Napi Hírek, 1931. június/1

1931-06-08 [0252]

Előző teljes ülésünkön már fqglalkoztaa azzal a kérdéssel, helyes volt-e n törvény végrehajtását bíróságra bízni. Ezzel a kérdéssel tehát most nem fo.vl' Ikoz Qm, hiszen ennek a vitának az eldöntésére legkevósbbó mi lehetünk .*• hiv" tattak, de nem lehet hív tott általában véve az egész ma i nemzedék sem. - mely egy vagy más vonatkozást) n e vitában érdekelt fél. A pártat lm történelem feladata lesz majd n Ítéletet mondani, helyes volt-e a földbirtok helyesebbétételére irányuló állami tevékenységét birÖi testü­letre bizni és^cgy az evégből al ikult bíróság'tehát az Országos Pöldbir­tokrendező Bíróság feladatat ugy töltötte-e be, hogy abból a nemzet egye­temé e áldás fakadt. Szent meggyőződésem szerint biróságunknak a történelem ítéle­tétől nincs mit tartania^ Ez a bíróság a törvényhozás által reáruházott ki­vételes nagy hatalmat legjobb érzésem szerint bölcsen, kellő mérséklettel és mindenkor g nemzet egyetemes érdekeit szem előtt tartva gyaktrolta. E bíróság működésének a megítélésénél azonban nem szabad sen­kinek sem, tehát majdan a tö rté ne lemnek sem m egf eleiké znie arról, hogy e bíróság feladata lényegesen eltér más bíróságokétól. Az Országos Földbir­tok rendező Bíróság feladata ugy mis nem merült ki abb; n, hogy igazságot te­gyen egymással . rendszerűit élesen szembon álló két érdekeltség között, vagyis nogy • felek között felmerülő jogvitákat eldöntse. Ennek a bir óságnak az egyes esetek eldöntésénél nemcsak az illető egyes esetet kellett mérlegelnie, temem a nemzőt egyetemes érdekeit is szemelőtt kellett tart nia, mert a törvényhozás a föIdeírtok helyesebbé­tételére irányuló állami tevékenységnek r. nemzet egyetemes érdekei szerint vr.lo irányitását is a bíróságra oiz a. Nem szabad a m s biróságokk'l való összehasonlításnál továbbá azt sem elfeledni, hogy orré bíróságra hárult határozatainak a teljes végrehajtása is . Ez r végrehajtás pedig'egymaga is igen nagy, komoly és nr.gy körültekintést igény lő munkát jelentett. De nem szab- d megfelcdkezni rrról sem. hogy r törvényhozás ds-k keretekot alkoáott és bíróságunknak volt a föladata., hegy ezeket a korotokat kitöltse ugy ahogy azt nemzet egy etem os érdeke is r törvényben külön hangsúlyozott méltányosság kövotolto. fis mindezt a. feladatat meg kellett old-nia. x bíróságunknak anélkül, hogy r törvényhozás r megfelelő anyagi eszközöket is • bíróság rendelkezés ere bocsátotta volna. Ez pedig lényegesen megnehezít ette műkö­dés ót, mórt módot kellett találnia r i '-nyara károsodások lehető csökkent em­sére legalább is -"ddig, rmig : törvényhozás az anyagi kérd ős ok megoldásáról gondoskodik. Mindezeknek a rendes bíróságok működésével szemben jelent­kező lényeges eltéréseknek és r z eltérésekből f; krdó nehézségek dacára ál­lítom, hogy biróságunk mint bíróság is megállta helyét, ós a nehézségeket nehézségek után kitartó ás céltudatos munkav 1 legyőzve végrehajtotta a tör­vényhozás által reábízott feladatot. /Folytatása következik/

Next

/
Oldalképek
Tartalom