Napi Hírek, 1931. június/1

1931-06-10 [0252]

§ K i s k 5 r ö s, június 1(D. A vegetáció Kiskőrös egész határában örvendetes fejlődést -mutat, A gahonanemüek szerencsésen átestek a ^virágzáson s mivel többször és mindig a kellő időben kaptak meleg és bő esőt, kalászaik most szépen növekednek s szemlátomást duzzadnak* Itt­ott kissé ritkása rozs, ennek okát azonban inkább a talaj soványságában ós a trágyázás hiányában kell keresnünk, semmint a szokásos betegségek­ben vagy a helyenkint és évszakonkint jelentkező kártevőkben. Burgonya, kukorica és bab kapálása befejeződött, ezeket a veteményeket sok helyen már töltik á is. Szőlőkben a virágzás tart, fürtöket a moly, levélzetet a peronoszpóra kisebb mértékben megtámadta, a rézgálieoldattal való véde­kezés, a második permetezés folyamatban van. /MTI/ § D o m b óvár, június 10-, A mágócsi országos vásárra Tolna és Baranya megyéből igen sok jószágot hajtottak fel, amelyeket a megjelent állat ke reskedők Ölasserszagba es Franciaországba történő expor­tálás céljából jó áron vásároltak összei/F.TI/ §Bsztergom, június 10. Az uj esztergomi zárda­iskola dísztermét most avatták fel a Rákóczi legszebb katonája cimü színdarab előadásával, amelynek zenéjét Bucsner Antal főszékesegyházi karnagy szerzetté. A növendékek előadásán megjelent Dömötör Lajos, az országos filharmonikusok igazgatóba, Pázmán Ferenc operaházi tag tár­saságában. /tiTI/ A Magyar Nomzeti Bank bankfegyforgalma a június hó" 7,-i kimutatása szerint a május hó 31.-1 forgalommal szemben 15.6 mi'lió pengővel csökkent. ÍJJ( E-, csökkenést a váltótárcaállomány és'az érckészlet apa­dása idéztek olo. A valtóosedekessegek összege 20.4 millió pengővel haladta meg a benyújtások összegét: az ércicészlet devizaeladások foly­tán 4,2 millió pcj.gobol csök.zont. Az á.lami számlákról 0.8 millió pengő, az egyéb girpszámiakról pedig 10.7 millió pengő folyósítás tör­tént, az összgiroallomány tehát 11.5 millió pengővel'apadt. Az állam­adósság, törlesztésére a rondee havi részlot folyt bo. Az "Egyéb köve­telések" 6,8 millié pengős, az "Egyéb tartozások" pedig 9.2 milliód pengős emelkedést tüntotnok fel. /MTI/ kimutatását' J^ l j omo: ^ i& ^ s ^^ oz mollékoljük a Magyar Nomzeti Bank —-•

Next

/
Oldalképek
Tartalom