Napi Hírek, 1921. december/2

1921-12-16 [0026]

Bérli n,december 15, /Wolf£./ A jóvátételi bizottság tegnap érkezett jegyzéke rámutat arra, hogy a szén és koksz kivitele előzetes engedély nélkül meg nem engedhető és azt kivánja, hogy hogy a szén meg nem engelett kivitelét haladéktalanul szíintessék meg. A Hollandiába való szállít4sok 5 amibe a jóvátételi bizottság az Öss~ szel határozottan beleegyezett, vál tozatlanul folyhatnak tovább. A jóvátételi bizottságot a szénszállításokban beállott Mtrslék indította a jegyzék kiadására, ami a fagy által okozott szál­litási aka iályokra vezetendő vissza, h német kormány arra kérte a jó­vátételi bizottságot, hogy a szénkivitel további segengelése céljá­vcl-,vele szóbeli tárgyalásokba boQsátkü*aék t /HTÍ./ Bérli n,december 15. /Wolff./ Több volt ellenséges állam pél­dájára most sár Peru is lemondott arról a jogáról, hogy bizonyos feltételek al3tt bizonyos gazdasági és pénzügyi zárlatot és megtor­ló intézkedéseket fogenatositson./MTi,/ G r á c. december 15. Ä. Tagespoetnak jelentik Belgrádból? Pasics ma délelőtt értekezett Davidoviccsal. Paőics kijelentette, hogy a radikális párt feltétlenül magának követeli a miniszterelnök­séget és a belügyi tárcát. Bavidovics erre azt felelte, hogy a demok­rata párt ezt az ajánlatot nem fogaihatja el, és hogy o r.egbizását a királynak visszaadni kénytelen. Sri-ól a demokrata Klub ülésén jelen­tést tett, amit ruflottásul vettek. Davidovics ezután a királyhoz ment és közölte vele hogy meghiúsult az a missziója, hogy & radi­kálisokkal együtt kolaicTős kabinetet állítson össze. Most azt vár­ják, hogy a nemzetgyűlés elnöke, aki meghivást kapott a királyhoz;, a királynak azt fogja ajánlani, hogy valamely bizalmi emberét biz­ka meg a választói kabinet megalakitásával, amelynek az volna a fel­" •4«tft,­t no gy az uj választási törvényt elintézze, mire a parlss^ntet feloszlatnák és az uj választásokat kiírnák. Azt sem tartják kizártnak .hogy a király újra megkísérli a köüli'£i,ós kabinet megalakításat K amelynek as volna a feladata* hogy a választási törvényt, a költségvetést Ca az ország köz­igazgatási beosztását megszavaztassa./líTI./ Klagenfurt, december 15. Klagenfurt, után ma reg­gel a villachl kereskedosegédek is sztrájkba léptek^ 1 kereske­dők testülete visszautasította az uj kollektiv szerződést és a munkaadók ős segédek szabad megegyezésének álláspontjára helye zkedett./MTI./ Belföldi hirek f A Magyarországi Turáni Szövetség Zempléni Árpád irodalmi örzse december 19.-0^ hétfőn^ délután 6 órakor a IZ07E« díszterme— ben/Podmaniczky-ütca ,45. II./ tartja második felolvasó es tejét,melyet Zempléni \rpad " emlékének szentelt. Barcsai Fehér Géza és Mihalávits László költeményt olvas fel, Horváth Sárika Zempléni költeményét sza­valja. Köveskuthy Jenő értekezést mutat be Zempléniről, lányi Ern-5 készülő Crilgames fordításából mutat be részleteket.. /#T1./ ;.. • • . . § •-; Házasság. Néhai dr. Krenner József egyetemi tanár és neje Halász Emília: leányát ffellii december 6-án vezette oltárhoz a város­ligeti jákl kápolnában.Kamnermayer Oszkár vallás és közoktatásügyi segéd titkár, /Pro domo.-? Jámbor József. A Nép munkatársa, tisztelettel kéri a fenti közlegény szives közlését./ • . § Japán kiállítás,A főváros.tanácsa elhatározta, hogy részt vesz a Nagaszakiban rendezendő tanügyi kiallitásoa. amelyre a többi európai nemzet is küld ki anyagot. A kiállítás anyagát a főváros pedagógusaiból felkért rendezobizötts&g állította össze és mielőtt rendeltetési helyére küldené lehetővé teszi, hogya nagykő zens** iß megtekinthesse. A megnyitás december 18.-*n dél­előtt 10 ór«kor lesz. a Pedagógiai Szemináriumban /7ItI v mria Te­rézla-tlT 8-ra notabilitások es a tanügyi körök jelenieteben.A . ' rendezŐbizot'taág megjivő helyett ezúton kéri az ,-rdeklodo közönség rae g j el en é s é t. /WTI. / PHO DOMO! Az TTjságirok Egyesülete Bákóczi-ut. 10. szám alatt lévő helyiségében az uj bérlők több hasznos újítást létesítettek, Helyeknek egyike a korankelő és délelőtt dolgozó újságírókat fog­ata különöskepen érdekelni, A kellemesen újjáalakított és fűtött helyiségben reggeliző «s olvasótermet rendeztek be } ahol habos­kávén és különleges reggelin kivül & dolgozó újságírók délig kellemes munkahelyet, is találhatnak. Szombaton elsőrangú házi disznótoros vacsora kereteben ttépdalestély léaat, vasárnag nedig müy ész estély. „ Az éjszakai szerkesztőségben dolgozó uj3agirőknak a ké30i éjjeli órákban is meleg konyha áll rendelkezésükre olcsó menüvel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom