Napi Hírek, 1932. június/1

1932-06-01 [0276]

L § L o n d o n, június 1./Magyar Távirati Iroda/ Hoover el­nök tegnap este hosszasan tanácskozott Stimson külügyminiszter és Mills kincstári államtitkárral. Később a külügyi hivatal jelentette, hogy utasította Mellon nagykövetet, értesitse az angol kormányt, hogy az egyesült Államok helyeslik a világgazdasági konferencia össze­hívásának javaslatát. A nyilatkozat szerint a washingtoni angol nagy­követ ajánlotta először az amerikai kormánynak, hogy vegyen részt a világpiac stabilizálása végett tartandó nemzetközi konferencián, ame­lyet az angol kormány hivna össze. A kormány érett megfontolás után londoni nagykövete utján azt követelte, hogy ilyen konferencia mi­nél sürgősebb összehívása valódi enyhülést jelentene a jelenlegi dep­resszió közepette. A nemzetközi konferencia - igy folytat ja a nyilat­kozat - egyáltalában nem foglalkoznék a háborús adóságokkal, jóvá­tételekkel, a leszereléssel és c^yéb ilyen nem kizárólag gazdasági természetű kérdésekkel. Ugy tudjuk, - fejezi be a nyilatkozat - no y az angol kormány e tárgyban Franciaországnál, Olaszországnál és egyéb hatalmaknál is tapogatózik, ,L § L o n d o n, . június 1./Magyar Távirati Iroda/ Bombay­ban még folynak a hináu-mohammedán harcok. A polgári békéltető bizott­ság töbt^tagja kifejezte azt a meggyőződését, hogy a példátlanul tar­tós és véres zavargásokat idegen agitátorok vezetése alatt álló és külföldi pénzzel dolgozó rendkívül veszedelmes szervezet terv­szerű?^., szitja. A bizottság egy hincu tagja hajlandó erre bizonyítékokkal szolgálni, ha a hatóságok garantálják élete biztonsagot a leleplezések után. A | P á r i s, június 1. /Magyar- Távirati Iroda/ A Petit Párisién az uj német kormánnyal foglalkozva kiemeli, hogy Berlinben a párisi, londoni és washingtoni nyugtalanságot ,akarcák Js csillapítani es azért alakították meg ilyen nagy gyorsasaggal a kormányt. El akart ák e py sze rsm ind kerülni azt is, hogy a lausannei értekezletet elj^^Jialasszak. Az uj kormány a lap szerint minóenénekelőtt átmeneti kormány, A Matin szerint von Papén kormánya Németországot a nemzet­közi értekezleteken neor.. képviseli majd valami nagy tekintéllyel. Az Echo de Pdris hangsúlyozz a, hogy az ui német ^kormány mindenek­előtt katonai kormány, amely Euróna békéjére végzetessé válhatik. Ha azon­ban Franciaország kellő,eréily 1 es világos elmével lén fel, akkor Burópa békéje még hasznát is láthatja a Brüning-kormány bukásának. A radikálisok lapja, az Ere Nouvelle, hangsúlyozza, hogy franci­országnak most már csak egy kötelessége van, az, hogy a világ békéjének érd ekebon igazságos jogaiból 3emmit se engedjen. A § P á r i s,x*£junius 1./Magyar Távirati Iroda/ Ankarából jelen tik, hogy az olasz kormány Izmed pasa legutóbb' római látogatása alkal­mával elhatározta, hogy a török kormánynak hárommillió font sterling kölcsönt ad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom