Napi Hírek, 1932. október/1

1932-10-10 [0284]

5 So p r o n, október 10. Az Erzsébet tudomány egyetem evai­gélikue hittudományi kara vasárnap tartotta tanévmegnyito ünnepi köz­gyűlését, melyen Lodinka antal rektor vezetésével a pécsi egyevm> dé­kánjai is reszt vettek. Megjelent Kapi Béla püspök, Thurner Mihály pol­f ármester, vitéz Lichtnecker indrás ezredes, állomásparancsnok, Fekete oltán felsőházi tag^,'faiskolai rektor, vitéz Mérey Lászlc ezredes' és sok más előkelőség. A közgyűlést megelőző istentiszteletet,**- dr.Dcaft" .;• János egyetemi tanár végezte. A közgyűlést Hodinka Antal'rektor nyitotta meg. Utána rodmaniezky Pál báró prodékán számolt be a mult tan­évről. Örömmel állapitotta meg a kar hallgatói száménak folytonos nö­vekedését .Az idén llO hallgató iratkozott be. Pröhle Károly dékán.,iheo­logusideál a jelenkorban cím alatt tartotta magvas ezékfo^ialpóiát,. mely­ben a theológusok tudományos műveltsége mellett tört lándzsát. A io pq>­nak tudósnak is kell lennie. Kovács Sándor egyetemi tanár el&dásata kar uj hallgatóinak beiktatása követte, A közgyűlést a Himnusz eléneklé­se zárta be ./MTI./ -»«-—— § S z'a r v a s,október 10. Tegnap délután nagy eső vonult el Szarvas felett. Az eső zuhogása közben a nap-fény szemkápráztatóan citromsárga szinben tündökölt és kisértetics vilagitásba vonta be az egész környéket.-Ugyanekkor a keleti égboltozaton három gyönyörű szi­várvány iveit át. A'ritka és különös természeti tünemény mintegy fél­óra hosszat tért ott./MTI./ §Dombóvá r, október 10. Gróf Somssich László szaricavári földbirtokost, a napokban meglátogatta Wagenheim Pál, a porosz mezőgazda­sági kamara elnöke és a Bcutsches Tagcblatt főszerkesztője . Wagenheim Berlinből autón éríiezett Szarkavárra, 'a,hol• látogatáeával kapcsolatban tanulmányozta a magyar mezőgazdaságot,/MTI./ § D o m b ó v á r,október 10. Hatalmas tüz pusztitovt a herceg rxohenlohe tulajdonát képező Baráti-pusztán, ahol az átvonuló vi­har következtében a villám beleütött az egyik cs/clédi stállóba, amelyet felgyújtott. A nagy épület leégett, de,az állatállománybop nem esett kár, mert a teheneit a mezőn legeltek. A kár jelentékeny ./MTI./ §Dom,bóvá r .október 10. Dunaf öld váron a hatóságok eré­lyes intézkedése következteben sikerült teljesen elfojtani a gyermek­paralizist. A mult hetekben történt öt megbetegodés ólc. ujabb fertőzés nem történt, úgyhogy Szévald Oszkár alispán rendeletére ismét sor ke­rül e. járvány miatt két hétre bezárt összes iskolákban a tani tás újbóli megkezdésére ./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom