Napi Hírek, 1922. augusztus/2

1922-08-19 [0042]

:: JÜ ri s , augusztus 19. Az Echo de Paris megerősíti , hogy Berlinben produktív zálogokat lehetne találni, amelyeket a biroda­lom nyújthatna ós amelyak megegyeznének a Poinoaró részéről kivánt zálo­gokkal. Az állami bányák ós erdők lennének ezek az zálogok* A lap szerint ebben a kórdósben több tervet dolgoztak ki, A balgák ismert terve, azon alapszik, hogy a német nagybankokra kiállított váltókat adnának át, amelyek állatin szerint értékesíthetők lennének az angol piacon, & l&p> felveti azt az ötletet is, hogy a német arany tartalékokat szállítsák át a Eajna-balpakt jára, Poinoaró nézete szerint a zálogok nemcsak a fa őt szénszállítás biztoaitására*szolgálnának, hanem kielégítési alapot nyújta­nának a jövőben minden olyan esetben, amikor Hómét ország valamelyik kö­telezettségének tel jeaitósóben - akár a pénzfizetés, akár a dologi szol­gál tazás körül - mulasztást követne el. Hz a rendszabály tehát lefogla­lás jellegével bírnak. Kásoaserban a Poinoaró részéről javasolt zálo­goknak az lenne a célja, hogy előkészít sók a hasonló természetű zálogo­kat, vagyis máeszóvel útját egyengessek a Bajna-vidék gazdasági meg­szállásának, Ezt as előnyt megszüntetnó az, amit most felajánlanak. Ennek következtében kétséges vájjon a francia kormány feladhatja-e a maga prog­ramra ját. fim/ :: 1 o - d o n , augusztus 18. A Reuter-ügynökségnek jelen­tik Berlinből: Berlini diplomáciai körökben kedvező jelnek tekintik azt a tényt, hogy.a jóvátételi bizottság bizonyos Időt vasa magának a mora­tórium kérdésének megfontolására, dó annak a reményüknek adnak kifeje­zést, hogy a végleges döntés nem fog tulSokáig késni, mert a hajó sülye­dőben van és hamaros segítségre van szükség. /MZl/ :: £ á r i s , augusztus 19« Azokkal a tárgyalásokkal kap­csolatban, amelyeket Berlinben a német kormány és a jóvátételi bizottság küldöttsége fog egymással folytatni, a Petit Párisién a következőket irja: Mielőtt a jóvátételi bizottság végleges döntésre jutna, előbb természe­tesen teljes mórtékben meg kall ismernie a helyzetet. A delegátusoknak persze fő gondjuk, hogy ne komp romit ál ják magukat már előre, tekintettel a novemberre tervezett megbeszélésekre, ezek a megbeszélések a jóvátétel kérdésére vonatkoznak,kapcsolatban a szövet3ógesközi adósságokra . Ezek a megbeszélések ha nem is lehetetlenné, de mindenesetre igen nehezekké vál­nának, ha a jóvátételi bizottság kebelek belül nem jutnak egyértelműen elfogadható döntőshez. Bradbary ós Mauolere Németországban nem szorít­kozhat ik egyszerű formalitások elintézésére. Ha a jóvátételi bizottság ugy találta, hogy a nőmet eket meg kell hallgatni, akkor ez azért történt, hogy az esetleges zálogokról tárgyaljanak, A Hátin megerősíti ezt a hír­adást ős a következőket irja: A moratórium egyszerű engedélyez ősét mán megoldással akarják helyettesíteni; időt akarnak nyerni azzal, hogy a bi­rodalmi kancellárral ós a felelős miniszterekkel tanácskozásokat folytat­nak. , - A jóvátételi bizottság el akarja kerülni, hogy a moratórium kérdésében a szavazatok meg oszoljanak, mert ezzel a megoldás meghiúsul­na , hiszen két héttel később a Hőmet ország hibájáról elhangzó vitában ugyanez a szavazatarány a francia tétel ellen fordulhatna. Ha rá^ lehet­ne bírni Németországot arra, hogy Ő maga hozzon zálogokat javaslatba, akkor ez; Bradbury nagy sikerét jelenten^ ős ezzel ól lehetne halaeztani, az iga­zi vitát a jóvátételi értekezlet egybeülősóig, amely kétségtelenül meg­lesz november havában Brüsszelben. /MTI/ § Stockholm, augusztus 19, A kronetadti katonai iskola három tanulóját, akiknél tiltott iratokat találtak, a bolsevista haditörvényszók halálra ítélte, A Sebastopol sorhajó több matrózát, va­lamint az or&nienbttumi helyőrség számos katonáját letartóztatták, /MTI/ § 1 o n d o n , augusztus 18, A dublini kastélyt, amely száz éven keresztül az Írországi angol főhatóság székhelye volt, hivata­losáé átadták a szabad állam kormányának. AüEl/ § £ r á g a , augusztus 19. Winternitz prágai tanár, az ismert indiai kutató, valamint Strzygowski. ~ ' tanár, bécsi műtörténész meghívást kaptak, hogy Indiában, a Eagore alapította főiskolán előadá­sokat tartsanak. /Ml/ § L o n d o n , augusztus 19, Egyiptomi nacionalista kö­rökben nagy izgalmat keltett, hogy az egyiptomi nemzeti bizottság hát tagját letartóztatták, A kormány megtette a szükséges intézkedésieket a rend fenntartására, /mi/ mm m» mm

Next

/
Oldalképek
Tartalom