Napi Hírek, 1931. június/1

1931-06-08 [0252]

/A Szövetséges T.rvirati Irddák értekezlete. ELoje a izí kiadásunkban./ 7nH ^ nflvv1 . . A kihallgatás során a kormányzó beszélgetésbe bocsátko­*°l x ..; ^i'^ f r ancia, olasz, nemet , nyelven a külföldi delegátusokkal, Meynot, IJZT &Z*Í 0 *? iS^gat^i.. * Beszélgetés során rámutatott arra, hogy a fia- 9 fSptí'hpfvpi ÍÍSÍÍV a. Szo ^íslges Távirati Irodák munkásságában megkiilönböz­* ^m%£%Í€9^\^|3Ke^ k0r '' AányZÓ ^l^dlssS vetteludanásul 0 ^ A+ J 4.4. Hfe?, a Y^^lat 0 " Magyar Távirati Iroda a Gellért-száL­mSif^V^L^ a + ^ L í° 1 ^ delegttusok tiszteletére. Az ebédre a magyar napilapok főszerkesztői is ^hivatalosak voltak, a^o'o. o'o „ ^ « , Af. ebéd végeztével Kozma Miklós elnökigazgató Magyaror­szág es a vendéglátó Távirati Iroda * nevében a következő beszéddel Üdvözöl­je a vendegeket: Hölgyeim ós Uraim! A Szövetséges Távirati Irodák nemzetközi értekezletei, amelyek sorában ez a budapesti értekezlet az ötödik, az ^értekezletéknek abba a fajtájába tartoznak, amely fontos és komolv munkának van szentel­ve. A végzett munka mellett ezek az értekezletek természetesen alkalmat adnak arra is, hogy jobban megismerhessük annak az Ügynökségnek a t népét és országát, amelynek az a szerencse jut, hogy a többi országok kikül­dötteit vendégül láthatja. Tiszta szívből üdvözölve Önöket nemcsak a Magyar Táv­irati Iroda, de egész Magyarország nevében, hangsúlyozni kívánom itt, hogy teljes tudatában vagyunk annak a nehéz feladatnak, amelyet magunk­ra vállaltunk a házigazdái tisztséggel a berni 9 római, varsói és sztam­blui fényes fogadtatasok után. Magyarország az elég kevéssé ismert - mondhatnám tul kevéssé ismert - országok köze tartozik. Már csak ezért is annál boldo­gabbak volnánk, ha jelen értekezletünk alkalmat adna Önöknek, Hölgyeim es Urainij hogy kissé jobban megismerjék fővárosunkat és. legalább rész­ben, hazánkat is. .'. Hölgyeim és Uraim! Azt•akarjak, hogy ünök ugy érezzék magukat közöttünk, mint Jóbarátok között, Btflaogok leszünk, ha sikerül megismertetni Önökkel országunkat, hogy pontos Képet alkotnassanak ma­guknak a magyar nemzetről ós arról a feladatrc ., amelynek minden erőnket szenteljük. A Magyar Távirati Iroda és Magyarország nevében üdvöz­löm Önöket. Az nAvQz\/sre a delegátusok nevében Meynot, a Hav&^iroaa igazgatója válaszolt. Nagy elragadtatással nyilatkozott Budapest természeti szépségeiről és a rendkívül szívélyes fogadtatásról. ^Elismeréssel állapította meg, hogy a Magyar Távirati Iroda lozma MikLós vezetése alatt mennyire kifej­I ődott a legutóbbi tíz évben* Poharát^az államfő . Kozma Miklósáéi. , a ma­gyar hölgyek és Kozma Miklós egészségére., ürítette* f ' Délután az értekezlet folytatta tanácskozásait e

Next

/
Oldalképek
Tartalom