Napi Hírek, 1932. október/1

1932-10-10 [0284]

Wffno . . A .u Q i a eh , október 10. /Wolff/ Hofnann, Scharrtanne SJrfVGS polgármestere baltával agyonütötte ágybanfekvő 35-éves feleségét, í w? i lsI a n y|t. Azután elment a közeli erdőbe és felakasztotta magát, i^llt^l Í7^ 0kát aég non sikerült megállapítani. Hátrahagyott lfveíai­J^J+fztV CSU P|.? azzal.indokolja hozzátartozóinak megölésétfhogy non a] arta őket egyedulhagyni a világon. /MTI/ ? . , . .§ T o ki ó , október 10. Azt a koreait, aki január 8*«6n a Swt^llezíll ki. ÍMÍJ a JaP CSáS!Zá3! ° llGn és Gzlr * halálraitéiték, i 5,*- , , iAí'^i la .október 10. É|fél óta nincsen ujabb hir tzSrfnf^^iSf *8h L ?^lkra felfogott rádidjelentéseinok ogyike hetivé telli. fii!/' 136 nl a Í * 1 **VXlé£, mihelyt a hull^ánverés azt lo­of . , . v a r s 6 b ó 1 jelentik: A nyilvántartott nunkanélküliek 35:J Sz í 1 fe 1 adatai ^szorint a legutóbbi hét folyánán a munkanélküliek szá­^n^^^^ 0 ? 0 ^ 3368 ! 6 mutatkozott. Jelonlog 147,166 űur^ané^ülit tartanak nyilván, ami 2,003-nal kevesebb, nint a múlt heti szán. /MTI/ § A Magyar Távirati Iroda jelenti: Hóman Bálint dr. vallás- *és közoktatásügyi miniszter ma aélelőtt hiv?c;;li helyiségében fogaotc a s-jtó képviselőit ós a kövotkezőkbon tájékoztatta ^>kot progr-mmjarol és a tárcája körébe vágó kérdésekről; . ­A szakminisz toroknak ma szigorúan aln^lmazkoaniok keli az állam ­pénzügyi helyzetből szükségszerűen következő takarékossági szempontok­hoz. Ezért időszerűtlen és ir oális volna nagy pénzt igénylő kulturális programm kidoglozásr. A gazdasági és kulturális érdekek között mester­séges ellent jtet konstruáló s az utóbbi időben itt is ott is Jclhanerzo kultur -ellenes szólamokra reflektálva, mégis szükségesnek ve .om hang­súlyozott n kiomolni, hogy a mai áll p.ot a kényszerüelyzet-szulte át­meneti állapot s hogy a kult'rpolitik/át nem ísmerneiem el a íinanz­politiira, sőt a gazdaságpolitika függvényének sem. Egészséges non­zeti fejlődés csak a gazdasápi és kulturális érdekek egyidejű es egyenle­tes ist^polása, a gazdasági és művelődési szempontok egyenrangúságának elismerése mellett képzelhető ol. Aki az ellenkezőt hiroeti, s a kul­tuiális érdeket a gazdaságiaknak mezőben alárendeli, németem szerint a nemzet életgyökreit ássa alá ós nem a n&ladásn^k, de a fokozatosha­ladásnak útját készíti elő. Ebből az elvi meggyőződősemoOl önként kö­vetkezik, hogy mikor minis, tori tárc t váll'- It ám Gömbös Gyúlr . icorma­ny'b-n, nem helyezkeühettem a lemondás és "leépítés" politikai anek áll spontj re.Ellenkezőleg, a legnagyobb optimizmussal fogok égetően sürgős kultúrpolitikai feladataink megoldásához, p.rainek egyalt- laban nem"'akadályr az elöljáróban említő tt t. k-rókoss gi szempont. A gaz-dasági válság napjainkban súlyos lelki os pi*almA vaisiggal párosul, s ezért állami kultúrpolitikánk elsőrendű feladatának tartom a nemzeti lélek regenerációjának, ÍZ egységes ás szilárd magyar világ­nézet kialakitásánrk előkészítését. A tárcám köretébe t rto^ó okt^tg és nevelő-intézményeknek kötelességük a nemzőt lelki egyensúlyának hely­reállítás n munkálkodni. E nagy nemzeti muriké oruumonyossegonek elő­feltétele val^ncnnyi mvelődési ág-zet egyenletes es aranyos fejlesz­tóse./Polvt.köv./ '

Next

/
Oldalképek
Tartalom