Napi Hírek, 1929. június/1

1929-06-01 [0204]

A§ P ár i s, május 31, /Havas/ Az uj francia rádió javaslat szerint az állami kihasználásban működő, valamint a magánvállalkozásoknak engedé­lyezett^ állomások megoszlása a következő lesz: Két hosszúhullámú nagy állo­mást építenek,egyenként 100 kilowattos antennateljesitőképes seggel,amelyek a legkon viszonyokra való tekintet nélkül az egész európai területre szét­sugároznak. .£ két állomás val<>szinüleg az Eiffel-torony és a Radio Paris lesz. J.étesiteni fognakjegy közérdekű,nagy-állomásokból álló hálózatot, amelyek közóphullámhosszon működnének Franciaország területén és azonkívül is és főképen a müvészifés szellemiJ** v terjesztése lenne a feladatuk. 3 hálózat tiz leadóközpontból'fög állni,egyenként 25-60 kilowattos antennateljesitménnyel s ezek Franciaország különböző vidéki centrumaiban nyernének elhelyezést. Végül egy vidéki es helyiérdekű,hálózat felállításáról intézkedik a törvény,amelynek teljesítőképessége kisebb lesz, es amelynek állomásait főképen magánvállalkozások részére tartanák fenn. Ez utóbbi állomások számát nem korlátoznák. Felszerelnek még egy nagy állo­mást igen rövid hullámhosszra amelynek feladata az lesz, hogy a francia gyarmatokkal közölje a nap kulturális eseményeit. Ezt a feladatot valószinü­Ieg szintén az Eiffel-torony állomása töltené be,amely igy kettős működést fejtene ki./MTl7 Pb^M, JW^Í, § A n g o r a,május 31./ Török Távirati Iroda./ Tevfik Rüzsdi bég |a" szövetséges távirati irodák küldötteinek tiszteletére dezsSnét adott, amelyen a következő beszédet mondotta: rftii&ft^ityíse}^ - Amikor szólásra emelkedem, hogy önöknek Angorában Istenhozot tat mondjak, boldog örömmel figyelem az tfnöjc szemét, amelyen át az egész vi­lág lá-feja a fiatal török köztársaság erőfeszítéseit. Köszönetet mondok önöknek, hogy összejövetelülcet a mi országunkban tartották meg és el­jöttek fővarosunkba is, hogy megfigyélhessék a török forradalomban meg­született .uj szellemet. Az r önök tekintete visszatükrözi azt az óhajt, hogy az eseményeket a maguk valóságában láthassák. A világegyetem népei nem haladhatnak el érdeklődés nélkül egyetlen nép szellemének termékenysége mellett sem és '•• az önök feladata, amely pontos értesülések adásá­ban áll, ezen a.z általános ás kölcsönös nemzetközi, érdeklődésen alapszik. Legyen szabad remélnem, hogy kellemes'—~— 1 emlékekkel fog­jáíf elhagyni országunkat. Meynot, a Havas-iroda igazgatója, a külügyminis zterjjeszé­dére adott válaszában hódolattal nyilatkozott -flházi(Mu^afajKemálJ pasa­ról, akinek megvolt a tehetsége ahoz, hogy a fiatal köztársaság felépíté­sének ezt a lendületet megadja. A legnagyobb hódolattal és elismaéssel nyilatkozik a török népről is, amely vezéreinek szavára hallgatva, meg­valósítja aaokat a nagj célokat, amelyeket maguk elé tűztek. Meynot hang­súlyozta, hogy a szövetséges távirati irodák ' ^ kongresszusá­nak valamennyi tagja a legnagyszerűbb emlekeickel távozik Törökországból, Poharát Törökország boldogulására emel&./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom