Napi Hírek, 1922. május/2

1922-05-16 [0036]

G e n o v májusi 15. Racovski orosz delegátus ma délután az orosz delegáció állásfoglalásáról ezeket mondta: Az orosz dele­gáció ma délután összeült. A politikai albizottság válasza azönbs© még nera érkezett te. Az orosz delegáció ezért csak azokra a köz­leményekre volt utalva, amelyeket egyes személyektol kapott. VsgSk • nagyobb sajnálatára arról értesült, hogy nem vegyeseizottsá,ga?ól van szó, amelyet az oroszok inditványóztak, hanem kettós "bizottságról. Fagyon csodálkozunk, hogy a hatalmak javaslatunkat magukévá tették, azt'azonban megváltoztatták anélkül, hogy tanácsunkat kikérték volna* Utóvégre mi vagyunk ennek a javaslatnak szerzői. Szerzői jogainkat érvényesíteni akarjuk és remélhetőleg nem fognak bennünket azzal vá­dolni, hogy igen messzemenő tulajdonjogra tartunk igényt. Nem jár­ja, hogy azt a munkarendszer^,amely Genovában teljesen meddőnek bizonyult, Hágában folytassák. Attól tartunk, hogy ez a módszer oda fog vezetni, hogy az ellentéteket k^mélyitse nem pedig, hogy hidat épitsen. Ha egységes bizottság lett volna, kölcsönösen jobban közeled­hettünk volna egymáshoz. Ennek ellenére mégis elmegyünk Prágába és min­den alkalnat felhasználunk, ho^y jóakaratunkat kimutassuk. Nem fo­gadhatjuk el azt a feltételt, hogy a bizottsági tárgyalások három havi tartama alatt szerződéseket ne köthessünk. Hága mint a tár­gyalás szinhelye, nekünk nem igen rokonszenves, mert Hollandiával sem­miféle kaposolatunk nincs és Hollandiával szerződéseink sincsenek. Bz a város reánknézve igen kényelmetlen, sokkal kényelmetlenebb Geno­vánál.* 3 óbban szerettük volna Higát vagy Stockholmot, mert ezek a vá­rosok hozzánk köselebb vannak. /MTI./ London, május 15. Wedgewood ma délután az alsó házban azt kérdezte, vájjon a kormánynak van-e tudomásaazokról a készül désekről, amelyek francia csapatok mózgósitása és további német te­rületek megszállása oéljából folynak abban az esetben, ha a május 3l.-éig esedékes jóvátételeket meg nem fizetik. A francia^kormány értesitette-e az angol kormányt ezekről az előkészületekről, ha pedig a kormánynak erről egyáltalán nincs tudomása, hajlandó-e a rendes üs­tön kinyomozni, hogy történtek-e ós milyen előkészületek ? Chamberlain kijelentette, hogy a kormánynak van tudomása azokról az állításokról, hogy Franciaországban előkészületek történ­tek a csapatok mozgósítására a német területek további megszállása céljából abban az esetben, ha a május 3l.-éig esedékes jóvátételeket meg nem fizetik, Az angol kormánynak azonban oka van arra a feltevésre, hogy ezek az állítások valótlanok és hogy ilyen előkészületek sem Franciaországban, sem Belgiumban nem történtek. Chamberlain az interpel láció második és harmadik részére nemmel válaszolt./I'TI./ segédek Eipoa© , május 15. Az itteni péktwwroft sztrájkba lép­tek. A lakosság kenyér nélkül maradt. /MTI/ 3 0 0 a 1 a r , május 15. /Wolff/ Böttger évekkel ezelőtt volt birodalmi gyüléei képviselő és * Oheim birodalmi képviselő vezeté­se alatt a német sajtó májas 15.-től 80.-ig külpolitikai hetet rendez a német sajtó külpolitikai bizottságának és a gosslari politikai főis­kolának részvételével. Ennek az intézkedésnek, amelyet mindenféle párt­állasu vezető ujságirók egész sora indítványozott, az a oélja, hogy a sajtó számára az előadások utján Irányelveket mutasson a külpolitiká­ban, /mi/ H m 1 1 e , május 15. /Síolff/ A hallei országgyűlés mai ülé­sén Grabén kommunista munkástItkárt országtanácsossá és az országgyű­lés elnökévé választották. /MTI/ :: £ 0 n d 0 n v május 15, Londoni mértékadó körök értesü­lése szerint a miniszterelnök ós az angol küldöttség valószinüleg a jövő hét végén térnek vissza a génuai értekezletről londonba. Lloyd Qeorge mindejxvalószinüség szerint hamarosan alkalmat fog találni arra, hogy az alsóházban felszólaljon. Tekintettel azonban Gánuában kifej­tett megerőltető munkaijára általában ast hiszik, hogy néhány napig pihenni fog,/MTI/ Berlin, május 15, Az itteni esküdtbíróság előtt ma előezör működött nő, mint hivatalos védő* /MTI/ Varsó , május 15. Az alkotmányozó gyűlés elhatározta, hogy engedélyezi Dermann lett kommunista vezéri vádaláhelyezését.Der­mannt azonnal letartóztatt&k. /MTI/ Genf, május 15. / Svájoi Távirati Ügynökség/ Callonier volt szövetségi tanácsos elnöklete alatt ma délután tartotta a német­lengyel értekezlet záró ülését, hogy aláírja a ffelsőaziláziáról szóló megegyezést, üallonder, a két küldöttség elnökének és a népszövetség titkárának felszólalása után a megegyezést aláirtak. /MTI/ Berlin , május 15. /áTolff / A porosz országgyűlés kom­munista frakciója javaslatot nyújtott be, melyben kijelenti, hogy Bolohini iró kiszolgáltatása megsértette a menedékjogot és a német­olasz kiszolgáltatási szerződést. Felkérik a kormányt, hogy a még ffémetországban tartózkodó Ghezzl és Vachl nevű olaszokat ne szolgál­tassák ki. /MTI/ :J L 0 n d 0 n , május 15, / Heuter/ Ileyő George a York­8&Lre Sveaing Hewshez intézett táviratában a következőket mondja: A nyugati civilizációban uj korszakhoz jutottunk. Az uj korszak abban áll, hogy Buropában ós az egész világon valamennyi állam gazdaságilag függ egymástól. A békeegyezmóny alapvető jelentőségű a gazdasági újjá­építés szempontjából, Buropa minden nemzetének el kell ismernie szom­szédja határainak politikai szentségét. A határok akkor nyitott ajtók lesznek a kereskedelem száJtáXa, nem pedig nemzeti korlátok. Az első főkövetelmóny a béke teljes helyreállítása, mert azen alapul a világ Jóléte ós boldogsága. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom