Napi Hírek, 1924. december/1

1924-12-03 [0097]

L o n d o n, december 3. Hivatalos körökben, ahol megerő­sítik a^szövetséges pénzügyminiszterek értekezletének elhalasztását, azon a véleményen vannak, hogy ezt az elhatározást nem lehet arra a tényre visz­szavezetni. hogy Anglia az Amerikára eső rész kérdését akarja tanulmányoz­ni. . fiz elhalasztásnak az az oka, hogy a szakértek még nem fejezték be munkálataikat és hogy ^„.j" Chamberlain a parlament megnyitása alkalmá­val Aömában tartózkodik. Lehetetlen ugyanis, hogy Churchill és Chamberla'in egyidejűen távol legyenek Londonból./MTI./ B e v a 1,december 3. /mavas,/ Az a hiresztelés, amely szerint a köztársaság katonái . • részt vettek a felkelésben, azáltal támadt, hogy kommunisták ászt katonai egyenruhát öltöttek, hogy a vezérkar helyisé­geibe behatolhassanak. A hir teljesen alaptalan. A csepatok hiven tel­jesítették kötelességeket a ^^^^xx^^KjfHwgs^xskk&^Ki^xs^:- -láz) á3 elnyomása alkalmával./MTI./ (ad 1 Varsó, december 3. /lengyel Távirati Iroda,/ A danzigi né­met munkás-,^hivatalnok- és tisztviselő-szövetségek szakszervezeti irodája legutóbbi ülésén elfogadta a szenátusnak az általános ". '' ... .. munlcakötelezettségre vonatkozó javaslatát ,/MTI./ § Az Állami Árverési Csarnok karácsonyi aukciójának kiállí­tása . december 3-án, sz ombaton, délelőtt IC órakor nyilik meg a Csarnok IX. Kinizsi-utca 2. szám alatti helyiségében. /pro domo! A kiállítást megelőzően december 5-én, pénteken, délelőtt 8 órától 1 óráig és délután 4 órától 8 óráig a budapesti sajtó részére külön bemutatót tartanak. £ /-/ Prága , december 3, /Magyar Távirati Iroda,/ A Hobotnické Kovini , a felvidéki csöh szociáldemokrata párt hivatalos lapja hirt ad arról, hogy az autonomi3tr szövetségben tömörült tót ál­lami alkalmazottak és tisztviselők passziv resistentiát ' >JÉ*J- , szándékoznak kezdeni, hogy ilymódon tüntessenek a cseheknek a felvidéki hivatalokba való beözönlése ellen. Az autonomista hivatalnoké., a pasz­sziy rezisztenciát mindaddig folytatni óhajtják, amig legalább a vezető állásokban lévő magasabbrangu .i^*._ ..kcseh hivatalnokokat nem helyezik el a Felvidékről. § /-/ Prága, december 3. /Magyar Távirati Iro^a,/A felvi­déki kiadóvállalatok és nyomdák közlése szerint a felvidéki hirl.pok ujro megjelenése a jövő hétnél előbb nem várható. A sztrájkoló nyomdászok ujabb követelésekkel léptek elő és a tisztán gazdasági jellegű kérdések közé pártérdekeket kevernek. § A Simamurányi-Czdi-Vasmüvek telepe, valamint Ozd nagyköz- • seg közönsége hőseinek emlékszobrát fogja december közepén méltó ünnepség keretében leleplezni.' A haraszti kőből készült emlékmű egy kivontkardu zászlós aonyédet ábrázol másfélszeres életnagyságban, amint rohamra indul.Az ün­nepélyen résztveátz az ózdi gyámfalárda és zenekar, 3orsodvármegye, va­lamint a^miskolczi katonai köriét és vitézi szék küldöttsége, a szomszé­dos^kőszénbányatelepek és községek közönsége. A sikerült emlélnoüvet • Lukácsy Lajos szobrászművész alkotta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom