Napi Hírek, 1926. március/2

1926-03-19 [0127]

§ ^alaegersze g,március 19« Héjj ImreV^ alatonfuredl kerület nemzetjyulési képviselője a napokban tartotta. beszámolóját. A kép­viselő/gazdasági kérdésekkel fo„lalkozott. majd a frankna; isitásrcl szólva rámutatott arra, hogy ujabb októberrel állunk szemben, melynek leküzdésé­re minden tisztességes embernek a kormány me 0 ótt v kell állania, A választó­polgárok táviratban üdvözölték Bethlen István gróf miniszterelnöké-. ./"MTI / beszámolójában , „ § , 3 z o m b a t h e 1 y,március 19. 1 , ^ A mult ev októberében Horváth Pál pályaőr a vonat elhaladása előtt nem engedte le a vasúti sorompót és ennek következtében a vonat elütötte Euber Lajos kereskedő szekercét, Huber súlyosan megsebesült, A szombat­helyi törvényszék Horváth Pált nyolcnapi fogházra itélte, a büntetés Vég­reha L . :.asát azonban a buntetőnovella értelmében f elfüg „esztette ,/NTI./ § A pannonhalmi Szent Benedek rend katholikus reálgimnáziuma /VIII.Baross-utca 62./ március 2C-án és 21-éu délután 4 óraf kezdettel Szent Benedek-ünnepélyt rendez, amelynek keretében az intézet ifjúsága elo adja dr. nohányi Imre "Julián h 0 edüse« cimü történelmi szinmüvét. Az in­tézet igazgatósága a növendékek szüleit és a '* " 1, ": Szent 3«nedeV rend barátait szivéén látja az ünnepélven, 9 Az egyetemi főldrengéstani obszervatórium jelenti: Az ob­szervatórium készülékei március 18-án 15 óra 10 perckor távoli földren­gést „élezte... A mószer maximális kitérése 28 miliméter volt. A földrengést ket utólokes kísérte március 18-án 18.56 órakor és 19-én 1.Ö2 órákor. | J&zsef királyi herceget névnapja alkalmából társadalom min­den rétegéből meleg jó kivanátokkal halmozták el. A politikai és a társa­dalmi elet kiválóságai, úgyszintén . a budapesti diplomáciai testület tag­jai .részben személyesen, részben táviratban vagy levélben köszöntötték, ° A főhercegi palota kápolnájában ma re 0 t_e'l Nemes Antal dr, püspök istentisz­teletet tar ott, aaBlyen a fohex-cegi csalánnak Budapesten időző tagjain kivül a főhercegi palota tisztviselői is teljes számban részt vettek. A:TI./ § Debrecen, március 19, Özvegy G-yori Istvánná háztar­tásbeli asszony öngyilkossági szántókból éles konyhakéssel összevagdal­ta magát, ' "C Az elohivott mentek resz^sitették első segélyben a/ szerencsetlen asszonyt, aki valószinüleg ide 0 rohamában követte el Öngyil­kossági kiserletet. AíTI./ jj D. ,e b r e C-S n,márc Al .,s 10, A debreceni Tisza István tudomá­nyos társaság ülésen Mitroviös G-yula egyetemi tanár, rendes tag,kimeritő tanulmányt olvasott fel KajinCSV Ferenc esztétikai törekvéseiről. Mitro­vic nak ez a-dolgozata részlet tanulmány nA magyar esztétika törtenete" cim­: mel a nyar folyamáé me 0 j ilenendő uagyobb munkájához./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom