daive lésügyi minisztert, aki válaszá­ban örömének adott kifejezést a lelkes fogadtatás felett.megköszönve a jövendő munkájához kifejezett jókívánságokat, iprérte, hogy minden tőle telhetőt megtesz? a mostoha 'gaz d :sogi viszonyok miatt a legtöbbet szen­vedett Tiszántúl érdekében. Sste nyolc órakor Kallósemjénben lampionos és fáklyásmeretet rendezett a levente egyesület, a nyíregyház;ai városi dalegylet pedig szerenádot adott a miniszter tiszteletére, SBB "S et Kál­lay "Miklós kastélya erkélyén hallgatott végig, A szerenád után Zohor Pál, Nyíregyház a város főjegyzője,, mondott üdvözlő beszédet, majd Kálló­semjén közönsége nevében Varkonyi Ferenc főjegyző üdvözölte a minisztert, aki megköszönte a moleg fogadtatást és hangsuIyozta,hogy minden igyekeze­tével azon lesz, hogy a hozzá fűzött'várakozásoknak megfelel jen és hogy a magyar föld a magyar népé maradjon. ^z ünnepség utan a nagyszámú kö­zönség lelkesen éltette Gömbös Gyula miniszto elnököt ás KálJay Miklós f öldmive lé sügyi mini s zt ert./MTI./ § D o m b ó v á r,október 10. Dombóváron vrsárnap .folytatódtak a nagyszabású református missziós előadások. A délelőtti isten tisz­teleten Kovács J. István nyugalmazott államtitkár, theologiai rend­kívüli tanár, hirdette az igét, majd Fonyad Dezső. Pap Béla, Kis Sándor "Az egyetlen megoldás" cimen tartottak előadásokét. Délután a Lorántffy Zsuzsanna Egylet rendezett szeretetvendégséget, melyen dr. Kovács J, István "A kálvinizmus világmissziója" cimen tartott előadást, dr. Gyókös­sy Endre verseiből olvasott fel, mig Biblia-magyarázatot Fonyao Dezső tartott ./MTI./ §Dombóvá r, október 10. Széchényi Aladár gróf kivadári földbirtokos 1000 pengőt ajánlott fel annak a sokgyermekes szegény sor­sú anyának, aki gyermekeit rendben tartja és nem folodkezik mos vallás­erkölcsös növelésükről, A jutalmat és omlékplakettet most ítélték oda Dómján Vendelné született Kálmán Rozália iharosborényi cselédasszony­nak, aki tizenöt gyermeknek adott életet és tizenkét .élő-gyermeke van A szén jutalmat Eaán Lajos dr. főszolgabíró adta át ./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom