Napi Hírek, 1928. szeptember/1

1928-09-01 [0186]

§ P r o d c m o. Az alábbiakban rendelkezésérd bocsátják a t. szerkesztőségeknek a • nemzetközi gyorsirókcngrosszus mai meqnyitóülésén elmcndandó beszédek közül Puky Endre elnöki megnyitó ját.és Huszár Károly idvözlőbeszédét. A kongresszus megnyitásáról későbbi kiadásainkban adunk tudósitást. Puky Endre dr. átvette a kongresszus vezetését s ugv a maga, mint a megválasztott tisztikar nevében köszönetet mondott a megtisztelő bizalomért. A kongresszus örömének és mélységes hálájának adott kifeje­zést, hegy Magyarország kormányzó ia elvállalta a kongresszus fővédősegét és képviseletevei Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi minisztert bizta meg. íükor az elnök Horthy Miklós kormányzó nevét emiitette , a kon­gresszus valamennyi résztvevője felemelkedett helyéről. Az elnök ezután meleg szavakkel emlékezett meg Klebelsberg Kunó grófnak a gyorsirás fel­virágoztatása .x és az egységes magyar gyorsirás hivatalos elismerése körül szerzett érdemeiről és megkérte, hogy a kongresszust a kormányzó ne­vében nyissa meg. / ide illesztendő be Klebelsberg gróf beszéde./ Klebelsberg Kunó róí'nak nagy tetszéssel, éizenzéssel Is taps­sal 'fogadott szavai után Puky Endre elnök köszönetet mendott az előkelő helyről elhangzott elismerésért és *' . indítványára a kongresszus hódiótáviratet küldött a kormányzó kabinéttirodájának cimére, továbbá ud­vözlőtáviratokat Bethlen István gróf miniszterelnöknek, Zsitvay tiber kép­viselőházi elnöknek, '"lassics Gyula báró felsőházi elnöknek, valamint Gurney­Falter angol gyorsirónak, aki egyedül van móg életben azok közül, akik a Londonban 1387-ben megtartott első nemzetközi gyors Írókongresszuson részt vettek. Puky Endre elnök ezután üdvözölte a politikai, tudományos és ,azdasági élet . megjelent reprezentánsait, valamint a kon­gresszus tagjait. Indítványára a kongresszus, jegyzőkönyvi köszönetet szava­zott Ezio Carccci milanói tanárnak, aki mint a Kongresszusok között a foly­tonosságot fenntartó Oomité de Jpnction elnöke a legutóbbi milanói kangresz­szus ota fenntartatta az Összeköttetést az egyes nemzőtől gyorsirói kö­zött. Rámutatott továbbá arra, hogy Budapest immár harmadízben látja vendé­gül nemzetközi gyorsirókengresszus kereteben a gyorsirás hiveit és barátait, j-lsöizben a Millenium esztendejében, másodízben pedig a világháború kitöré­sét megelőző évben,a magyar gyorsirás félszázados jubileuma alkalmából. Mindkét alkalommal az ünnepségek és a világ összes gyorsirói érdekéődésé nek középpontjában az azóta elhunyt nagy magyar gyorsíró, Fabrt Henrik, állott, aki e kongresszusoknak nemcsak megszervezője, hanem egyúttal lelte is volt. Nemes szelleméKxkx iránt érzett kegyeletüknek a kongresszus tagjai felál­lással adtak kifejezést. , A jelenlegi kongresszusnak hivatása, hogy a gyorsírásnak sek­aktualis es a közéletet is melyen érintő kérdését, igy a gyorsírásnak a középiskolákban való kötelező tanításit és az állami szolgalatba való kö­telező bevezetését vitassa meg. Mindakét probléma csak egységes gyorsirási rendszer mellett oldható meg s ezen a téren Németország, Magyarország és . Olaszország kormányai már eddig is kellő intézkedéseket tettek. \F#^,Jüfa)

Next

/
Oldalképek
Tartalom