Napi Hírek, 1932. január/2

1932-01-21 [0267]

/Párisi lapszemle folytatása/ ' Kszekció • Stephane Lausanne, a Matinben a német kormány álláspontjáról zeicot írjai , - < -i « i, • ,^ löllös állapot^hogy egy adós visszautasítja a hitelezők részéről felkínált moratóriumot es arra akarja kihasználni nehézségeit; hogy a yele szemben fennálló követeléseket egyszersmindekorra töröljék, A bázeli szakértők egyébkent nem azt mondottak, hogy Ném.tország nem tud fizetni, hanem hogy jelenleg nem tud fizetni. A bázeli szakértői értekez­leten egy pillanatra sem volt szó a Xoung- tervezet teljes érvénytelenité­se * ol Jt knem csupán a jóvátételi és a háborús adósságOK ujabb rendezésé­ül. Franciaországot hidegen hagyja Németország fenyegetőzése. H-a^néme­tek általános csődöt jelentenek-e, ez azokat az angol és amerikai banká­rokat érinti, akik kapzsiságukban milliárdokat kölcsönöztek nekik. »»«•"• §M,iskolc .január 21. Borsod-Gömör vármegyék törvényhatósá­gi bizottsága vitéz Borbóly^Maczky Emil főispán elnökletével ma. dél- , ' előtt rendkívüli közgyülóst^tartott, A főispán bejelentette, hogy a vár­megye képviselőiből es felsőházi tagjaiból összeállitott küldöttséget vezet a'iöldmivolésügyi miniszter 910 a ,borsod-gömöri gazdák tavaszi votőmag- és kedvezmény os búzaszükségletének biztosi tásr. ügyében. Napirend előtt bár© Radvánszky Kálmán azt fojtcgotto t hogy,tel­jes mértékben elhemeróssel adózik,a komány takarékossági politikájának, azonban feltétlenül szükségesnek és külpolitikai erdőknek tartja, hogy a magyar •limpikonok résztveho3scnok az idei climpiászon. Az apóira szükséges 12CT,000 pengőt biztosítani kell, mert meger ennyit az, hogy a magyar szinek felröppenjenek az olimpiászon, Ugyancsak napirend olőtt,?áczi József bizottsági tagnak adott a felszólalásra engedélyt a főispán. "Váci József,Biró Pal örökös taggá' ^örtónt mcgvalasz,ta,saval kapcsolatban vitez Borboly-Maczky Emil főispán os általában a varmegye vezetősége ellen igyekezett személyi őlü táma­dást intózmi, de beszéde olvo3zct£ a közgyűlés hatalmas többségének lármájában ós a közbeszólások zajában, amelyeket egyes kitételei provo­káltak:. Egymást követték sz ilyen közbeszólások: "Szóksórtos! Rondre- ' utasítani Demagógia, amit elinniKülönösenFdVIstván dr. or^nggyülo­si képviselő válaszolt élesen Yáczi szavaira és ízléstelenségnek,mi­nősítette azokat. A nagy viharban folyton felzúgott a lelkes tüntetés a főispán mellett, aki most már a széksorokban ult. Az elnöklő Bónis, Aladár alispán utasította vissza Váczi szavait,, majd to,mboló éljenzés mellett vitez Borbély-Maczky,Emil válaszolt "fcujzi beszédére. Visszauta­sitttta a vármegyeház méltóságát sértő hangot ós figyelmeztette Vaczit, hogy ne vessen uszköt a mai időkben amúgy is tengernyi gondokkal küzkö­dő polgári társadalom sorai közé. Utalt Bíró Pál szociális áldozatkész­ségére, amelyet mindenkor a vármegye szolgálatába állított. Radvánszky Kálmán baró a főispán pártatlanságát domborította ki és azt, hogy a főispán minden rendű és rangú omber igaz ügyét magáévá toszi. Indítványá­ra a közgyűlés^ragaszkodásának és tiszteletének adott kifejezést a fő­ispán iránt. íay István dr, tiltakozott az ellen, hogy bárki is demagóg hangot üssön meg a vármegyeház nagytermében ós hogy a kartellek elleni küzdelmet, amelyet az Egységes Part indított meg, a maga demagóg céljai­ra használja ki. Farkas Gyula ', ' ' .. •rszággyűlesi képviselő indítványára a,közgyűlés ugy a főispán, mint a varmegye tisztikara iránti ragaszko­dásnak adott kifejezést, , . V -i Sul'i, - ^közigazgatási bizott­ság ujjaaia.Kitasa alkalmával elrendelt titkos szavazás során p <&cH József csak két szavazatot kap©tt a többiek 130 szava­zatával szemben. /ItfTI/ T § A t h é 0 , ^nuax 21. /Havas/MihalaKopui$z a sajtó képviselői előtt kijelentette, hogy Görögország nem szándékozik moaftóriu­mot kérni adósságaira és mindenben megfelel nemzetközi kötelezettsé­geinek, Ami a jóvátételi adósságok moratóriumát illeti, rámutatott arra, Wv ez igen hátrányosan érintené Görögországot es Jugoszláviát, Vemzelos mostani utjának az a célja, hogy a hatalmakat felvilágosítsa Görögország helyzetéről és támogatásokat kerjeh azokkal a nehézségekkel szemben,

Next

/
Oldalképek
Tartalom