Napi Hírek, 1921. november/1

1921-11-01 [0023]

§ l o n d-,ó * # Roat&ber lg / i JW 3*i*ratápirata/.. A Reuter-iróda jelenti: Az alsóházban Chamberlain <{S egyik képvi­selő kérdésért válaszolva megerősítettéi hogy a hatalmak közt még tárgyalások falunak arra vonatkozólag* hol jelöljek ki Karoly király jövőbeli tartózkodási helyét. Az*alsóház nyugodt lehet, hogy a trianoni szerződéznek Byug atm a yaror szagra vonatkozó ha­tározmányait végre jé gják haj tani1 ize k a határozatok csupán an­nak az egyezménynek az érteikében módosulnak, amelyeit Velemceben aláirtak és amelyre vonatkozólag a hatalmak bej elentettek, hogy magvalósítása ellen nem emelnek kifogást* 'mim. üebreoze n,október 51. A debreozeni Tisza-szobor­bisottság Miskolosu lajos főiapán elnöklete alatt Tisza István gróf tragikus halálának harmadik évfordulóján az Arany Bika. dísztermében nagyszabású emlékünnepélyt rendese tt. A termet' zsufolásiet megtolta közönség soraiban az egyházi és katonai hatóságok* vezetői és a társadalmi élet számos előkelősége volt jelen. Az ünnepet Miskolczy Lajos főispán a következő issa* vakkal' nyitotta megjfTiszteli ünneplő közönségl Áldozni jöt­tünk össze. Áldozni 'Tisza István gróf-szent emlékének, Kbben a szomorúan ünnepélyes órában a nemzet templomára,a geszti sir­boltra K függesUéak tekintetünket és meg idézzük &**h& szel Ismét, íz a dicsőséges szellem rendíthetetlen hitet, elszánt köteles­ség tudási, fékezhetetlen akaratú bsasületes megértést, önfel­áldozó honszerelmet és lángoló fajszere tétet szimbolizál. Ápoljuk Tisza Iztván szellemének Kultuszát mindnyájan, a Kár­pátok-és Adria*ővezte országban. Ez a kultusz biztos fegyver, amellyel végre fogjuk hajtani a vértelen uj honfoglalást. Ebből a kultuszból sarjadt az az ellenállhatatlan Összefogó és össze­tartó erő, amely biztositia*\ * a feltámadó magyar nemzet ujabb ezredévét. . ; w A beszéd után §*entp'éteri Kun Béla dr. egyetemi tanár tartotta meg nagyhatású ünnepi beszédét, majd dr. ffinkler Je­nőn é Retteghy Margit szavalta el Lőrinczy Györgynek "Sóhaj­tás Gesztrs" oimü költeményét. Az ünnepiem , végen a városi dalárda a Szózatot 4n*kkl tej/km^ 7 Í Most érkeztek Budapestre a mult heti párisi lapok, épekkel és fényképekkel tarkított tudósításokban a legnagyobb részletességgel számoltak be a királycsiny lefolyásá­ról és kimeneteléről. Az Sxoelsior, az egyik legelterjeatebb pá­risi napilap, első-oldalán Magyarországnak és a 'szomszédos állam mknak térképét közli, nagy hetükkel feltüntetve Budaörsöti a döntő osaia színhelyét, ugyanazon az oldalon hozza Horthy kormány-^ ző lovas fényképét* A második oldalt jóformán teljesen a magyar­országi eseményeknek .szenteli. Sbbbi kőzött hosszabb leszélaetest is közöl, amelyet tudósi tója Bethlen István gróf miniszterelnökkel folytatott. Részletesen nyilatkozik a lapban Woraczicsky Olivér 8 rój követségi tanácsos is% a párisi magyar ügyvi vá. Ezt az ól­ai t a magyar miniszterelnöknek és a magyar külügy miniszternek-a fényképe t árkitjoM A Journal egy kisebb térképen kívül a kormány­zónak és Bagy tábornoknak a fényképét közli% Általában a párisi lapok tudósításaiból megállapiiható\ hogy ez alkalommal elég meg­bízható és tárgyilagos híreket kaptakrés hiven ismertették az eseményeke t. A cikkekben igen rokonszenves hangon, foglalkoznak ve­lünk és egyértelmüleg dicsérik a magyar kormány erélyes határo­zottságát, amelyet a válságos órákban tanu&itott* /MTJ/ > S Mint & Magyar Távirati *roda Jelenti; a belügy­miniszter elrendelte, hogy közterületeken. vagy a nagyközönség hasz­nálatára nyitvaállő helyeken áa középületekben mozgófénykép felvó­teleket osak a rendőrhatóság engedelmével lehet végezni* Az enge­dalos* Budapesten az államrendőrség főkapitánya, vidéken az Ille­téke* állsmrendőrkapitányság, vagy pedig a Járási főszolgahirű adja meg, Igyes alkalmakkor a belügyminiszter állaaárdeküől a mozi* felvételeket megtilthatja vagy as engedély megadását magának tart­hatja fenn, A rendelet megszegőit kihágás miatt 15 napi elzárással és 2000 korona pénzbüntetéssel büntethetik, 5 A Uemzeti Vagyonmentő Vásár V, művészi és IX, aukolőjának megnyitása pénteken, e hónap 4,-én délután 1 t 4 őrekor less a Xlnizsi-utoa 2, szám alatt "lévő állami Árverési Csarnokban, A kiállítás pénteken és szombaton délután £> 4.órától este 7 óráig, vasárnapon pedig^ délelőtt 10 órától 1 óráig lesz nyitva, § Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat őszi tárlatát vasárnap, november 6.-án délelőtt 11 órakor nyitják meg a varosligeti Müosarnokban, . „

Next

/
Oldalképek
Tartalom