Napi Hírek, 1924. november/2

1924-11-16 [0096]

-0- B •©' r 1 i n,november l^./íolff/ Kivetulosan erélyesen meg­cáfolják a Times berlini külön tudósitójának ü%% á jelentósejt,amelj 7 Nőmé törsz ágnak u vers aillcsi szerződős leszerelési'rendelkezéseivel ellenkező magatartásáról szól. A cáfolat szerint Drezdában min lösszé £C,teljesen használhat "tlan katonai nyorgot ,10 rozsdás karabélyt,és 15 gépfegyv er csövet t.aláltak, Ksxpcx a Krupp-gyárb an nem gy.'.rt :nal: puskacsöveket ős' az? ell^nőrzőbizottság csaknem hatszáz látogatása so­rán meggyőződött arról,' hogy a nőmet fegyveres erőnek egy darabbal sincs több fel szerelő se,mint amennyit a vorsaillesi szerződős enge­délyez. A cáfolat mfcgemíiti azt.is, hogy az sllencrzcbizottság igen jól tudj"., hogy som-:- a berlini Vilmos' császár-intézet, sem a fizikai ős elektrokémiai intézet - amelyek állandó szőve t ségeskö_z i ellenőrzés-^ alatt állanak,- nem foglalkoznak-'hadigázok előállításával ős hogy ké­met or 3 zégb~n egyáltalán nincs olyan intőzet, amely ezzel foglalkoznék. Iz az jlllitás, . hogy j a. konig'sborgi erőditmőny tüzérségét, amelyet az ollerxrzcbizottsag ugyancsak többször, megvizsgált, rendkívüli célokra használják, őpoly alaptalán,minti a külügyminisztérium és a hadügyminisz­térium közötti ellentétre vonatkozó állit ás ,/kTI. / G iq n f,november 15. /Svájci Távirati Iroda./ Y A moszuli ho­t-ár'rendezésére kiküldött vizsgálóbizottság ma tart ottsitt elsó ülé­sét. Á bizottság genfi tárgyalásainak befejezése után fbndoüo , onnan Angorábajés végül Bagdadba és LIoszulttt. utazik. /B.ÍTI./ § Hódmezőv&öú.rhe'l y,november 16, jL laagyai; Távirati 'Trctía jelenti: .4 kagyar rrctestáns Irodalmi Társaság a protestáns szellemi élet fejlesztése érdekében ez év őszétől kezdve az ország-na­gyobb kálvinista cent rámáiban irodalmi előadásokat rendszeresltott ,3u~ nek az előadássorozatnak keretében.ma r vasárnap, ríédmezcváráshelyon •volt irodalmi matiné, amelyen a társaság felkérésére Betűien Marcit grófnő, a minisztereflnck felesége, tartott felolvasást. Hódmező­vásárhely kö : zönségo ,| amely már', régóta készült erre az ünnepélyre, meleg szeretettel fogadta h grófnőt•6s a tisztelet, rokonszenv és ünneplés, amellyel itt tartózkodása alatt mindvégig körülvették, egyformán,sző- , ­lott Bethlen karait 'grófnőnek, az Írónőnek és a kegyelmes asszonynak, a kerület képviselője jjEele 3 égé nek. . r % Az állomáson- nagyot c küldöttség várakozott a*z előkelő vendég érkezésére, aki r.agg-el háromnegyed kilenc órakor érkezett meg Szege i felől stxx Aigner tártoly dr. i'őipár. és neje, Csengery János, a szege.ii lerenc József tudomány egyeltem rektora, Menyhárt Gáspár, Tóth Károly, Bartók György és Reinboli kőla egyetemi tanárok, valamint Rabong János l.íév, üzletvezető kíséretében. A város közönségének üdvözletét Soós István dr. .polgármester, a hölgyközönség hódolatát gAkjpcXxx pedig Soós Istvánná, a polgármester felesége tolmács oltfc .Bethlen líargit grófnőnek, átnyújtva neki. a I.ód­mezővásárhélyi asszonyok hatalmas krizantémcsokrát. A miniszterétnek felesége közvetlen meleg szavakkal köszönte ^ meg az- üdvözléat és Kocsira szállva a városházára hajtatott, a..ol a fő­ispán feleséire v iiiásregrelit adott tiszteletére .Innen £élti z órakor az elp.freIcsŐRek kíséretében gyalog átment a református öregtemplomba , és' tísztvett'az isteni tiszteleten, iiurafcözy Gyula kecskeméti reformá­tus lelké.sz prédikációjában az evangéliumi idézet alapján az emberi le­lek legnagyobb és légért ék esett kincsével, az Istenoen való hittel- í'q^oMj lalkozott, majd a makyar kálvinizmus hitéit ostorozva, rámutat ott ^az igazai kálvinista lélekre, amely az Istenéért és nemzetéért való élet­ben látja a mag a igafi rendeltetését, • /Folytatása következik./

Next

/
Oldalképek
Tartalom