Napi Hírek, 1932. február/1

1932-02-01 [0268]

§~§ Bukarest, február 1. A szélsőnacidnalista Universul egyik legutóbbi vezető cikkében éleá támadást intéz a nemzeti paraszt­part, főleg pedig az erdélyi román politikusok ellen, akiket azzal vá­dol, hogy a romániai állapotokról hamisan és tendenciózusan informál j-'k a külföldet. Kirivó példaként felhozza, hogy Scotus Viator, aki hajdan a nagyromán törekvések pártfogó baráti a és a magyarok erős ellensége volt nemrégiben Kolozsváron tartózkodott s r^ilván az ott Maniuék tá­borából szerzett információk alapján cikket . irt az Esprit International cimii folyóiratba. Scotus Viator e cikkében azu irja, hogy Romániában korrupció és hallatlanul rossz közigazgatás uralkodik, maid pedig a mai középeurópai körülményeket elemezve Magyarország országhatárai kérdésé­ben ezt a megjegyzést teszi: Tt A magam részéről hem habozom azt állitani, hogy ha eltekintünk a mai uj országhatároktól, az egyetlen komoly megoldás a régi határok­hoz való visszatérés lennu. /MTI/ §Genfből jelentik: A genfi Szépművészeti Múzeumban nagy— sik rü előadást tartott Lippai Ii^re. a lontreuxi Magyar Idegenforgalmi Iroda vezetője ''Képzőművészet és Hepmüvészet Magjaror szagon" cimmel, Lippai előadásában rámutató t a művészet és a tö'rténelmi események szoros kapcsolatára ? a miivészetek fejlődésére és a magjar népies művészét kü­lönlegességere. A genfi múzeum hatalmas előa^o-terme" az utolsó helyig megtelt. Az igen előkelő és műértő közönség sorsiban helyet foglalt a Nemzetek Szövet séae melletti magyar delegáció, a Népszövetség és a Munkaügyi Hivatal tisztviselői, 'valamint a diplomáciai kar sz'ámos tagja. Az előadás után a "Hungária"^; került bemutatásra Magyarország mii" kincseiről, történelmi emlékeiről és népszokásairól. A közösség nagy tapss'1 fogadt- a filmet, vl°mint Lipnai Imre előad sát. /MTI/ 2 fűm ' : - - ­• o~c- § L o n d o n, február l./4íagy°r Távirati Iroda/ Sir '"illiam G-oode, a londoni Morley Collegeban hosszabb előadást tartott Magyarország" ról. Megemlítette, hogy a világháború kitörésekor 'gróf Tisza István mi­niszterelnök ellenezte a hadüzenetet de tehetetlen volt a dualisztikus alkotmány határozmányaival szemben, A tf ¥ao * victis" jegyében születeH' trianoni béke. amelyet Lord Buckmaster vérengző keselyűhöz hasonlitott, Magyarországot területe kétharmadától és 12-millió lakosától, köztük három és fél millió nr gyártól fosztotta meg. Az évezredes hagyományokra támaszkodó hősies és férfias magyar nemzet erre természetszerűleg csak a Nem, nem soha! felkiáltással válaszolhatott. A nemzeti érzést hem lehet egy ország feldarabolásával kiölni. A magyar fait csak teljes kiirtással lehetne elnemzetlenifeni, amire még az úgynevezett európai béke érdekében sem gondol senki. Az euróoai államférfiak azt ajánlják a magyaroknak, hogy ápolják a jobb viszonyt szomszédaikká.. A magyarok nagyon jól ismerik a szomszédi jóviszony politikai és gazdasági ^előnyeit, De meg tudna-e barátkozni az an~ol hazafi a franc iákkal, ha" három és fél millió angol volna kénytelen saját akarata ellenére francia uralom alatt élni? Könnyebb dolog egy országot erőszakkal feldarabolni, mint az igazságos béke és megértés alapjait kölcsönös megegyezés utján lerakni. A trianoni és : samt germainei békék kétségkívül megszilárdito tták a gazdsági nacionalizmust és az egyes országok teljes gazdasági elszigetelődését. Minden ország saját maga akar termelni mindent, amire a háborúban szük­sége lehet, az élelmiszerektől a r épülő gépalkatré székig.. Középeu rókában óriási tőkéket fektettek életképtelen ibar okba, amelyek ma sok száz­• ez-r embernek nyújtanak kenyeret, s ez is mutatja, hogy mily nehéz az osztrák-magyar birodalom feldarabolása nyomán keletkezett goruusi csomó megölet ás a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom