Napi Hírek, 1932. március/1

1932-03-01 [0270]

/G/ § B u.k a re s t .március 1. Magyéi Trvirati Iroda./ Mától kezdve a képviselőház naponta ket ülést tart, hogy a benyújtott tör­vényjavaslatokat március 15.-ig letárgyalhassa, amikor' . a Ház ülés­szakát befejezi. /&/ § B u k a r e s t , március /íagyar Távirati Iroda./A itomín ÍMemzeti r>ank ma bocsátja ki es adja at a forgalomnak az uj ötezer leies bankjegyeket. /&/ §3uk^arest , március 1. /Ivlagyar Távirati Iroda./ Az éj­jel x J oiana kozseg mellett nyolc család akart átszökni a Dnyeszteren Oroszországból rlomaniaba, a szovjet--határőrök azonban két családot, • ™ e iyt* z , en í et t ^ bo1 all t» elfogtak és a Dnyeszter partján kivégeztek. A többi hat család ^szerencsesén elérte a román partot, ahol jelentke­zett a román határőrségen. A Dnyeszter partvidékre az utóbbi időben igen sok külföldi ujsagiró érkezett. {'ét % '"* /&/ §3ukarest, március 1. /Magyar Távirati Iroda./ . „ A karansebesi gimnázium hetedik osztályának Baiovamevü tanulója teg­nap szülei lakásán agyonlőtte magát. Hatrahagyott levelében azt irja, hogy nem tudja elviselni azt a szégyent, ho^/ egy hétre kizárták az " iskolából, mert rodlizas közben elütötte egy törvényszéki biró felesé­get, aki a laban megsérült, március 1. • o-o $ L o .i d o n,. / Magyar Távirati Iroda./ Az ^angli­ai aranyeladási roham vaíó-^gos aranypáníkrá fejlődött, k közönség meg van győződve,, hogy az aranyárak elértek tetőpontjukat, Is,hogy a kor-' mány mesterséges eszközökkel igyekszik a font értékemelkedését meglas­sítani, hogy egy ideig még fenntarthatók legyenek a mai aranyárak. A napi aranyerem beváltást 100- 11:0.000 sovereignee becsülik,noha egyes cégek állítják, hogy ők maguk ó_ ji::ént átlag 1.000^sovereignt kapnak. VidőkrőJk,különösen xrorazágból óriási mennyiségű régi aranypénz kerül napvilágra, melyek egy részét még 1600 körül verték. Szakértők számí­tása szerint az idők folyamán körülbelül 300 millió font értékű Angli­ában vert aranypénz került ki a forgalomból s ezek jó rászet most be­fogják váltani, üz^eladási hullám minden arany tárgyat magával ^ragad. íiegi tömör, arany ékszerek,kitüntetések, versenydijak,díszpolgári ok­levelek arany dobozai mellett müfogsorok kapósai és arany szájpadlások kerülnek a kereskedő serpenyőjéébe.Egy beváltó ügynök, 5.000 arany>he­gyü töltőtollat olvasztott be, a Sai;2_' fele óriási vándorcirkusz tu­lajdonosa pedig faragvány os kocsijainak aranyozását kapar tat ja ie,mi­után a faragványokat 80 ef óta évenként ezer font költseggel aranyoz­ták újból^be. So.cn ''egygyűrűiktől ós jerekléyiktől válnak meg.'egyes arany műtárgyak pedig műarvcrés utján érnek el magasabb arakat. így például az lo82.-i ascoti arany kupáért egy amerikai cég-7.000 fontot, egy renaissance arany vázáért 12.000 fontot:', fizetett. Közgazdasági korok nézete szerint az eddig gyümölcsözctlenül hevert óriási aranvtö* megeknek a legkedvezőbb pillanatban való-mozgósítása kiszámíthatatlan Haszonnal fog járni az angol pénzügyekre. .... § L o n_d ónból jelentik : Alexander macG-avock a glcnarmi /Antrim grófság, Írország / szegényház lakója táviratiig értesült ,hog: .Denvorbcn /Colorado / elhalt fivére 36.000 dollárt hagyott ra. Az '•• Ó römhir -^acGLyockot azonnal megölte.. C- - _ . - ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom