Napi Hírek, 1921. december/2

1921-12-16 [0026]

§, paris i december: 16 1 /Havas./ Wirtti német Dirodalmi kancellár, levelet intézett a jóvátételi bizöt sághoz amelyben a következőket fejti""kiMár a jóvátételi bizottság berlini tartózkodása alkalmával bejelentet .-e-J hogy a német kor mány minden tőle telhetőt megtesz ' hogy az 1921. május 5^iki kolt-. ségvetés rendelkezései szerint biztosítsa a legközelebb, eaedé,. kos két részlet kifizetését, ónémet kormány, erőfeszítése azonban csak akkor; vezethetett volna eredményre.' ha támogatt^ volna koi. csön utján a külföldi tőket) enoek;a pénzügyi műveletnek a sikero viszont azon múlott volnai hogy az ^angol nagytőkések okveUenul közreműködjenek benno,.:A német kqpany ezért tárgyajsokat kezdjjtt Aneliával egy ilyen kölcsön felvétele ügyebonillet <%es helyen a. á^iet kormáfy azt a választ nyerte J hogy a mostani helyzetbenWmi kor Németországot ilyen súlyos^pénzügyi~köt^^olezettségek terhelik a ióvátételi bizottsággal szemben J_ Anglia- nem adnat ilyen kölcsönt nevezetesen nem nyújthat sem nos zu lejáratú kölcsönt, 1 sem pe­dig rövid lejáratú fonkfiiteltílyed körülmények kózott ~ „mondja tovább á karcellár levele ~ ánémetekörmány egyáltalán nem szj~. molhat azzal 1 hogy az 1922. január 15, ~én és februar + 15>, .en ese-­dékes részletek kifizetésére a szükséges összegeket teljes.egé r szűkben megszerezheti;7 fiai a német k~örmán.y;.minden erejét megfe r . síiíi és lia elhanyagolja á saját költségvetési szuks|gleteit is;t meg akkor is mindoí?ze csak 150=200 millió aranymárkát„tud kifi­zetni az anyagi szolgáltatásokon kiViil, &n.émet kormánv ezért kénytella arra kérni a jóvátételi bizottságot ,1 adjon neki haladé­kot á-most esedékes két részlet megfizetésere, A aemet kormány; egyelőre csak erre a kérésre szorítkozik•) noha tisztában van av­val.' hogy a későbbi esedékességek idejében hasonló nehézségekkel fog taláíkomi, /MTI/ VR; é c s t december 16. /A MTI magán jelentése/ A Nóuó Vf éle Presse vielenti tvashingt oo ból : A .Chicago Tribüné ajrol érte. - hn^fr a ilmdoTii G«>-vezméüy revisióia közvetlenül küszöbön all Irhsotl^Vn ^et^Mtétell zC.áiádk leszállitasat tervez^ ri&t pedig hapáinc-DegyTen milliárd aranjmárka erejéig...Ezt &. le­a? összeg * Franciaországnál 17. milliárdot :f Angij­ánál 10 milliárdot Olaszországnál 1 Belgiumnál és Japánnál össze­sen 500 milliót tesz ki., - & R,6 c s j december lí)/ /A MTI^öagánjelöntése/"A § 6 e n f decemberié. /A MTI kiküldött tudósítója­nak {jelentése/ A népszövetség költségvetését tudvalevően^arany. frankokban állapították meg, Terme zetesen ez csupán elméleti, seámitás mert arSD yfrank-erém nincs forgalomban^ Az„elso,ilyen IIatiyfrankö: rt most^verette Sir •:• Hér bért ^ff * n epsz övets e g J6> titkárságnak pén zugyi iftázgat ói S£ aki az_ els ó pMányt WOTÖSLÍ Brumm ondőák, a n ép szövetség „fő Utkáranak aiáulotta fel.j^gSf' ''nyolcszögletes k'is aranyper,zi egyik oldalán ez aij; ' -a. másik oldalán I franc or t Az erem súlya 0.3226-gramm, tehát pontosan az ötödrésze egy dollárnak, - & G e n f december 16í /A MTI kiküldött tud ősitől iának jelentése/ A. népszövetségnél ujahban? jepzekbe vett nemzet­közi-szerződések kézöít szerénél az Ausztria Is az Egyesült £la. mok lfcö^ött kötött 1 békeszerződés,' a Magyarország és Németország kötött kötött kereskedelmi szerződés^ovábbá a ^gyarország es Bulgária.'valamint Magyarország és Svájc kqzot^ élét belenett ke ­reskedelmi egyezmény. Ez utóbbiakat Magyarország.mutatta toe jegy­zékDevétel díjából^ amely tagja ugyan a, népszövetségnek, de a .... bejelentés kötelezettség mégis elmulasztja. Be 1 f ö 1 3 i h i r e k . § A "budapesti hatósági munkaközvetítő legutóbbi heti ki­mutatása szerint foglalkozhat kaphat 265 ipari éSr 2 kereskedelmi al­klmazotű, ebből vidékre 46, Foglalkozást keres 1867 ipari és 252 ke­reskedelmi alkalmazótt* 160 iparos és 9 kereskedőtanonc részéra kí­nálkozik hely. íanonacnak-dT fiu. ajánlkozik, Háztartási munkáca 57 . not keresnek, ilyen munkát ktras 133 nő. JTagyotob számban kaphatnát í foglalkozást: éttermi női alkalmazottak, gyári munkások és munkás­nők, szolga k^ házi cselédek, takaritdnők, mo-sónők, napszámosok és­tanoncok. Eöz : eleT)M tájékozást Budapest VIII. József -utca 33. szám alatt adnak. r -u. § Elxt iiötank má * r armi, kegy a magyar középosztály urinfii^ neU: háziipari kézimunkáké ssitményeit magyar száimazásu ame rikai^akhól . alalcult bizottság nagyobb arátokban dliajtja a» amerikai piacon bevezet­őt és e célból őrintkezésb lépett a magyar középosztály urinőivel. / Uewyorkbol most a bizottság részéről köalik velünk, no-V a bizottsig egyik tagja röWd idő múlva Budapestre éhezik és i tt" érintkezésbe lép azokkal, akik ajánlataikat megtették, úgyszintén azzal s hazai Dízotosasgal is, amely .arra az időre remélhetőleg megalakul és vállal­ni fogja* 4 a szervezés munkájának magyarországi részét, A bizottság- első közleményére igen sokan fordultác a bi­zottsághoz segélykérő levelekkel, sőt egyesek minden előzetes maek-éiv dezés néllctil kézimunkákat küldtek, majdnem kizárólag olyanokat sm*­lyelat Ameriklban liasználni egyált.alán nem lehet, de már előre'kérték annak arát, vagy birtokukban lévő kézimunkákat tgéazen kémlel«ai és lehetetlen arakon ajánlottak féL. A nirwyorki bizottság nyomatékosén figyelmébe ajánlja az érdeklődőknek, hogy segélyeket legnagyobb saj­nálatára nem küldhet és a kézimunkákból is csat azokat veheti át amelyeket, mint az amerikai piacon kelendőségre számithatókat, a bi­zotosag megbízottja fog Magyarországon kiválasztani, megvásárolni. . 111 étye s za Ilit.; s ra meg rend elni . *

Next

/
Oldalképek
Tartalom