Napi Hírek, 1922. május/2

1922-05-16 [0036]

Bécs, május 16. / A MTI magánjelentése/ A lapjelentések szerint Wolfling Lipót, a volt Lipót főherceg egyik itteni bank keleti pályaudvari pénzváltójában pénztárosi állást vállalt. B ó c e , május 15. / A MSI magánjelentése/ A Times tiencini jelentése szerint Caang-CSu-Lin tábornok, Mandzsúria főkormányzója proklamálta Mandzsúria függetlenségét* B ó o s » május 16. / A Mi'I magánjelentése/ Prágai jelenté­sek szerint a oseh kormány tőrvényjavaslatot koszit elő, amely megvál ­toztatja a hfcnpolgársági jog megszerzésének edűigi követelményeit. Az eddigi tiz évi határidőt, amelyre a honosság megszerzésénél szükség volt, állítólag négy esztendőre változtatják* Bécs, május 16. / A Mi'I magán jelentése/ Hivatalos közle­mények szerint az élelmiszerellátás fokozatos csökkentéséről szóló tör­vény alapján az illetékes bizottság az életfenntartás drágulását áorl­lis közepétől május közepéig 85 százalékban állapította meg. B é o s , május 16* / A MTI magánjelentése/ A Keues Wiener Tagblatt génuai tudósitáea szerint az* értekezlet záróülése péntekre, vagy szombatra várható. § L o n d o n , május 16. Churchill kezdeményezésére e héten az ir kérdésben Sir James Craig TTlster miniszterelnöke, Griffith és Collins az ir szabad állam-vezetői Londonban tárgyalásra -jönnek össze. /j§ TI/. ^«2» n J :SLE n ' m *J Us 16 . Chamberlain áa alsóházban kiielentattP hogy, mait csütörtökön Curzon lord a francia, olasz és amerikai £n£»3íoi J vKíÍ!Í^! ^Wött amelyekben a kisázsiai keMaztSr^^i^DbaSSeke^Slf követett kegyetlenkedések miatt az angorai kormány ellen azonnali viza­gtlat megindítását követelni. /MTI/. weraau viz*­í &JtetJJ? ° ? í 0 S^Í mídua 16* Töb- mint hét esztendei szünet után az tózsdebizottsag mtm elhatározta, hogy a háború előtti hitrendszer­^nla!» . n u § L o n d o n , május 16. Azok a génuai hirek, amelvek azt áin áák hogy az oroszok elvetették a jövő hónapban megtartandó hát í ártt­kezletre vonatkozó indítványokat, még mielőtt közöltek volna vflük liter ko r ok benti enkyfft^t^^jűf- keltettek. í-cxer .;,A londoni lapok ^hangsúlyozzák, hogy a jelen körülménye- köpött Cicserin levele nemcsak téves felfogáson alapul, hanL kSivHI Az uií a*SO>|génuá| levelezői ellenben ugy találják; hogy ez a levél nem felSí meg annak >s végleges válasznak, amelyet az orosz küldöttééi a holnSi tekezleten szándékozik beterjeszteni. /MTI/, : S ' S a noJ­a 3pi %r fc v a r s ó , május 16. A lengyel nemzetgyűlés ratifikálta á lengyel-francia katonai egyezményt. /MTI/. Zürich, május 16. /Devizamegnyitás/. Berlin 185, Hollandi 20250 Nwort 524, London 2333/Paris 4790, Milánó 2770, Prága 10 Budapest 68, ZágrAb'lí*. Szófia 385 , Varsó 13, Bécs 5 1/4, Osztrák belye, zett bankjegy 5 f>A TI A • ORSZÁGOS LEVÉLTÁR Belföldi hírek, ^szekció •v § S o p r o n , május 15. A Patzenhöfer-testvérek tulajdoná-r ban levő cinfalvi Cukorgyár ós Cukorfinomitó a nyugatmagyarországi terü­ket éknek Ausztriához történt csatolása következtében hetvenéves fenn­állás után kénytelen működését beszüntetni. A gyár a cukorrépát eddig a kis magyar alföldről kapta és a félszerfalvl testvérgyárral együtt évente 12-15.000 vagon oukorrópát dolgozott fel* Az Ausztriához került területen Ernám a cukorrépátermelés legfeljebb 3500-4000 vagon cukor­répa, amely a félszerfalvi gyár foglalkoztatására is alig elegendő. A Ginfalvi Cukorgyár beszüntetése következtében a szomszédos Kelénpatak, Zárány, és Darufalva tisztára horvát ajkú lakossága is elesik eddigi kenyérkeresetétől. /MTI/ § B a j a , május 15* Dr. Lers Vilmos, az egységes párt , bajai jelöltje, vasárnap, e hó 14.-ón, tartotta igen nagyszámú választó­polgár jelenlétében, kik között a Bajához tartozó Vaskút nevü nagyköz­ség több száz főnyi választója is jelen volt, programmbeszódót, mely osztatlan tetszéssel találkozott. Az egységes párt alapelveinek fialrozása után, a kiraly­kérdésben kijelentette, hogy az 1921. évi 21YII* törvénycikk alapján áll # mely a trón betöltését alkalmas időpontig kikapcsolja. Bzután áttért egy széles alapra fektetatt általános közgazdasági politika program­ma tikus fejtegetésére, mely külön-külön a kisgazda, a kereskedő és az iparos fejlődési irányzat előfeltételeit ós utját-módját jelölte meg. Bővebben nyilatkozott a külkereskedelem fejlesztéseinek elő­feltételeiről, a környező országokkal szemben e téren követendő politi­káról, Csónkamagyarország kis- és nagyipari helyzetéről és a mostani lehetőségek között követendő kormánypolitikáról; hosszabban taglalta a szociálpolitikai teendőinket* Végezetül méltányolta Bajának közle­kedésügyi, ipari és kereskedelmi aspirációit, elismerve azt a jelentős szerepet, melyet Baja törvényhatósági joggal felruházott város a Bácsfea túlnyomó nagy részének elvsszte okából, mant végvár immár szomorú, de történelmi fontosságú módon betölteni hivatva van. Délután Vaskúton volt hasonló tárgyú programmbeszédL Vas­kutnak tulnyomólag sváö nyelvű gazdaközönsége a jelöltet lelkesen fogad­ta, fiai/ § Az üjságiró Egyesület szerdára hirdetett választmányi­ülése Kazár Emil és Keszthelyi Ernő temetésére való tekintettel el­marad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom