Napi Hírek, 1924. november/2

1924-11-16 [0096]

ivz irodalmi matiné délelőtt 11 órakor kezdődött a Fekete Sas­szálló nagytermében Hódmezővásárhely társadalmi nota"bilitásainak és értelmiségi nek részvételével. A termet zsúfolásig megtöltő közönség a XC.zsoltár első verset énekelte el, majd Scós István dr. polgármester megnyitóbeszédet mondótt t Sbben kiemelte, hogy a háború előtt a magyar közélet és a kultúra a fővárosban összpontosult. a vidéki emporiumok . | hátrányára. A háború keseives tanulságai tanítottak meg bennünket arra^í, hogy a vidéket is- be kell vonni minden kulturális és társadalmi mozga­lomba, 2nnek a szellemi kapcsolatnak egyik etappifcja a protestáns Irodal­mi Társaság ma-4 matinéja, mely alkalomtól Kódme zcvásárhelynek a kultú­rát őszintén szerető közönsége nevében meleg szeretettel üdvözli Beth­len Margit grófnőt^ A megnyitóbeszédet a városi dalárda Hiszekegye követtój,' amelyet aJkoz őrség állva hallgatott végig. Ezután Imrs Sándor dr.volt államtitkár tartott előadást, amely arról szólott, hogy miíyeii feladatot lát maga előtt 4 a LIagyar Pro­testáns Irodalmi Társaság a nemzet újjáépítésében, Ennénk az újjáépí­tésnek alapfeltétele a nemzet tagjainak belső megújhodása, a gondolko­dás, az érzület olyan alakulása, amely nagy célok felismerésére, a közös 'munkában való részvételre képessé tesz, A protestantizmus szelleme az> igazság és. a személyes meggyőződésre való törekvés, a személyes fedeles 1 ség és a kötelesség érzését, a felismert életcél mellett való kitartást követeli. A protestáns ember életét leül de t esnek, munkáját hivatásnál: erjfci, s ekiínt teljesiti, akar és tud együttdolgozni mindazokkal, akikkel a cél nemességében, a lelki motívumok tisztaságában megegyezik, s az^ állandó javitas, az örök reformáció gondolatának terjesztésé-vei elejét Teszi erőszakos fei££x$i&x felforgató törekvéseknek, ünuek á szellem­nek terjesztésében létjapeladatát a Irotestáns Irodalmi Társaság, /Folytatása következik./ '• . s • • ' ----- . . \ " 1 A% . • ' 1 P r á- g a,november 15. /Cseh Távirati Iroda./ SUkareaer János festő ma este meghalt ,/MT I./ U;Q s z k v a,november lb n Az Crosz Távirati ügynökség jelenté­se s zerint L^oszkvába érkezett; Pifrisb^l"az első francia repülőgép V /LT I,/ lí o s z k v a,november 15, /Crosz Távirati Iroda./ Csicserin fo-' gadta a korner vezetése alatt álló német d.legásict. A delegáció fogad­tatása alkalmával megjelentek a külügyi, továbbá a külkereskedelmi ; népbiztosság és a német követség képviselői,. A tanácskozások már ma megkezdő'dnek./lCTI. / 1 .*"——~ — ~ Hóm a,november 15. /Stefani./ A kamara 315 szavazattal 6 szava­zat ellenében napirendet fogadott el, amely helyesli a kormány •külpoli­tikáját. A kormány felvetette a bizjalmi kérdést, /in./ M a d r i d,november 1© 4 /havas./ Hivatalosa n j elent ik^Marok­kóból: A spanyolok csekély utóvédharc után kiürítették uedlaui állásai­kat, k helyőrséget, a felszerelést és a marhaállományt hajóra szállí­tották. /MTI,/ '.— r K • . . , :'<$®M Kosz k v a,november 15. /Crosz Távirati Iroda./ A külügyi népbiztosság közlése szerint a kivitel ez évbe^n a csökkent gabona­kivitel ellenére is tíz-tizenöt ozúzalékkal meg fogja haladni a tavalyit. A bánya-,olaj- és faiparban, valamxnt az állattenyésztés terén a kivi­tel fokozódott, A mérleg aktivitása ICC miIli4 rubel összegben meg fog mara dni, /LTI, / I á r i s,november 15./Havas./l nemzeti védelem tanácsa Doumor^ue e.lnök vezetésével ülést'tartott, amelyen Herriot miniszterelnök^, továbbá Potain marsall,Salauu tengernagy,Leon Bourgeois,Eriand és Isaul .'iencourt jelenlétében megvizsgálta azokat az ut ásítás okat, amelyeket a francia nép.* szövetségi megbízottak"a genfi jegyzőkönyv vfgróhaj fásának előkészitésé­ro szolgáló munkálatok alkalmából kapnak,/LfTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom