Napi Hírek, 1924. szeptember/1

1924-09-15 [0091]

B é c s,szeptember 15. Hivatalosan jelentik: £z életfantartá­si költségek indexszáma az előző Ihónapp 1 szemben változatlan,/lal I./ G- e n f,szeptember 15, nusztria képviselőinek tafiácskózását tegnap este folytatták, ma "iámét folytatják. Délelőtt fél 11 órára ösz­szskivták a, pénzügyi bizottam. , ulá.éc. Azt hiazik, hogy mé 0 a mai nap folyamán sikerűi a pénzügyi bizottság jelentését eíké.ziteni,úgyhogy talán már holnap nemes..k az osztrák bizottság, hanem'a tanács is íc_­lalkoznatik az osztrák kérdé : ael./MTI,/ B e r n,szeptember 15. /Svájci Távirati Iroda./ A Jungfraujochon tegnap szenteltek be ünnepélyesen az u$ Jteijhhausot, Anrőpa lagmev .• babban fekvő szállóját. /34PC méter/, az uj épületnek van a nagy teleszkópokkal felszerelt uj nemzetközi meteorológiai obszervatórium ÍJ,amely a 1- utób­bi Hars-megfigyeléseknél fontos szerepet játszott. A szálló tál.; is nyit--; va. van./MTI./ K e w y o r k, szép tembe rl5, /Reuter,/Az. amerikai vil,:. gr épülők Daytonba /Ghio/ érkeztek^ s kedden repülnek tovább./MTI./ s / L o n d 0 n,szeptember 15./havas./ <i fiaily Telegnph jelenti, hogy politikai körökben a.gOi lommal kérdezik, mi történik a ü mzatak " álM Saövétségének harmadik bizotta "_á.ban. Nyugtalanságot keltenek bizonyos ' . kezdemény ezé sek, melyek szarint az angol tengerészetet teltje.-;en a nép­szövetség szolgálatáb akarják állítani. 3z~a gondolat túllépné a Nem­zeten £>zövet._,őge egyezségokmánya IP. cikkéne. 1 : honé re ját, ez a cikk ugyan-^ is biztosítja Anglia független hotelmát tengeri hadereje felett,/J>TI./ • P á r i s, szeptember 15, /Havas ./ A Journal ugy értesül, .rogy LLargerme berlini francia nagykövet a iómai na .yköveti széket óhajtja elfoglalni. A lap szerint Herbette Franciaország jelenlegi brüsszeli 0 kopvi.-eleje volna a le alkalm :sabb személy 3pvrlini na yköveti állásra,,'! /MTI./ . ^ "' | , P i r i s, szeptember 15, /'••'. av s./Mint a Latin jelenti, Mougin á| • tábornokot hivatalé' - mé oiaták avval, nogy & fr .ncie-török kapcsola­tokat rágsVbi t. rjedelmükbe: , barátságo üs joliegükben' ujr-a előkéazit e T . ; ; Mougin níár kagórábe Utazott, a. o 1 több hónapig m r d./h'TI./ s L o n d o n,szeptember 1-5. A lapok j elértik Shar.ghaiból: Cs ang-Cso- hin me .kezdte az e 11 „i:séa eska . é aeket, Csilitcl huáz mér­földnyire nyomult előre ét elfő,lelt- Cs-.u-Yan-Fut. Vu-Pei-Pu ugyan­csak előrenyomul, A Iíorth-China Daily I ev/s mukdeni levelezőjének tüuősiteeaf -szerint Cs-ng-Cso-Lin hadereje kőt hadseregből áll, tüzérséggel, repü­lőgépekkel és husz vegyes brigáddal. Mukdenben a gránátok keszitásé ál­landóan folyik. Pekingi Aeutsr-jelentes szarint Yang-Csi^Ping, Csili pol.y ri kormányzója, tagnap Pekingbe érkezett, XKÉX Vu-Pei-Put mára várják, Pe­kingben hir szerint konferencia lesz, amelyen Csao-kun elnök, Vu-Pei-Pu, Yang-Csi-Ping,Pong-Yu-Tiang hadügymini..ztar ás má-a katonai vezetők vesz­nek reszt./MTI./ B e 1 g a u n /Bombay mellett/,szeptember 15,/ieuter./ Az indiai nemzetiikongre&szus bizocthá.a tegnap Ghandit egyhangúlag ) 31 uö ké v é választotta. /MT I >/

Next

/
Oldalképek
Tartalom