Napi Hírek, 1931. június/1

1931-06-10 [0252]

„ . PÖCSÍ ^ünnepségek 71. folytatás. kzutan Virág Ferenc pécsi püspök beszentelte az alapkövet, maid felolvastak az alapokmány szöveget. Az alaakőokmány szövése igy hangzik: „ ,, „ ' t . Isten nagyobb di­csőségére, a magyarok Nagyasszonyának és az Arpádházi magyar szentek­nek tiszteletére a területének kétharmadátél megfosztott Osonkamagyar-­országba honfiúi erényekben mindenkor tündöklő Pécs « szab. kir. város közönsége áldpzatkézségének örök emlékezetére adjuk tudtul a e 'övő nemzedéknek, hogy vitéz nagyoányai Horthy Miklós kormányzósága, lebelsber^Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi minisztersége, nagy­szigethi ' Szily Kálmán államtitkársága, Virág Ferenc megyéspus­pöksége,'^ yitez Keresztés-Fischei?Ferenc dr. foispánsága, Nendtvich /Andor dr. polgármestersége, piHsmardti Bozdky Géza jjoktorsáa-,"'Deák Janóé hittudományi, uzőllősy, szilasy és Laky Pázmány Zoltán ío£­kari, Mansfeld Géza orvostudományi és Tolnai fiimos bölcsészstkari• dekansága idején tettük le a trianoni békeparancs következtében hon­talanná valt, az osi koronáid 'Pozsony;.városábdl menekülésre kény­/szentett s az 1921 évi UV. t.c. rendelkezése folytán a dáli vége­ken Pécs szab. kir. városában a Nagy Lajos királytdl 1367-ben ala­pított első magyar egyetem egykori székhelyén uj hajlékra talált, piaay.krr. Erzsébet Tudományegyetem jog-és államtudományi, valamint • bölcseszet-, nyely-és történettudományi karának ' Kőszeghy Gyula afiiépitesz tervei szerint emelendő épület alapkövét. Az ui épület "lé­tesítéséhez Pecs'szab.kir, város nemes áldozatkézséggel 700.000 pengő adomán yal járulfc, mig a 880.000 pengőt kitevő . több! költséget a magyar ,aliam f ;-aezte. Ali ion aZ UJ hajlék mindenkor a magyar tudományos munka es kutatás szolgálatában, szerezzen hIrnevet és megbecsülést Magyarországnak, mely a honfoglala stdl napjainkig legnagyobb szenve­dései Közö;t sem feledkezett meg colra arrdl a hivatásáról, hogy kelet es nyugat határán a Gondviselés a keresztény művelődés örök értékeinek megvéaéset tűzte ki föladatául és ennek terhét Istenbe vetett törhetet­len hittel és reménnyel mindig káfeségesen vállalta. , LIL Kelt Pécsett 1931.év front István havának 10. nanii*. Üzután az alapkőokmányt irta alá Klebelsberg gróf kult sz­miniszter,, virág Ferenc megyéspüsoök^ vitéz Keretztes-Fi&cher Ferenc dr. főispán,, Nendtvih -undor dr. polgármester, Bozoky Géza dr. re. tor és az egyetem négy karáhak^ékánjai. Ennek befejeztével az ( előkel ősének e.zustkalapáccsaal megérintették az alapkövet, 4 - . : Klebelsberg gróf ezzel a jelmondattal végezte az aktust. Ji szent kő az ? amelyen a művelődés hajléka emelkedik. • A felemelő ű n ^pség a Himnusz akkordjaival ért veget..

Next

/
Oldalképek
Tartalom